Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Baltistika

Baltistika1

QuestionAnswer
Pirmoji išlikusi knyga latvių kalba 1585 Petro Kazinijaus mažasis katekizmas
Antra latvių knyga 1586 Martyno Liuterio mažojo katekizmo vertimas
Trečia latvių knyga 1587 Nevokiškos psalmės ir dvasinės giesmės
Ketvirta latvių knyga 1587 Evalgelijos ir epistolos iš vokiečių į nevokiečių kalbą išverstos
Pirmoji latvių kalbos gramatika 1644 Rėhehūzeno
Pirmoji mokslinė latvių kalbos gramatika 1863 Bylenšteino
Pirmoji latvištai parašyta gramatika 1879 - 1880 Sterstu Andrejs
Moderni mokslinė latvių kalbos gramatika 1922 Endzelyno
Pirmasis žodynas 1638 Mancelio
Pirmasis latvių liaudies dainų rinkinys 1807 m. Bergmano 238 dainos
Latvju dainas 6 tomai autorius Baruonas
Pirmasis pasajų rinkinėlis latviškai F. Bryvzemnieko 27 pasakos Mūsų tautas pasakas
Seniausias prūsų paminklas XIV a. vid. foliante įrašytas tekstelis rastas Maklaskio Bazelio bibliotekoje
Pirmasis žodynas prūsų Elbingo vokiečių-prūsų
Kitas prūsų žodynas XVI Simono Grunau
Pirmasis prūsų katekizmas 1545
Antrasis prūsų katekizmas 1545
Vertingiausias prūsų paminklas 1561 Enchiridionas trečiasis katekizmas Abelio Vilio verstas
Pirmasis lietuviškas tekstas 1503 Traktatas kunigams
Martyno Mažvydo katekizmas 1547
1549 Mažvydo knyga Giesmės šv. Ambraziejaus bei šv. Augustino
1559 Mažvydo knyga Forma krikštymo
Didžiausias Martyno Mažvydo darbas Giesmės krikščioniškos
B. Vilento knygos 1579 Enchidrionas, katekizmas mažas ir Evalgenijos ir Epistolos
1591 Karaliaučiuje reiškmingas darbas Bretkūno Postilla
1612 giesmynas Karaliaučiuje Zengštoko Giesmės krikščioniškos ir duchauniškos
Naujas liuteronų giesmynas Karaliaučiuje 1666 Kleino Najos giesmių knygos
LDK pirmoji lietuviška knyga 1595 Daukšos Ledesmos katekizmas
1599 reikšminga knyga LDK Daukšos Vujeko Postilla
Pirmas žinomas giesmynas Lietuvoje 1646 Slavočinskio Giesmės tikėjimui kalaickam priderančios
XVII Kėdainiuose išspausdinta knyga Knyga nobažnystės krikščioniškos
Iš naujo versta Biblija Chilinskio
Pirmoji lietuvių kalbos gramatika 1653 Kleino
Kleino gramatika Vilniuje išspausdinta 1737
Pirmasis parašė mokslinę lietuvių k. gramatiką Škleicheris
"Lietuvių kalbos gramatika" 1911 Jauniaus
Pirmasis žodynas lenkų-lotynų-lietuvių Sirvydo
Ruigys išspausdino pirmąsias 3 lietuvių dainas Lietuvių kalbos tyrinėjime
Pirmasis lietuvių liaudies dainų rinkinys 1825 Rėzos
Žymiausias dainų rinkėjas Juška
Didžiausias pasakų rinkinių leidėjas Basanavičius
Pirmosios lietuvių literatūros autorius Šliūpas
Created by: 1510416445
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards