Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Epitelvæv

Spørgsmål fra Kompendium i Almen Histologi

QuestionAnswer
Hvor i organismen finder der overfladeepithel? på alle ydre og indre overflader.
Hvad karakteriserer epitelvæv? Eptitelvæv består af tætliggende celler
Hvad hviler overfladeepitel på? En lamina basalis ( i lysmikroskopi; en bassalmenbran)
Hvilket væv findes altid under dækepitel, og hvilken funktion har dette væv? Bindevæv med blodkar, hvorfra epiteliet ernæres.
I hvilke former forekommer et enlaget epitel? Enlaget pladeepitel, enlaget kubisk epitel, enlanget cylinderepitel.
Hvilke overfladedifferentieringer kan findes på enlaget cylindrikse celler? Mikrovilli, kinocillier.
Hvad er en børstesøm? En stribet søm på cellens overflade, der skyldes mange, lange mikrovilli.
Hvilken form har en kubisk epitelcelle skåret vinkelret på overfladen? Kvadratisk
Hvad vil det sige, at et overfladeepitel er flerlaget? Cellerne ligger i flere lag over hinanden, og kun de nederste er i berøring med lamina basaslis.
Hvad vil det sige, at et overfladeepitel er flerradet? Alle celler er ikke lige høje, men de er alle i kontakt med lamina basalis
Hvilken form har celler i et flerlaget pladeepitel? Basalt: cylindriske; i midten: polygonale; yderst: pladeformede.
Hvorledes benævnes celler i et overgangsepitel Dækceller og basalceller.
Hvad er en crusta, og hvilken funktion har den? fortykket cellemembran og ciliamenter i cytoplasmaet øverst i cellerne, ses som en rød linje; menes at beskytte mod påvirkning af hypertonisk væske (urin).
hvad forstår ved en exokrin kirtel? En kirtel, der udskiller sit sekret til en overflade.
Hvad er en simpel kirtel? En kirtel, der udgøres af en enkel indfoldning fra overfladen.
Hvad forstås ved endestykket? En simpeler eller forgrenet kirtels yderste blinde ende, hvor de secernerende celler findes.
Hvad er en stiftcelle? En bægercelle, der har udtømt sit sekret.
Hvad karakteriserer et serøst endestykke? Alveolært, en snæver lysning, pyramideformede celler med utydelige cellegrænser, basal basofili, luminale zymogenkron, rund kerne.
Hvilken form har serøse endestykker? Alveolære.
Hvad karakteriserer et mukøst endestykke? Tubulært, pyramide formede celler, vid lysning, basale, flade kerner, lyst, blæret cytoplasma.
Nævn mindst to typer af kirtelceller, der farves PAS-positivt. Bægerceller, mukøs celle.
Hvad forstås ved et sero-mukøst endestykke? Et endestykke, der indeholder både serøse og mukøse celler.
Hvilke celler begrænser oftest lysningen i et sero-mukøst endestykke? Mukøse celler(de serøse finder som halvmåner.
Hvorledes inddeles endokrine kirtler efter morfologi og efter sekrets kemiske sammensætning? I follikulære og strengformede kirtler; i polypeptid- og steroidproducerende kirtler
Created by: alexsn