Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Královéhradecko

turistické atraktivity

QuestionAnswer
dělostřelecká tvrz v Orlických horách Bouda
přehradní nádrž na řece Úpě, "Východočeské moře" Rozkoš
Proboštův betlém Třebechovice
barokní komplex se sochami Ctností a Neřestí od Matyáše Brauna Kuks
rekreační osada Peklo s Bartoňovou útulnou od Dušana Jurkoviče Nové Město nad Metují
zřícenina hradu v Orlických horách, která inspirovala A.Jiráska k napsání Pokladu Potštejn
Podorlické centrum národního obrození (F.L.Věk) Dobruška
Muzeum řemesel - Podorlicko Letohrad
zámek, ve kterém bydlela kněžna Zaháňská Ratibořice
klášter, v němž byla po r.1420 uložena největší rukopisná kniha světa Codex Gigas Broumov
CHKO Broumovsko se skládá ze 2 NPR:Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály
město, jemuž se ve 30.letech 20.st přezdívalo "Salón republiky" Hradec Králové
nejstarší sochařsko-kamenická škola v Evropě Hořice
ZOO s africkým safari Dvůr Králové
Created by: simova
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards