Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TechTalk

TechTalk_unit_5

QuestionAnswer
air vent ventilátor větrák
alarm bell poplašný zvon
also také
anti-clockwise proti směru hodinových ručiček
at u,na,při
bathroom záchod,toaleta
breakfast snídaně
building budova
car doors dveře auta
car park parkoviště
child dítě
childern děti
circles okruhy, kružnice
clock hodiny
clockwise ve směru hodinových ručiček
close zavřít
clothes oblečení, oděv
coctail bar kavárna
coffee bar kavárna
computer počítač
control panel ovládací panel
controls ovládací mechanismus
conter-clockwise proti směru hodinových ručiček - am
cover kryt
crash test nárazová zkouška
describe popsat
down dolů
dummy, dummies panák -ci figurína
elevator,lift výtah
facilites vybavení, zařízení
fan větrák, ventilátor
feet nohy
find out zjistit
fire požár,oheň
fitness centre fitnes centrum
gauge měřidlo
handle klika,držadlo
hotel hotel
hotel guest hotelový pokoj
in v
keypad klávesnice
knob ovládací knoflík
lever páka
lock zámek zamknout
lounge hala,klubovna
measure měřit
meeting room konferenční místnost
man, men muž, muži
microphone mikrofon
mime vyjadřovat mimicky
minibar minibar
morning ráno, dopoledne
move hýbat se
movement pohyb
near blízko
off vypnutý
on zapnutý,zapojený
open otevřít
parking lot parkoviště - am
person osoba
photocopier kopírka
picture obraz
plug in vložit do zástrčky
poin to ukázat, namířit
pool bazén
pull táhnout
push stisknout, stlačit
real skutečný
reception desk recepce
remove odebrat,odstranit
restaurant restaurace
room service pokojová služba
seat belts bezpečnostní pásy
sensor sensor
singn značka,znak
smooking area kuřácká zóna
socket elektrická zásuvka
stairs schody
swimming pool bazén, koupaliště
switch vypínač
telephones telefony
test pokus, zkouška
thing věc
toilets toalety
tomorrow zítra
tooth,teeth zub,zuby
turn otočit
turn off vypnout
underline podtrhnout, zdůraznit
unlock odemknout
unplug vypojit
vehicle vozidlo
where kde
at the back vzadu
at the bottom dole
at the front vpředu
at the top nahoře
in the centre uprostřed
it's not working nefunguje to
on the left vlevo
on the right vpravo
over there tamhle
there are tam jsou
there is tam je
where is it? kdo je to?
airbag airbag
Created by: stefi