Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads

Non ce' problema

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Italian
Polish
Dipenderà da che tempo farà.   To będzie zależało od tego, jaka będzie pogoda  
se farà bel tempo   jeśli będzie ładna pogoda  
se farà brutto tempo   jeśli będzie brzydka pogoda  
andare in spiaggia   iść/jechać na plażę  
una rivista   Czasopismo  
avere il tempo di fare qcs   mieć czas coś zrobić  
in settimana   w ciągu tygodnia  
Che ne dici?   Co ty na to? (dosł. Co o tym powiesz?)  
decisamente   zdecydowanie  
piovere   padać (o deszczu)  
se farà freddo   jeśli będzie zimno  
sarà meglio fare qcs.   będzie lepiej zrobić coś  
rimanere a casa   pozostać w domu  
in questo caso   w tym przypadku, wtedy  
ma in questo caso   ale wtedy, dosł. ale w tym przypadku  
se tirerà vento   jeśli będzie wiał wiatr  
andare al lago   jechać nad jezioro  
ormai   już  
Vi aspettiamo ormai da più di sei mesi!   Czekamy na was już od ponad pół roku!  
essere in gamba   (pot.) być fajnym  
pensare di fare qcs.   mieć zamiar coś zrobić  
una vacanza in barca a vela   wakacje na żaglówce  
Del resto, volevo invitarti.   Zresztą, chciałem cię zaprosić.  
promettere solennemente qcs. a qcn.   Obiecać uroczyście coś komuś.  
avere bisogno di qcn./qcs.   potrzebować kogoś/czegoś  
un temporale   burza  
la neve   śnieg  
nevicare   padać (o śniegu)  
mantenersi a lungo   utrzymywać się długo  
addormentarsi   zasnąć  
la settimana prossima   w przyszłym tygodniu (dosł. przyszły tydzień)  
il mese prossimo   w przyszłym miesiącu (dosł. przyszły miesiąc)  


   


 
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how
Created by: mangiamo