Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

800 characters

800 Most popular traditional Chinese Characters

QuestionAnswer
bàng Stick
cāi Guess
參加 cānjiā Participants
打掃 dăsăo Sweep (clean)
大聲 dàshēng Loud
dài Wear
dài Band
袋子 dàizi Sack
dàn Egg
蛋糕 dàngāo Cake
dăo Inverted - upside down - pour out
發生 fāshēng Occur
發現 fāxiàn Discovery
害怕 hàipà Be afraid
寒假 hájià Winter vacation
漢堡(包) bāo) Hamburg (package)
漢語 hànyŭ Chinese
漢字 hànzì Chinese character
機會 jīhuì Opportunity
jì Send
jì Note
計畫 jìhuà Plan
簡單 jiăndān Simple
jiăng Speak (give a speech)
見面 jiànmiàn Meet up with s'body
lā f
lèi Accumulated
冷氣(機) lěngqì(jī) Air Conditioner
lí to leave
馬上 măshàng Immediately
pāi Tap/Clap
ràng Let
熱鬧 rènào Lively
起來 qǐlái Stand up/Pull up
上來 shànglái Go Up
上網 shàngwăng Internet
身體 shēntǐ Body
tán Conversation
tào Set-cover(s'th)
習慣 xíguàn Habit
xiāng Incense
眼鏡 yănjìng Glasses
鑰匙 yàoshi Key
一下(子) yíxià(zi) A little bit
zāng Dirty
炸雞 zhájī Fried chicken
安靜 ānjìng Quiet
bèi Be
běn book (M)
本子 běnzi Book
必須 bìxū Must
biān Side
chăo Noisy
襯衫 chènshān Shirt
成績 chéngjī Achievement
dī Low
kē Trees (m)
裡邊(兒) lǐbiān(ér) Inside
liáng Cool
mǐ Rice
miàn Noodles
木(頭) mù(tou) Wooden
年紀 niánjì Age
認識 rènshì Awareness/Recognize
認為 rènwéi Opinion (V) - what do you think
認真 rènzhēn Concentrate
晴天 qíngtiān Sunny days
生氣 shēngqì Angry
聲音 shēngyīn Sound
事情 shìqíng Thing
wèi people (M)
xiàng To
消息 xiāoxí News
小偷 xiăotōu Thief
這樣 zhèyàng This kind
正在 zhèngzài ing - same as 著
只好 zhǐhăo Have to
鐘(頭) zhōng(tóu) hour
biàn All over
biăo watch (clock)
不但 búdàn Not only
bú\bù Not
duì Correct/To
duǒ Flower (M)
分(鐘) fēn(zhōng) Minutes
guāi Good (behavior)
過來 guòlái come here
過年 guònián New Year
進來 jìnlái Come In
進去 jìnqù Go to
經過 jīngguò Pass through
jiù Then
líng 0 (zero)
路上 lùshàng on the way
旅行 lǚxíng Travel (V)
旅遊 lǚyóu Travel(N)
niàn Concept
暖和 nuănhuo Warm
pò Broken/torn
請客 qǐngkè treat (I'll treat you to ...)
全部 quánbù Whole
隨便 suíbiàn As you like
所有 suǒyǒu All
屋(子) wū(zi) house
辛苦 xīnkŭ Hard (tiring)
期天 Qí tiān Period of days
興趣 xìngqù Interest/hobby
原來 yuánlái Original
院(子) yuàn(zi) Garden (small)
yuē Appointment
越來越 yuèláiyuè More & more (+adj)
注意 zhùyì Notice
準備 zhŭnbèi Ready (to go)
足球 zúqiú Football (soccer)
餐廳 cāntīng Restaurant
餐桌 cānzhuō Dining table
美麗 měilì Miramar
a Ah
ăi Short
ba It
bā Eight
bă To
爸爸 bàba Father
bái White
băi Hundred
百貨公司 băihuògōngsī Department stores
bān Class
bān Move
bàn Half
辦法 bànfă Way
辦公室 bàngōngshì Office
bāng Help
幫忙 bāngmáng Help
棒球 bàngqiú Baseball
cā Rub
cái Only
cài Dish
菜單 càidān Menu
căo Grass
草地 căodì Lawn
cháng Often
常常 chángcháng Often
唱歌(兒) Chànggē (er) To sing
dă Fight
打開 dăkāi Open
打算 dăsuàn Intend
dà Large
大家 dàjiā Everyone
大學 dàxué University
大衣 dàyī Overcoat
但是 dànshì But
當然 dāngrán Of course
刀叉 dāochā Knife and fork
dào To
de Of
de Get
è Hungry
èr Two
法國 fǎguó France
fàn 飯
飯店 fàndiàn rice shop
方便 fāngbiàn Convenient
方法 fāngfă Method
房(子) fáng(zi) Housing (sub)
găi Change
gān Dry
乾淨 gānjìng Clean
感冒 gănmào Cold
剛剛 gānggāng Just
gāo High
高興 gāoxìng Happy
告訴 gàosù Tell
ge A
哥哥 gēge Brother
gěi To
hái Also
還是 háishì Or
孩(子) hái(zi) Children (sub)
海(邊) hăi(biān) Sea (side)
韓國 hánguó Korea
hé And
hăo Good
好吃 hăochī Delicious
好看 hăokàn Good-looking
好像 hăoxiàng Like
好玩(兒) hăowán(ér) Fun (children)
hào Number
jǐ A few
機場 jīchăng Airport
計程車 jìchéngchē A taxi
jiā Plus
jiā Home
家庭 jiātíng Family
jiān Between
講話 jiănghuà Speak
jiàn Item
jiàn See
健康 jiànkāng Health
咖啡 kāfēi Coffee
卡片 kăpiàn Card
kāi Open
開車 kāichē Driving a car
開始 kāishǐ Start
開水 kāishuǐ Boiling water
開心 kāixīn Happy
開學 kāixué School
kàn See
看到 kàndào See
看見 kànjiàn You see the
kăo Roast
lái Come
lán Blue
籃球 lánqiú Basketball
lăo Elderly
老人 lăorén Elderly
老師 lăoshī Teachers
le In order to
lěng Cold
ma You
媽媽 māma Mom
mă Horse
麻煩 máfán Trouble
măi Buy
mài Sell
màn Slow
慢慢 mànmàn Slowly
máng Busy
māo Cat
máo Hair
毛衣 máoyī Sweater
帽(子) mào(zi) Cap (sub)
méi Not
沒關係 méiguānxì Never mind
沒問題 méiwèntí No problem
沒有 méiyǒu No
měi Each
měi U.S.
美國 měiguó United States
妹妹 mèimei Sister
mén Door
ná Take
nă Which
哪兒 nǎr Where
哪裡 nălǐ Which 裡
nà That
那邊 nàbiān There
那兒 nàr There
那裡 nàlǐ Thereat
那麼 nàme Then
奶奶 nănai Grandmother
pá Climb
爬山 páshān Climb
pà Fear
pán Plate
盤子 pánzi Plate
然後 ránhòu Then
rè Hot
熱狗 règǒu Hot dog
qī Seven
qí Ride
奇怪 qíguài Strange
qǐ Start
起床 qǐchuáng Get up
汽車 qìchē Automobile
汽水 qìshuǐ Soft drink
qiān Thousand
鉛筆 qiānbǐ Pencil
sān Three
săn Umbrella
森林 sēnlín Forest
沙發 shāfā Sofa
shān Mountain
商店 shāngdiàn Store
shàng On
上(面) shàng(miàn) On (top of)
上班 shàngbān Go to work
上課 shàngkè Attend class
上去 shàngqù Up
上學 shàngxué Go to school
上午 shàngwŭ Morning
shăo Less
什麼 shéme What
shéi Who
shuì Sleep
睡覺 shuìjiào Sleep
shuō Description
說話 shuōhuà to say s.th
他(們) tā(men) He (they)
她(們) tā(men) She (they)
tài Too
太太 tàitai Wife
太陽 tàiyáng Sun
tāng Soup
湯匙 tāngchí Soup spoon
táng Sugar
討厭 tăoyàn Hate
特別 tèbié Special
外(面) wài(miàn) The outer (surface)
外套 wàitào Coat
wán Complete
玩(兒) wán(ér) Play
wăn Bowl
晚安 wănān Good night
晚餐/晚飯 wăncān/wănfàn Dinner / late 飯
晚上 wănshàng At night
西(邊) xī(biān) West (side)
西瓜 xīguā Watermelon
希望 xīwàng Hope
xǐ Wash
洗衣機 xǐyī jī Washing machine
洗澡 xǐzăo Bathe
喜歡 xǐhuān Like
下(面) xià(miàn) bottom
下班 xiàbān Get off work
下課 xiàkè Finish class
下去 xiàqù Go on
夏天 xiàtiān Summer
下午 xiàwŭ Afternoon
下雪 xiàxuě Snow
下雨 xiàyŭ Rain
xiān First
先生 xiānsheng Mr.
現在 xiànzài Now
鄉下 xiāngxià Countryside
牙刷 yáshuā Toothbrush
顏色 yánsè Color
眼睛 yănjīng Eye
yáng Sheep
樣子 yàngzi Appearance
yào Drug
yào Wish
要是 yàoshì If
爺爺 yéye Grandfather
yě Also
也許 yěxŭ Maybe
yīnull A, 1
衣服 yīfú Clothes
醫生 yīshēng Doctor
醫院 yīyuàn Hospital
一半 yíbàn Half
一定 yídìng Certain
一共 yígòng Altogether
一樣 yíyàng Equally
以後 yǐhòu After
已經 yǐjīng Already
以前 yǐqián Before
zăo Early
早餐/早飯 zăocān /zăofàn Breakfast
早上 zăoshàng Morning
zài In
zài Again
再見 zàijiàn Goodbye
怎麼 zěnme How
怎麼辦 zěnmebàn How to do
怎麼樣 zěnmeyàng How to
zhàn Station
ài Love
bāo Package
包子 bāozi Bun
băo Full
bào Hold
報紙 bàozhǐ Newspaper
bēi Cup
杯子 bēizi Cup
běi North
bǐ Pen
bǐ Ratio
比較 bǐjiào Compare
超級市場 chāojíshìchăng Supermarket
城市 chéngshì City
chī Eat
吃飽 chībăo full (eat)
遲到 chídào Be late
chū Out
出國 chūguó Abroad
出來 chūlái The future
出去 chūqù Out
德國 déguó Germany
děng Wait
dì Ground
dì First
弟弟 dìdi Brother
電燈 diàndēng Electric light
電話 diànhuà Phone
電腦 diànnăo Computer
電視(機) diànshì (jī) TV (machine)
電影 diànyǐng Movie
電影院 diànyǐngyuàn Cinema
diào Fall (down)
東(邊) dōng(biān) East (side)
冬天 dōngtiān Winter
東西 dōngxī Stuff
dǒng Understand
dòng Move
動物 dòngwù Animal
動物園 dòngwùyuán Zoo
兒子 érzi Son
房間 fángjiān Room
fàng Put
放假 fàngjià Holiday
放下 fàngxià Put down
fēi Fly
非常 fēicháng Very
飛機 fēijī Aircraft
gēn And
gèng More
公車/ gōngchē Public buses
公共汽車 gōnggòngqìchē Public car
功課 gōngkè Homework
公司 gōngsī Company
恭喜 gōngxǐ Congratulation
公寓 gōngyù Apartment
公園 gōngyuán Park
工作 gōngzuò Work
gǒu Dog
夠(了) gòu(le) Enough (in order)
號碼 hàomă Number
hē Drink
hé River
盒(子) hé (zi) Box (sub)
hēi Black
hěn Very
hóng Red
紅包 hóngbāo Red envelope
紅茶 hóngchá Black tea
紅綠燈 hónglùdēng Red and green lights
後(面) hòu(miàn) behind
後來 hòulái Later
護士 hùshì Nurse
花(兒) huā(ér) The flower (children)
花園 huāyuán Garden
huà Painting
畫家 huàjiā Painter
jiāo Cross
jiăo Foot
腳踏車 jiăotàchē Bicycle
餃(子) jiăo(zi) The dumplings (sub)
jiào Call
jiāo Teach
教室 jiàoshì Classroom
接(到) jiē(dào) Then (to)
結婚 jiéhūn Get married
節目 jiémù Program
姐姐 jiějie Sister
解決 jiějué Solve
jiè Borrow
介紹 jièshào Introduction
jīn Jin/catty - 600 grams
今年 jīnnián This year
今天 jīntiān Today
考試 kăoshì Examination
科學 kēxué Science
kě Thirsty
可愛 kěài Cute
可樂 kělè Cola
可能 kěnéng May
可是 kěshì But
可以 kěyǐ Can
kè Lesson
課本 kèběn Textbook
客氣 kèqì Polite
離開 líkāi Leave
裡(面 ) lǐ(miàn) inside
禮物 lǐwù Gifts
liăn Face
練習 liànxí Exercise
涼快 liángkuài Cool off
liăng Two
liàng Vehicles
liàng Brightness
聊天(兒) liáotiān(ér) To chat
門口 ménkǒu Doorway
麵包 miànbāo Bread
麵包店 miànbāodiàn Bakery
麵條 miàntiáo Noodles
明年 míngnián Next year
明天 míngtiān Tomorrow
名字 míngzì Name
摩托車 mótuōchē Motorcycles
nán Difficult
南(邊) nán(biān) South (side)
難過 nánguò Sad
男孩(兒) nánhái(ér) Boy (child)
ne It
néng Can
你(們) nǐ(men) You (have)
nián Year
旁邊(兒) pángbiān(ér) Beside
pàng Fat
păo Run
朋友 péngyǒu Friend
皮包 píbāo Briefcase
piàn Piece
rén People
日(子) rì(zi) Day (sub)
qián Money
前(面) qián(miàn) Front
前天 qiántiān The day before yesterday
qiáng Wall
qiáo Bridge
巧克力 qiăokèlì Chocolate
qīn Parent
qīng Light
清楚 qīngchŭ Clear (understand)
sì Four
生病 shēngbìng Sick
生活 shēnghuó Life
生日 shēngrì Birthday
shí Ten
時候 shíhòu Time
時間 shíjiān Time
食物 shíwù Food
石頭 shítou Stone
時鐘 shízhōng Clock
shì Be
shì Thing
shì Test
市場 shìchăng Market
世界 shìjiè World
shōu Income
收到 shōudào Receive
shǒu Hand
手機 shǒujī Phone
手套 shǒutào Gloves
téng Pain
tī Kick
tiān Day
天氣 tiānqì Weather
天天 tiāntiān Every day
tián Sweet
tiáo Article
跳舞 tiàowŭ Dance
tīng Listen
聽見 tīngjiàn Hear the
聽說 tīngshuō Listening, speaking,
wăng To
網球 wăngqiú Tennis
網站 wăngzhàn Website
wàng Forget
危險 wéixiăn Danger
wèi As
wèi Feed
味道 wèidào Taste
相信 xiāngxìn Believe
箱(子) xiāng(zi) Box (sub)
xiàng Image
xiăng Want
學校 xuéxiào School
xuě Snow
xiăo Small
小姐 xiăojiě Miss
小時 xiăoshí Hour
小說 xiăoshuō Fiction
小心 xiăoxīn Careful
小學 xiăoxué Primary school
xiào Laugh
笑話 xiàohuà Joke
校長 xiàozhăng Principal
xiē Some
鞋(子) xié(zi) Shoes (sub)
xiě Write
椅子 yǐzi Chair
一邊 yìbiān One side
一點(兒) yìdiăn(ér) Point (child)
一會(兒) yìhuǐ(ér) A will (child)
一起 yìqǐ Together
意思 yìsi Meaning
一些 yìxiē Some
一直 yìzhí Has been
陰天 yīntiān Cloudy day
因為 yīnwèi Because
音樂 yīnyuè Music
銀行 yínháng Bank
飲料 yǐnliào Beverages
應該 yīnggāi Should
英國 yīngguó Britain
英文 yīngwén English
yóu Oil
郵票 yóupiào Stamp
郵局 yóujú Post office
游泳 yóuyǒng Swim
游泳池 yóuyǒngchí Swimming pool
yǒu Have
有(的)時候 yǒu(de)shíhòu (The) time
有點(兒) yǒudiăn(ér) Bit
有空(兒) yǒukòng(ér) Free
zhēn TRUE
zhī Branch
zhī Only
知道 zhī dào Know
zhǐ Paper
zhǐ Only
中國 zhōngguó China
中間 zhōngjiān Middle
阿姨 āyí Auntie
安全 ānquán Security
bié Do not
別人 biérén Other people
冰箱 bīngxiāng Refrigerator
餅乾 bǐnggān Biscuit
bìng Disease
病人 bìngrén Patient
不錯 búcuò Not wrong
不客氣 búkèqì Not polite
不用 búyòng Not in use
不好意思 bùhăoyìsi Not the nerve
不一定 bùyídìng Not necessarily
廚房 chúfáng Kitchen
穿 chuān Wear
chuán Ship
窗/窗戶 chuānghù Windows / windows
chuáng Bed
chuī Blow
春天 chūntiān Spring
cì Secondary
聰明 cōngmíng Clever
cóng From
從前 cóngqián Formerly
cuò Wrong
dōu Chengdu
dú Read
讀書 dúshū Read the book
肚子 dùzi Belly
duăn Short
對不起 duìbùqǐ Can not
對面 duìmiàn Opposite
duō Multi-
多少 duōshăo How much
地方 dìfāng Place
地上 dìshàng Ground
地圖 dìtú Map
點(兒) diǎn(ér) The point (children)
點鐘 diănzhōng O'clock
點菜 diăncài A la carte
點心 diănxīn Dessert
diàn Shop
diàn Electricity
耳朵 ěrduo Ear
fēng Seal
fēng Wind
風景 fēngjǐng Landscape
服務生 fúwùshēng Waiter
附近 fùjìn Nearby
父親 fùqīn Father
故事 gùshì Story
guà Hang
guān Close
關上 guānshàng Shut
guì Expensive
國(家) guó(jiā) State (home)
果汁 guǒzhī Juice
guò Cross
過去 guòqù Past
huài Bad
huàn Change
huáng Yellow
歡迎 huānyíng Welcome
滑雪 huáxuě Skiing
huí Return
回答 huídá Answer
回家 huíjiā Return home
回來 huílái Back to the future
回去 huíqù Go back
huì Can
huó Live
活動 huódòng Activity
huǒ Fire
火車 huǒchē Trains
huò Or
或是 huòshì Or
緊張 jǐnzhāng Tension
警察 jǐngchá Police
jìn Near
jìn Enter
進步 jìnbù Progress/Improve
jiŭ Nine
jiŭ Long
jiŭ Wine
jiù Old
就要 jiùyào Necessary
句子 jùzi Sentence
覺得 juéde Feel
決定 juédìng Decide
客人 kèrén Guest
客廳 kètīng Parlor
課文 kèwén Text
空氣 kōngqì Air
kǒu Mouth/opening
kū Cry
kŭ Bitter
褲(子) kù(zi) The trousers (sub)
kuài Fast
kuài Block
筷(子) kuài(zi) The chopsticks (sub)
快樂 kuàilè Happy
liú Retained/save
liù Six
lóu Floor (building)
樓上 lóushàng The upper floor
樓下 lóuxià F under
lǜ Green
lù Road
luàn Turbulence
名字 míngzi Name
年輕 niánqīng Young
niăo Birds
nín You
牛奶 niúnăi Milk
女孩(兒) nǚhái(ér) Girls
努力 nŭlì Efforts
便宜 piányí Cheaper
piào Ticket
漂亮 piàoliàng Beautiful
瓶(子) píng(zi) The bottles (sub)
蘋果 píngguǒ Apple
日本 rìběn Japan
容易 róngyì Easily
ròu Meat
如果 rúguǒ If
qǐng Please
請問 qǐngwèn I would like to ask
慶祝 qìngzhù Celebrate
秋天 qiūtiān Autumn
qiú Ball
qù Go
去年 qùnián Last year
裙(子) qún(zi) The skirt (sub)
shòu Thin
shū Book
書包 shūbāo Schoolbag
書店 shūdiàn Bookstore
舒服 shūfú Comfortably
書桌 shūzhuō Desk
shǔ Number of
暑假 shŭjià Summer vacation
shù Tree
刷牙 shuāyá Brush teeth
shuāng Double
shuǐ Water
水果 shuǐguǒ Fruit
sòng Send
宿舍 sùshè Dormitory
suān Acid
suàn Count
雖然 suīrán Although
suì Years
所以 suǒyǐ So
tíng Stop
通知 tōngzhī Notice
同學 tóngxué Classmate
tòng Pain
tōu Steal
tóu Head
頭髮 tóufă Hair
圖片 túpiàn Picture
圖書館 túshūguăn Library
tuī Push
tuǐ Leg
為什麼 wèishéme What
wèn Ask
問題 wèntí Problem
我(們) wǒ(men) I (we)
無聊 wúliáo Bored
wŭ Five
午餐/午飯 wŭcān /wŭfàn Lunch / afternoon 飯
謝/謝謝 xiè /xièxie Xie / Thank you
xīn Heart
xīn New
新年 xīnnián New Year
新聞 xīnwén News
xìn Letter
信封 xìnfēng Envelope
星期 xīngqí Week
星期日/星 xīngqírì/xīngqít iān Sunday / Star
星星 xīngxing Star
xíng Behavior
xìng Surname
休息 xiūxí Rest
需要 xūyào Need
許多 xŭduō Many
xué School
學生 xuéshēng Student
學習 xuéxí Learning
有趣 yǒuqù Interesting
有意思 yǒuyìsi Interesting
有用 yǒuyòng Useful
yòu And
右(邊) yòu(biān) Right (side)
永遠 yǒngyuăn Forever
yòng Use
yú Fish
yŭ Rain
語法 yŭfă Grammar
雨天 yŭtiān Rain
語言 yŭyán Language
yuán Yuan
yuán Round
yuăn Far
願意 yuànyì Willing
yuè Month
月亮 yuèliàng Moon
yún Cloud
運動 yùndòng Movement
zhù Live
zhuāng Dress
桌(子) zhuō(zi) Tables (sub)
zì Word
自己 zìjǐ Oneself
總是 zǒngshì Always
總統 zǒngtǒng President
zǒu Go
走路 zǒulù Walking
屋子 Wūzi small house - hut
Created by: tnewhook
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards