Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

kocken kokar

QuestionAnswer
tippa upp i durkslag kumoa siivilään
skölj i vatten huuhtele vedessä
skala bananen kuori banaani
riv osten raasta juusto
skär i bitar leikkaa paloiksi
hacka rosmarinen med en kniv hienonna rosmariinio veitsellä
krossa murskaa
pulverisera in en mortel hienonna morttelissa
kör samman yhdistä
slå i skålen laita kulhoon
lägg i en kastrull laita kattilaan
lägg i en form laita vuokaan
lägg på en ugnsfast fat laita uuninkestävään vuokaan
blanda i en skål sekoita kulhossa
ta bort ota pois
lägg i smöret lisää voi
vispa vatkaa
rör hämmennä
kavla ut kaavi pois
ställ kallt laita kylmään
låt vila anna levätä
låt pösa anna kohota
sätt i frysen laita pakastimeen
vänd fisken i blandningen käännä kalaa sekoituksessa
stek i ugnen paista / paahda uunissa
grädda i ugnen paista uunissa
sätt på spisen laita liedelle
sätt på plattan laita levylle
smörkoka och rör om kuullota voissa
koka i vattenm keitä vedessä
smörja ihop keitä kokoon
sjud i lättsaltat vatten kiehauta vähäsuolaisessa vedessä
fräs i stekpannan käristä paistinpannulla
tillsätt vatten lisää vettä
tunna med vatten ohenna vedellä
krydda med svartpeppar mausta mustapippurilla
fördela jämnt på fyra tallrikar jaa tasan neljälle lautaselle
toppa / garnera med persilja koristele persiljalla
Created by: fredrikakoulu4