Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lekcja 8

Non ce' problema

ItalianPolish
Dipenderà da che tempo farà. To będzie zależało od tego, jaka będzie pogoda
se farà bel tempo jeśli będzie ładna pogoda
se farà brutto tempo jeśli będzie brzydka pogoda
andare in spiaggia iść/jechać na plażę
una rivista Czasopismo
avere il tempo di fare qcs mieć czas coś zrobić
in settimana w ciągu tygodnia
Che ne dici? Co ty na to? (dosł. Co o tym powiesz?)
decisamente zdecydowanie
piovere padać (o deszczu)
se farà freddo jeśli będzie zimno
sarà meglio fare qcs. będzie lepiej zrobić coś
rimanere a casa pozostać w domu
in questo caso w tym przypadku, wtedy
ma in questo caso ale wtedy, dosł. ale w tym przypadku
se tirerà vento jeśli będzie wiał wiatr
andare al lago jechać nad jezioro
ormai już
Vi aspettiamo ormai da più di sei mesi! Czekamy na was już od ponad pół roku!
essere in gamba (pot.) być fajnym
pensare di fare qcs. mieć zamiar coś zrobić
una vacanza in barca a vela wakacje na żaglówce
Del resto, volevo invitarti. Zresztą, chciałem cię zaprosić.
promettere solennemente qcs. a qcn. Obiecać uroczyście coś komuś.
avere bisogno di qcn./qcs. potrzebować kogoś/czegoś
un temporale burza
la neve śnieg
nevicare padać (o śniegu)
mantenersi a lungo utrzymywać się długo
addormentarsi zasnąć
la settimana prossima w przyszłym tygodniu (dosł. przyszły tydzień)
il mese prossimo w przyszłym miesiącu (dosł. przyszły miesiąc)
Created by: mangiamo