Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Allra först 11_12

QuestionAnswer
dansk, danskt, danska tanskalainen
Det är fredag kväll. On perjantai-ilta.
vara, är, var, varit olla
pa kafé Kino kahvila Kinossa
nästan melkein
vår filmpatrull meidän elokuvapartiomme
vår, vårt, våra meidän
se, ser, såg, sett nähdä
fin, fint, fina hieno
en kärlekshistoria, -historian, -historier, -historierna rakkauskertomus
nu är det dags nyt on aika
fika, fikar, fikade, tikat käydä kahvilla
ta, tar, tog, tagit ottaa
en chokladmuffins, -muffinsen, -muffinsar, -muffinsarna suklaamuffini
Vad vill du ha? Mitä sinä haluat?
en caffe latte maitokahvi
ett glas vatten lasi vettä
inget annat ei muuta
hungrig, hungrigt, hungriga nälkäinen
Det är ganska fullt här. Täällä on melko täyttä.
i kväll tänä iltana
Kolla om du hittar ... Katso, löydätkö ...
kolla, kollar, kollade, kollat katsoa, tarkistaa
hitta, hittar, hittade, hittat löytää
ledig, ledigt, lediga vapaa
ett bord, bordet, bord, borden pöytä
hämta, hämtar, hämtade, hämtat hakea, noutaa
en bricka, brickan, brickor, brickorna tarjotin
Ursäkta! Anteeksi!
Är det ledigt här? Onko tässä vapaata
kunna,kan, kunde,kunnat osata, voida
itta, itter, satt, suttit istua
tycka om, tycker om, tyckte om, tycker om pitää jostakin
en film, filmen, filmer, filmerna 3 elokuva
Tja, No (tuota), . . .
spännande,spännande,spännande jännittävä
kanske ehkä
ändå kuitenkin
ingen, inget, inga ei mikään, ei mitään
en thriller, th rillern, thrillers, thrillers trilleri, jännityselokuva
en story, storyn tarina
riktig, riktigt, riktiga oikea, kunnon
ett triangeld rama, -dramat -dramer dramerna kolmiodraama
en huvudperson, -personen, -per soner, -personerna päähenkilö
spela , spelar, spelade, spelat näytellä
en skådespelare, -spelaren, -spelare, -spelarna näyttelijä
ny, nytt, nya uusi
en talang, talangen, talanger, talangerna kyky
en pojkvän, -vännen, -vänner, -vännerna poikakaveri
en idiot, idioten, idioter, idioterna idiootti
eller hur vai kuinka
en regissör, regissören, regissörer, regissörerna ohjaaja
svensk,svenskt,svenska ruotsalainen
ganska melko, aika
ung, ungt, unga nuori
en kille, killen, killar, killarna kaveri, poika
faktiskt todella (kin)
första ensimmäinen
en långfilm, -filmen, -filmer, -filmerna kokoillan elokuva
göra, gör, gjorde, gjort tehdä
en kortfilm, -filmen, -filmer, -filmerna lyhytelokuva
en dokumentär, dokumentären, dokumentärer, dokumentärerna dokumentti
tidigare aikaisemmin
visst ilman muuta, totta kai
sevärd, sevärt, sevärda näkemisen arvoinen, tosi kiva
rekommendera, rekommenderar, rekommenderade, rekommenderat suositella
veckopeng viikkoraha
I månadspeng kuukausiraha
pengar, pengarna rahaa, rahat
när man behöver kun tarvitaan
behöva, behöver, behövde, behövt tarvita
betala, betalar, betalade, betalat maksaa
berättar om sin ekonomi kertoo taloudestaan
berätta om, berättar om, berättade om, berättat om kertoa jostakin
dyr, dyrt, dyra kallis
kläder, kläderna vaatteet
en hobby, hobbyn, hobbyer, hobbyerna harrastus
ett nöje, nöjet, nöjen, nöjena huvi, huvitus ,
kosta, kostar, kostade, kostat maksaa, olla hintana
mycket paljon
men mutta
en mobil, mobilen, mobiler, mobilerna matkapuhelin, kännykkä
dyrare än kalliimpi kuin
allt annat kaikki muu
ringa, ringer, ringde, ringt soittaa
skicka, skickar, skickade, skickat lähettää
ett sms, smset, sms, smsen tekstiviesti
en gang, gangen, ganger, gangerna kerta
per dag päivässä
en räkning, räkningen, räkningar, räkningarna lasku
ofta usein
en chock, chocken järkytys, sokki
ta slut loppua
ta, tar, tog, tagit ottaa
det är farligast vaarallisinta on
farlig, farligt, farliga vaarallinen
köppa, köper, köpte, köpt ostaa
smasaker, småsakerna pikku ostokset
en hamburgare, hamburgaren, hamburgare, hamburgarna hampurilainen
här - där siellä - täällä
en kopp kaffe kuppi kahvia
en tidning, tidningen, tidningar, tidningarna lehti
lite godis vähän karkkia
su mman blir större och större summa kasvaa koko ajan
bli, blir, blev, blivit tulla joksikin
större suurempi, isompi
stor, stort, stora suuri, iso
Okej att hjälpa tili Auttaminen ok
hjälpa till, hjälper till, hjälpte till, hjälpt till auttaa
få, får, fick, fått saada
en krona, kronan, kronor, kronorna kruunu
i månaden kuukaudessa
ibland joskus, toisinaan
lite extra vähän ylimääräistä
av pappa isältä
när det går bra i något prov kun jokin koe menee hyvin
gå, går, gick, gått mennä
någon, något, några joku, jokin, joitakin
ett prov, provet, prov, proven koe
måste täytyy
också myos
jobba, jobbar, jobbade, jobbat tehdä työtä
hemma kotona
städa, städar, städade, städat siivota
tömma, tömmer, tömde, tömt tyhjentää
en diskmaskin, -maskinen, -maskiner, -maskinerna astianpesukone
laga mat laittaa ruokaa
laga, lagar, lagade, lagat laittaa, valmistaa
eller tai; vai
tvätta, tvättar, tvättade, tvättat pestä
jag tycker att minun mielestäni
helt okej ihan ok
Created by: kuittinen