Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Stack #103023

Irvine Valley College Chinese

PinyinChineseEnglish
gao1 xing4 高兴 happy
kan4 to look
xue2 yuan4 学院 learning institute
kai1 xue2 开学 to begin study
jiao4 shou4 教授 professor
qing3 zuo4 请坐 please sit
ming2 pian2 名片 name card
ming2 zi 名字 name
jie4 shao4 介绍 introduce
xue2 xi2 学习 to study
zhuan1 ye4 专业 specialization
wen2 xue2 文学 literature
xi4 department
mei3 shu4 美术 fine arts
wen2 hua4 文化 culture
yin1 yue4 音乐 music
you3 ming3 有名 famous
xiao3 ming2 小名 nickname
kai1 men2 开门 to open a door
kai1 che1 开车 to start a car
kai1 hui4 开会 to start a meeting
kai1 xin1 开心 happy
jin1 tian1 今天 today
ming1 tian1 明天 tomorrow
zuo1 tian1 昨天 yesterday
jia1 house
zhao4 pian4 照片 picture
he2 and, also
yi2 gong4 一共 all together
gou3 dog
jie3 jie 姐姐 older sister
ge1 ge 哥哥 older brother
di4 di 弟弟 younger brother
mei4 mei 妹妹 younger sister
dang1 ran2 当然 of course
ke3 ai4 可爱 cute
zuo4 to do
gong1 zuo4 工作 work
xi3 huan 喜欢 to like
duo1 shao 多少 how much
wai4 gong1 外公 grandfather
yi1 bai3 一百 one hundred
lu4 shi1 律师 lawyer
ci2 dian3 词典 dictionary
dian4 nao3 电脑 computer
hai2 zi 孩子 child
gong1 cheng2 shi1 工程师 engineer
he1 to drink
chi1 to eat
you3 yi4 si 有意思 interesting
shi2 hou 时候 time (duration)
xian4 zai4 现在 now
xing1 qi1 星期 week
fan4 rice
shi2 jian1 时间 time (the concept of)
da3 qiu2 打球 to play sports
zhen1 really
xie4 xie 谢谢 thank you
shuo1 to say
ke3 yi3 可以 may, able to (permision)
dian3 o'clock
wan3 late
qing3 wen4 请问 to ask (a question)
zhu4 to live (somewhere)
zhi1 dao4 知道 to know (something)
jin4 to enter
shei2 who
yao4 to want
nai3 nai 奶奶 grandmother
ye2 ye 爷爷 grandfather
zen3 me yang4 怎么样 how about it?
ke4 class
shang4 wu3 上午 morning
xia4 wu3 下午 afternoon
wan3 shang4 晚上 evening
chu1 to go out
shu3 gou3 属狗 to be born in the year of the dog
ju4 hui4 聚会 meeting, party
zhu4 he4 祝贺 to congratulate
dan4 gao1 蛋糕 cake
mai3 to buy
ping2 bottle
hong2 pu2 tao jiu3 红葡萄酒 red wine
kuai4 le4 快乐 joyful
kao3 ya1 烤鸭 roast duck
kao3 ji1 烤鸡 roast chicken
xian1... zai4 先。。。再 first ... then
shou4 mian4 寿面 longevity noodles
fan4 dian4 饭店 restaurant
mian4 bao1 面包 bun
ke3 le 可乐 cola
zao3 fan4 早饭 breakfast
xi1 can1 西餐 Western style cafeteria
mai4 to sell
niu2 nai3 牛奶 cow's milk
re4 gou3 热狗 hot dog
can1 jia1 参加 to attend (a party, etc...)
lai2 to come
piao4 liang 漂亮 beautiful
zhe4 this
ke4 quarter hour
ban4 half
fen1 counter for newspapers
xin1 new
zai4 jian4 再见 good bye
fan4 guan3 饭馆 restaurant
guang1 pan2 光盘 CD
bai3 huo4 gong1 si1 百货公司 department store
chao1 ji2 shi1 chang3 超级市场 grocery store
shang1chang3 商场 shopping center
bao4 newspaper
gen1 with, accompany
gui4 expensive
pian2 yi2 便宜 inexpensive
dui4 bu2 qi3 对不起 excuse me
hai2 you3 还有 also has
chang2 often
jiao4 to call
xing4 family name
yu3 yan4 语言 language
dou1 all
ren4 shi2 认识 to know (someone)
shi1 fu 师傅 master worker
xiang1 jiao1 香蕉 banana
ping2 guo3 苹果 apple
song4 to give (free, as a gift)
gei3 to give
rong2 yi4 容易 easy
qian2 money
kuai4 unit of measure for money
zhao3 to return money
you2 yong3 游泳 to swim
sui4 age
mei3 you3 没有 doesn't have
zhang1 open
neng2 can, able to
si1 ji1 司机 driver
hui2 to go back (home)
dao4 to arrive
shu4 number
sun1 nur 孙女儿 granddaughter
sun1 zi 孙子 grandson
wei4 shen2 me 为什么 why?
yin1 wei4 因为 because
qi3 chuang2 起床 to wake up
shui4 jiao4 睡觉 to sleep
li3 wu4 礼物 gift
shou3 biao3 手表 wrist watch
cong2 from
ying1 gai1 应该 should
xie3 to write
xi1 yan1 吸烟 to smoke
wan2 to play
wen4 ti3 问题 a question
hui2 da2 回答 to answer a question
fen4 minute
zhi2 only
you4 has ... also has
ne interrogative particle
fei1 chang2 非常 extremely
cha4 less
quan2 whole
shen1 ti3 身体 health
shu1 fu 舒服 comfortable
mei3 every
duan4 lian4 锻炼 exercise
tou2 head
teng2 to hurt
sang3 zi 嗓子 throat
kan4 bing4 看病 to see the doctor
leng3 cold
chuan1 穿 to wear
gua4 hao4 挂号 to register (at a hospital)
fa1 yan2 发炎 to become inflamed
fa1 shao1 发烧 to have a fever
gan3 mao4 感冒 to have a cold
yuan4 yi4 愿意 able to
yao4 medicine
da3 zhen1 打针 to have an injection
shou3 shu4 手术 operation
xue4 blood
yao4 shi4 要是 if
jue2 de2 觉得 to think, to feel
yi4 qi3 一起 together
tian1 qi2 天气 weather
yi1 fu 衣服 clothing
gu1 niang2 姑娘 girl
ting1 shuo1 听说 to hear that...
de2 to become, complement of state (-ly)
gao4 su4 告诉 to tell
shi4 a thing
san4 bu4 散步 to take a walk
ce4 suo3 厕所 bathroom
zu1 to rent
dian4 ying2 电影 movie
ban4 to take care of
rang4 to let
bang1 zhu4 帮助 to help
jing1 li3 经理 manager
deng3 to wait
ke4 ting1 客厅 living room
he2 shi4 合适 suitable
bao1 kuo4 包括 to include
re4 xin1 热心 enthusiastic
gang1 cai2 刚才 just now
you2 ju2 邮局 post office
ji4 to mail
lu3 xing2 旅行 to travel
fu4 xi2 复习 to review
lian4 xi2 练习 to practice
guo4 to spend time
xi3 to wash
da3 gong1 打工 to work part time
nan2 fang1 南方 Southern place
liu2 xue2 sheng1 留学生 student studying abroad
ke4 wen2 课文 text
kou3 yu3 口语 spoken language
yu3 fa3 语法 grammar
zheng3 li3 整理 to sort out
luan4 qi1 ba1 zao1 乱七八糟 in a mess
ou1 zhou1 欧洲 Europe
chun1 jie2 春节 Spring festival
yin2 hang2 银行 bank
pai2 dui4 排队 to wait in line
huan4 to exchange money
ren2 min2 bi4 人民币 the People's currency
yong4 to use
ci4 time, occasion
can1 guan1 参观 to visit (a place)
ming2 xin4 pian4 明信片 postcard
ren2 yuan4 人员 staff
shu3 yi4 shu3 数一数 to count
fa1 zhan3 发展 to develop
liu2 li4 流利 fluent
nian2 qing1 年轻 young people
dong3 to understand
xin4 yong4 ka3 信用卡 credit card
hao3 jiu3 好久 a long time
zhan3 kai1 展开 to open up
nian2 fen4 年份 age (of wine, car etc..)
hui4 lu4 汇率 exchange rate
xian4 jin1 现金 cash
cheng2 shi4 城市 city
di4 fang1 地方 place
cai4 a dish (food)
kuai4 su4 快速 fast
shi4 chang3 市场 marketplace
bu4 hao3 yi4 si1 不好意思 I'm embarrassed
fang1 zi 房子 house
tu2 shu1 guan3 图书馆 library
ban4 gong1 shi4 办公室 office
jie4 shu1 zheng4 借书证 library card
dai4 to bring
tian2 biao3 填表 to fill out a form
na2 to hold
zi4 ji3 自己 oneself
zhi2 ye4 职业 occupation
jiao1 gei3 交给 to give something to someone
sheng1 huo2 生活 to live
sheng1 ming1 生命 life
wang4 ji4 忘记 forgot something
kao3 shi4 考试 to take a test
bu2 cuo4 不错 not bad
fan1 yi4 翻译 to translate
fa2 kuan3 罚款 to fine
cha2 to check
za2 zhi4 杂志 magazine
yao4 shi 钥匙 key
nian2 ling2 年龄 age
kai1 shi3 开始 to start
re4 nao4 热闹 lively
yue4 lan3 shi4 阅览室 reading room
mu4 lu4 目录 catalog, list
zhong1 shi4 中式 Chinese style
bi3 comparison
yi3 jing 已经 already
yi2 ding4 一定 must, surely
shuai4 handsome
yan2 se4 颜色 color
gong1 yuan2 公园 park
hei1 de 黑的 black color
zou3 to walk
dong1 xi1 东西 things
tai4 ji2 quan2 太极拳 Tai Ji boxing
chen4 shan1 衬衫 shirt
lu4 绿 green
yang4 zi 样子 style
shou4 huo4 yuan2 售货员 shop assistant
shi4 to try on
duan3 short
ma2 fan 麻烦 to make trouble
si1 chou2 丝绸 silk
xie2 zi 鞋子 shoes
da3 zhe2 打折 to sell as discount
ku4 zi 裤子 pants
ji4 de2 记得 to remember
yi1 xie2 一些 some
zhe4 xie2 这些 these
na4 xie2 那些 those
jiu4 de 旧的 old
bao1 guo3 包裹 package
wang3 towards
hang2 kong1 航空 by air
hai3 yun4 海运 by sea
you2 fei4 邮费 postage
you2 piao4 邮票 stamp
hai3 guan1 海关 customs
qu3 to pick up
tong1 zhi1 dan1 通知单 form
hu4 zhao4 护照 passport
zou3 lu4 走路 to walk (along the road)
gong1 gong4 qi4 che1 公共汽车 bus
che1 piao4 车票 bus ticket
jing1 guo4 经过 to pass by
hao3 xiang4 好像 to resemble; seems like
li3 bian1 里边 inside
wai4 bian1 外边 outside
zhan4 station
di4 tie3 地铁 subway
fang4 xin1 放心 to be relaxed
ran2 hou4 然后 then, next
cuo4 wrong
mei3 shu4 guan3 美术馆 art gallery
hua4 hua 画画 to paint a painting
yi2 yang4 一样 the same
yi4 fu2 zi4 hua4 一幅字画 painting on a scroll
cai2 liao4 材料 material
zhu3 yao4 主要 main; major
kong4 bai2 空白 blank space
xiang3 xiang4 想像 imagination
pao3 bu4 跑步 to run
shu1 fa3 书法 Chinese calligraphy
bie2 de 别的 other
huo3 guo1 火锅 hot pot
shuan4 yang2 rou4 涮羊肉 thinly sliced lamb meat
jiao1 qu1 郊区 suburbs; outskirts
huo4 zhe3 或者 or
hua4 zhuang1 化妆 to put on makeup
zheng4 shi4 正式 formal
min2 zu2 民族 nation; nationality
yue4 qi4 乐器 musical instrument
yan3 zou4 演奏 to perform (instrumentally)
xi2 guan4 习惯 to be accustomed to; habit
zhao4 xiang4 ji1 照相机 camera
pang2 bian1 旁边 side
chu1 fa1 出发 to set out; to start off
wen2 zhang1 文章 essay; article
xing4 fu2 幸福 happy
suo3 yi2 所以 therefore
dui4 yuan2 队员 team member
qiu2 dui4 球队 team
bu4 tong2 不同 different
ying2 to win
shu1 to lose
bi3 sai4 比赛 competition
tong2 xue2 同学 classmate
xue2 xiao4 学校 school
shui3 ping2 水平 level
shui3 zhun3 水准 standard
jiao4 lian4 教练 coach
yi3 qian2 以前 before
yi3 hou4 以后 after
ti2 gao1 提高 to improve
ti1 zu2 qiu2 踢足球 to play soccer
zuo3 bian 左边 left side
li3 away
yuan3 far
jin4 close
hua1 yuan2 花园 garden
shi4 qu1 市区 downtown
wei4 sheng1 jian1 卫生间 washroom
ke4 ting1 客厅 living room
wo4 shi4 卧室 bedroom
yang2 tai2 阳台 balcony
chu2 fang2 厨房 kitchen
fang2 jian1 房间 room
che1 ku4 车库 garage
ping2 fang1 mi3 平方米 square meter
che1 zhan4 车站 bus station
huo3 che1 zhan4 火车站 train station
tao4 a set
wang3 you4 guai3 往右拐 turn towards the right
sui1 ran2 虽然 although
dan4 shi4 但是 but
ju4 tuan2 剧团 theatrical group
yan3 chu1 演出 to perform
gu3 dian3 古典 classical
yi2 bian4 一遍 again
bu4 measure word for films
ai4 qing2 爱情 love, romance
gu4 shi 故事 story
gan3 ren2 感人 touching, moving
zuo4 wei4 座位 seat
hong2 lou2 meng4 红楼梦 Dream of the Red Chamber
biao3 yan3 表演 to play, to perform
te4 bie2 特别 extremely
zhu3 jue2 主角 leading actor(ess)
you1 mei3 优美 graceful
feng1 ge2 风格 style
yan3 yuan2 演员 actor(ess)
zhong3 lei4 种类 kind, type
di4 fang1 地方 place
fang3 wen4 访问 to visit
nan2 difficult
yan2 jiu1 研究 research
cong1 ming2 聪明 smart
hu4 xiang1 互相 comparable
jie2 hun1 结婚 to marry
pian4 cheat
pa2 shan1 爬山 to climb a mountain
fang4 jia4 放假 holiday, vacation
da3 suan 打算 to plan, to intend
ti2 chu1 lai2 提出来 to mention
fei1 ji1 飞机 airplane
shan1 ding3 山顶 peak, tip
jian4 yi4 建议 to suggest
qi4 wen1 气温 air temperature
feng1 jing3 风景 scenery
chun1 tian1 春天 spring
xia4 tian1 夏天 summer
qiu1 tian1 秋天 fall
dong1 tian1 冬天 winter
dao3 you2 导游 tour guide
chang2 cheng2 长城 Great Wall
jia1 you2 加油 to make extra effort
lei4 tired
tiao2 MW for a long narrow piece
long2 dragon
pai1 zhao4 拍照 to take a picture
yin1 tian1 阴天 cloudy sky
qing2 tian1 晴天 sunny sky
xue3 snow
yu3 rain
gua1 tai2 feng1 刮台风 typhoon (blows)
ling2 xia4 零下 below zero
du4 degrees (temperature)
xiu1 xi 休息 to rest
zhan4 qi3 lai2 站起来 to stand up
bie2 zhao2 ji2 别着急 don't be anxious
jiu4 jiu4 舅舅 Uncle (Mother's brother)
nong2 min2 农民 peasant
shu1 cai4 蔬菜 vegetable
wen4 lu4 问路 to ask directions
bian4 hua4 变化 to change
bu2 dan4 ... er2 qie3 不但。。。而且 not only ... but also
di4 tu2 地图 map
xiang4 ... pao3 向。。。跑 run towards
nian2 ji4 年级 age
xiang4 to be like
xin1 ku3 辛苦 toilsome
zhong4 to grow; to plant
wen1 shi4 温室 greenhouse
shou1 ru4 收入 income
gai4 to build
zuo4 MW for buildings
liang4 MW for vehicles
cheng2 shi4 城市 city
fang1 bian4 方便 convenient
nong2 cun1 农村 village
di1 low
ji4 shu4 技术 technology; skill
guan3 li3 管理 to manage
nuan3 huo 暖和 warm
liang2 kuai4 凉快 cool
ji1 chang3 机场 airport
xing2 li 行李 luggage
xiang1 zi 箱子 box; case; trunk
ting2 che1 chang2 停车场 parking lot
bei4 passive particle
zhuang4 hit
shang1 hurt
jian3 cha2 检查 to examine
zhong4 heavy
wan2 finished
ge1 bo 胳膊 arm
tui3 leg
qi2 zi4 xing2 che1 骑自行车 ride a bicycle
xiao4 zhe 笑着 smiling
zhu4 yi4 注意 to pay attention to
yi1 yao4 fei4 医药费 medical expenses
ru2 guo3 如果 if
tang3 zhe 躺着 lying down
dian4 shi4 电视 television
yi1 shu4 hua4 一束花 a bunch of flowers
fang4 zhe 放着 to put down
zhuo1 zi shang4 桌子上 on the table
jie2 guo2 结果 outcome
guan1 zhe 关着 closed
wan1 zhe yao1 弯着腰 bent over
dao3 mei2 倒霉 bad luck
huai4 xiao1 xi 坏消息 bad news
xiao3 tou1 小偷 thief
pai4 chu1 suo3 派出所 police station
zhua1 dao4 le 抓到了 caught
diu1 diao4 丢掉 to throw away
bian4 cheng2 变成 to become
zhong1 guo2 tong1 中国通 an expert of China
qing2 kuang4 情况 situation
shi2 zai4 实在 honest; truly; really
te4 dian3 特点 characteristic
li4 shi3 历史 history
bo2 wu4 guan3 博物馆 museum
ju3 ban4 举办 to conduct; to hold
zhan3 lan3 展览 exhibition; show
xing4 qu4 兴趣 interest
zhong1 can1 中餐 Chinese style cafeteria; Chinese food
e4 饿 hungry
liao2 to chat
yue4 lai2 yue4 越来越 more and more
qi1 zi 妻子 wife
zhang4 fu 丈夫 husband
sheng1 diao4 声调 tone
nu3 li4 努力 to endeavor
ren4 zhen1 认真 earnest; serious
re4 qing2 热情 enthusiastic
jin4 bu4 进步 to make progress
pei2 to accompany
liao3 jie3 了解 to understand; to realize
bi4 ye4 毕业 to graduate
jing1 yan4 经验 experience
zhun3 bei4 准备 to prepare
Created by: kentabacchi
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards