Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bindevæv

Spørgsmål fra Kompendium i Almen Histologi

QuestionAnswer
Hvilken vævsgruppe tilhører bindevæv? Støttevævene.
Hvad karakteriserer denne vævsgruppe? Vævene består af celler adskilt af intercellularsubstans, der igen består af homogen grundsubstans og tråde.
Hvad forstås ved en histiogen bindevævscelle? En celle, der er udviklet fra en mesenchymcelle.
Nævn nogle af de hisiogene bindevævsceller. Reiculumceller, fibrocyter, fedtceller( adipocytter)
Hvilke to stoffer danner mastcellen? Den danner heparin og histamin.
Nævn nogle karakteristiske træk i plasmacellens lysmikroskopiske udseende. Excentrisk kerne, radiært ordnet kromatin, lys zone foran kernen, skarpt afgrænset basofilt cytoplasma.
Hvilken funktion har plasmacellen? Den danner antistoffer (immunoglobuliner).
Fra hvilken celletype stammer makrofagerne? Fra monocyter i blodet
Hvilke trådtyper forekommer i bindevæv? Retikulintråde, kollagene tråde, elastiske tråde.
Hvilke bindevævsceller danner tråde? Reticumlumceller: retikuluntråde; fibrcyter: retikulintråde, kollagene og elastiske tråde.
Hvilke cellertyper forekommer i retikulært bindevæv? Reticulumceller.
Af hvilken bindevævstype beståer sener? formet bindevæv.
Hvilke cellettyper forekommer i formet bindevæv? fibrocyter.
Created by: alexsn