Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Greek Vocab

QuestionAnswer
ο ναυτικός the sailor
πεθαίνω to pass away/die
φωνάζω call
το ποίημα the poem
ο ποιητής the poet
καθώς while
ψάχνω look for/search
το κασσέλα the chest (not body part)
βρίσκω find
τα απομνημονευματά the memoirs
οι αναμνήσεις the memories
το ασθενοφόρο the ambulence
έγινε καπνός to disappear (become smoke)
οι μυπωδιές the smells
οι σκέψεις the thoughts
η σελίδα the page
το λιμάνια the harbour
η περιπέτεια the adventure
ο κίνδυνος the danger
ο φόβος the fear
η αγάπη the love
μαζί together/with
οι εικόνες the images
η μνήμη the memory (mind)
το γυρισμό the homecoming
τραγουδώ sing
τα αυτιά the ears
το ακροθαλασσιά the seaside
τα δίχτυα the nets
η βάρκα the boat
ο σκελετός the frame/skeleton
καλώ call
ξαφνικά suddenly
ο ταξιδιώτης a traveller
έστω even
πιστεύω believe
σύντομος brief/short
κιόλας by now
ακόμα yet
ήδη already
ποτέ ever
αντί instead
μια βόλτα a walk
ο σκύλος the dog
η μελιτζάνα the eggplant
δοκιμάζω try
εξηγώ explain
το όνειρο the dream
προφητικός prophetical
όσπου until
το δρόμακι small street
χτυπώ hit
πέφτω (κάτω) fall (down)
το ρόδα the wheel
σηκώνω lift
πουθενά nowhere/anywhere
πάθω suffer
μάλλον most likely
σπάζω break
σταματώ stop
το γαϊδούρι the donkey
το βοήθεια the help
το ατύχημα the accident
ζητώ ask
τουλάχιστον at least
σοκ shock
συνέλθω recover
περίπου about/aprox
συνέβη happened
συμβαίνω happen
συνοδεύω accompany
η αστυνομία the police
οι ληστές the robbers
το βραδινό the dinner
κυκλοφορώ circulate
μόλις just
οι ειδήσεις the news
νοικιάζω rent
διηγούμαι narrate
οικονομικοί μετανάστες economic immigrants
το επίδομα ανεργίας the unemployment payment
χωρίς without
το δικαίωμα the right
το φαινόμενο the phenomenon
το επίδομα the benefit
καταφέρνω manage
ξεκινώ start off/set off/push off
βαριέμαι to be bored
παραπονιέμαι to complain
αναρωτιέμαι to wonder
χασμουριέμαι to yawn
συναντιέμαι to meet
αρνούμαι to refuse
δεχόμαι to accept
ασχολούμαι occupy/be concerned with
συνεννοούμαι to agree/communicate
εξυπηρετούμαι to be served well
στενοχωριέμαι to worry
το διαγώνισμα the exam
η διευθύντρια the headmistress
παράξενος strange/weird/bizarre
το ποσοστό the percentage
περιστασιακά occasionally
το ταμείο fund
η κρίση the crisis
η απασχόληση employment/jobs
το μέγεθος size
το τέλος end
το άγχος anxiety
το μέλος body part
το γένος gender
το κράτος nation
το δάσος forest
το νέφος cloud/smog/pollution
το λάθος mistake
το ύψος height
το μήκος length
το βάθος depth
το βάρος height
το έθνος nationality
το έδαφος ground
το πέλαγος deep sea
το αποτέλεσμα the result
η αρρώστια illness/disease/sickness
ο σύλλογος the club
ο συμμαθητής classmate
το λύκειο highschool
τυχαίος random
γνωρίζω to recognize
αμέσως for while
θυμίζω remind
η εταιρεία the company
οπωσδήποτε no matter what/anyway
πότε when
κανονίζω to arrange
επικοινωνώ communicate/contact
μεταφέρω to transfer
η στιγμή moment/time
ο ομιλητής speaker
αλλάζω change
ο πρόσωπο the person
αμέσως immediately
αφίνω let/give up/leave
η παρέα friends/company
πάντως anyway
ξοδεύω consume/spend
πραγματικά actually
τα άρθρα articles
σίγουρα certainly
ανέβα-κατέβα climb-down
μαγευτικός enchanting
η εκδήλωση event
γιορτή feast
πλαίσια frame/time frame
διακοπές holidays
ερωτευμένος in love
σύγχρονος modern
τόσο….όσο not only….but even
επάνω on / (money 'on' me)
αλλιώς otherwise
ίσως perhaps
γραφικός picturesque
τα πλοία ships
νοτιοανατολικά southeast
η μηχανή the camera
ο συναυλία the concert
η κούκλα the doll
τα συγκροτήματα the groups
ο λόφος the hill
το νησί the island
ο μισθός the salary
ο τραγουδιστής the singer
η σολίστ the soloist
τα λύσεις the solutions
τα σκουπίδια the trash
το χωριό the village
ο γάμος the wedding
θίασος theatre company
έπειτα then
γίνομαι to become
φέρνω to bring
κλαίω to cry
βαριέμαι to get bored
μπλέκομαι to get involved
σηκώνομαι to get up
κρύβομαι to hide
ταιριάζω to match
συμμετέχω to participate
τσιμπάω to sting / nibble
κολυμπάω to swim
πετώ to throw
παρακολουθώ to watch/observe/follow
στενοχωριέμαι to worry
συνήθως usually
όσον καιρό as long as
κουβεντούλα chit chat
συνηθισμένα common
δεν πειράζω I don't mind
θα συνηθίσω I will get used to it
πια παρελθόν in the past
η τεμπέλα laziness
του χρόνου next year
ούτε no more
η θητεία period of service
πληθυντικό polite form
όπως such as
λέει στους άλλους τι πρέπει telling other people what to do
η σημασία the attention
ο μάγειρας/η μαγείρισσα the chef
μεθαύριο the day after tomorrow
το πλαίσιο the frame/context
ο κομμωτής/η κομμώτρια the hairdresser
τα χέρια the hands
ο διευθυντής/η διευθύντρια the manager
ο θόρυβος the noise/sound
ο νοσοκόμος/η νοσοκόμα the nurse
τα επαγγέλματα the occupations
ο φωτογράφος the photographer
το κομμάτι the piece
ο πιλότος the pilot
ο αστυνομικός the police officer
ο ραλίστας/η ραλίστρια the race car driver
η επανάληψη the repetition
ο πωλητής/η πωλήτρια the salesman/woman
η κατάσταση the situation
ο ύπνος the sleep
ο φαντάρος the soldier
ο ανώτερος the superior
ο οδηγός ταξί the taxi driver
η στολή the uniform
ο εθελοντισμός the volunteer
ώς till
πειράζω to annoy/ mind
χτενίζομαι to comb/brush
συνεχίζω to continue
μαλώνω to fight/argue
καθαρίζω to peel
υπόσχομαι to promise
ξεκουράζω to relax/have a rest
πουλάω to sell
στέκομαι to stand/be on feet
φροντίζω to watch over/take care
φοράω to wear
απόψε tonight
άδειος empty
αξέχαστος unforgettable
ύστερα later
πιστευτός believable
τυχερός lucky
ο μετανάστης immigrant
ο εργαζόμενος the employed
η ανεργία the unemployment
αφύσικος unnatural
απαράδεκτος unacceptable
σταθερός stable
χωρίζω divorce
άνοδος ascent
άγνωστος unknown
υποχρεωτικός compulsory
υπομονής patient
η υπομονή patience
φέτος this year
εχθρικός unfriendly
γεμάτος full
ξεχασμένος forgotten
νωρίτερα earlier
απίστευτος unbelievable
άτυχος unlucky
ο απόδημος emigrant
ο άνεργος the unemployed
η απασχόληση the employment
φυσικός natural
δεκτός acceptable
ασταθής unstable
παντρεύω marry
κάθοδος descent
γνωστός known
εθελοντικός voluntary
ανυπόμονος impatient
η ανυπομονησία impatience
πέρυσι last year
φιλικός friendly
άδειος opp γεμάτος opp
αξέχαστος opp ξεχασμένος opp
ύστερα opp νωρίτερα opp
πιστευτός opp απίστευτος opp
τυχερός opp άτυχος opp
ο μετανάστης opp ο απόδημος opp
ο εργαζόμενος opp ο άνεργος opp
η ανεργία opp η απασχόληση opp
αφύσικος opp φυσικός opp
απαράδεκτος opp δεκτός opp
σταθερός opp ασταθής opp
χωρίζω opp παντρεύω opp
άνοδος opp κάθοδος opp
άγνωστος opp γνωστός opp
υποχρεωτικός opp εθελοντικός opp
υπομονής opp ανυπόμονος opp
η υπομονή opp η ανυπομονησία opp
φέτος opp πέρυσι opp
εχθρικός opp φιλικός opp
ο/η ηθοποιός actor/actress
το ανησυχητικό alarming
ο/η αρχαιολόγος archaeologist
ο/η δικηγόρος attorney
τελείως completely
η Κόρινθος Corinth
δημιουργικός
η Κύπρος Cyprus
ξανά + ρήμα do something again
ο/η γιατρός doctor
η Αίγυπτος Egypt
η εκπομπή emission
ο/η υπάλληλος employee
ο/η μηχανικός engineer/mechanic
γενική αίματος general blood count
ο/η μαθηματικός mathematician
μήπως maybe
η Πελοπόννησος Peloponnese
η θέση position
το σίριαλ saga
κάποιος someone
ο/η σύζυγος spouse
η πρόταση suggestion
η λεωφόρος the avenue
το αίμα the blood
το βιβλιάριο the booklet
το ιατρείο the clinic
η ήπειρος the continent
η εξέταση the exam
ο πυρετός the fever
η γρίπη the flu
το ισόγειο the ground floor
ο καλεσμένος the guest
η καθοδήγηση the guidance
ο πονοκέφαλος the headache
η ασφάλεια the insurance
ο χυμός the juice
η μέθοδος the method
η στιγμή the moment
το χαρτί the paper
η παράγραφος the paragraph
η περίοδος the period
το πρόσωπο the person
το κομμάτι the piece
η πρόοδος the progress
η άμμος the sand
το δευτερόλεπτα the second
η φούστα the skirt
το μπαχάρι the spices
η σκηνή the stage
η οδός the street
τα γέμισμα the stuffing
η αγωνία the suspense
το σύμπτωμα the symptom
το ούρο the urine
η ακτινογραφία the X-ray
καιρό time
ζητάω to ask
φέρνω to bring
ξανάρχομαι to come again or back
κόβω to cut
εξετάσω to examine
αισθάνομαι to feel
δανείζω to lend
συστήνω to recommend
χρησιμοποιώ to use
καθώς while
ο μικροβιολόγος the microbiologist
ο ακτινολόγος the radiologist
ο γαστρεντερολόγος the gastroenterologist
ο γυναικολόγος the gynaecologist
ο ενδοκρινολόγος the endocrinologist
ο καρδιολόγος6 the cardiologist
ο νευρολόγος the neurologist
ο μαιευτήρας the obstetrician
ο παιδίατρος the paediatrician
ο παθολόγος the pathologist
ο οφθαλμίατρος the oculist/ eye specialist
ο οδοντίατρος the dentist
ο ορθοπεδικός the orthopaedic
ο ψυχίατρος the psychiatrist
ο χειρούργος the surgeon
ο ωτορινολαρυγγολόγος the otolaryngologist/throat/ear specialist
το στομάχι the stomach
το μάτι the eye
η μύτη the nose
το στόμα the mouth
η πλάτη the back
το στήθος the chest
η κοιλιά the belly/womb
το γόνατο the knee
το κεφάλι the head
το αυτί the ear
ο λαιμός the neck
ο ώμος the shoulder
το μπράτσο the arm
η μέση the waist
το χέρι the hand
τα δάχτυλα the fingers
ο μηρός the thigh
το πόδι the foot
Created by: RorySole
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards