Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Elektronika

termini un atbildes

QuestionAnswer
Kirhofa 1.likums Nevienā sazarotas ķēdes mezglā (savienojuma vieta, kurā ir 3 vai vairāki zari) neuzkrājas lādiņi un strāvu summa ir 0.
Kirhofa 2.likums Noslēgtā kontūrā EDS summa ir vienāda ar sprieguma krituma summu: sumE=sumIR Nosakot EDS jāņem vērā kontūŗa apiešanas virziens. Ja virzieni nav doti, tos drīkst brīvi pieņemt.
Oma likums Strāvas stiprums I ir tieši proporcionāls spriegumam U. Strāvas stiprums I ir atkarīgs no patērētāja elektriskās pretestības R. Jo lielāka ir pretestība, jo mazāka strāva plūst vadītājā. Strāvas stiprums ir apgriezti proporcionāls el.pretestībai. I=U/R
Transformators Statiska elektromagnētiska ierīce tīkla maiņsprieguma parametru maiņai un pārveidošanai.
Bipolārais tranzistors Pusvadītāju ierīce, kas ir paredzēta elektrisko svārstību ģenerēšanai, pastiprināšanai, strāvas komutācijai. Pastāv pnp un npn veidi.
Created by: ljiff