Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Benvæv

Spørgsmål fra Kompendium i Almen Histologi

QuestionAnswer
Hvad forstås ved direkte ossifikation? En forbening, der foregår i mesenchym.
Hvad kaldes de knogler, der dannes ved direkte ossifikation? Bindevævsknogler eller bindevævspræformede knogler.
Hvorfra stammer osteoblasterne? Fra mesenchymceller.
Hvorledes ser osteoblaster ud? Excentrisk kerne, basofilt cytoplasma, lange udløbere.
Hvad er en osteocyt? En tidligere osteoblast indesluttet i benvævet i lakune.
Hvad forstås ved primær knoglemarv? Knoglemarv, der endnu ikke er blodcelledannende.
Hvad forstås ved chondral ossifikation? En forbening, hvor der først anlægges en bruskmodel, der fjernes igen.
Hvad kaldes de knogler, der dannes ved chondral ossifikation? Bruskformerede knogler elelr erstatningsknogler.
Hvilke to sideløbende forbeningsprocesser består den chondrale ossifikation af? En perichondral og en enchondral ossifikation
Hvilken af de to forbeningsprocesser begynder først? Den perichondrale.
hvad kaldes det sted, hvor den enchondrale ossifikation først ses? Det primære ossifikationspunkt
Hvorledes kan man skelne mellem perichondralt og enchondralt dannet benvæv? Enchondralt benvæv indeholder en kerne af forkalket brusk.
Hvad er en epifyseskive? Bruskskive mellem epifyse og diafyse.
hvilken funktion har en epifyseskive? Knoglens længdevækst foregår her.
Hvorfor foregår knoglens vækst i bredden? Fra periost.
Hvilken benvævstype består af den perichondrale benvævsmanchet af? trådet benvæv.
Hvilke benvævstype består færdigudviklet benvæv af? Lamellært benvæv.
Hvilke celletyper er aktive ved benvævets ombygning? osteoblaster og osteoklaster.
Hvilke kanaltyper findes i kompakt benvæv? Haverske og Volkmannske kanaler, canaliculi.
Hvad indeholder en Harversk kanal? Blodkar og bindevæv.
Hvorledes er et Harversk lamelsystem opbygget? Af koncentriske lameller omkring en karkanal, imellem lammelerne osteocyter i lakuner.
Hvilken funktion har canaliculi? tjener til diffusion af næringsvæske til osteocyterne.
Hvad er Sharpeyske tråde? Kollagene tråde, der fra periost går ind i de ydre grundlameller og derved binder periost fast.
Hvor i en rørknogle findes der spongiøst benvæv? I epifyserne, lidt i diafysen.
Hvorledes er det spongiøse benvæv ordnet? I forgrenede og anastomoserende benplader og -bjælker.
Hvad findes imellem benbjælkerne i spongiøst benvæv? Sekundær, blodcelledannende knoglemarv
Created by: alexsn