Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Královéhradecko

turistické atraktivity

QuestionAnswer
dělostřelecká tvrz v Orlických horách Bouda
přehradní nádrž na řece Úpě, "Východočeské moře" Rozkoš
Proboštův betlém Třebechovice
barokní komplex se sochami Ctností a Neřestí od Matyáše Brauna Kuks
rekreační osada Peklo s Bartoňovou útulnou od Dušana Jurkoviče Nové Město nad Metují
zřícenina hradu v Orlických horách, která inspirovala A.Jiráska k napsání Pokladu Potštejn
Podorlické centrum národního obrození (F.L.Věk) Dobruška
Muzeum řemesel - Podorlicko Letohrad
zámek, ve kterém bydlela kněžna Zaháňská Ratibořice
klášter, v němž byla po r.1420 uložena největší rukopisná kniha světa Codex Gigas Broumov
CHKO Broumovsko se skládá ze 2 NPR:Broumovské stěny a Adršpašsko-teplické skály
město, jemuž se ve 30.letech 20.st přezdívalo "Salón republiky" Hradec Králové
nejstarší sochařsko-kamenická škola v Evropě Hořice
ZOO s africkým safari Dvůr Králové
Created by: simova