Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Baltistika

Baltistika1

QuestionAnswer
Pirmoji išlikusi knyga latvių kalba 1585 Petro Kazinijaus mažasis katekizmas
Antra latvių knyga 1586 Martyno Liuterio mažojo katekizmo vertimas
Trečia latvių knyga 1587 Nevokiškos psalmės ir dvasinės giesmės
Ketvirta latvių knyga 1587 Evalgelijos ir epistolos iš vokiečių į nevokiečių kalbą išverstos
Pirmoji latvių kalbos gramatika 1644 Rėhehūzeno
Pirmoji mokslinė latvių kalbos gramatika 1863 Bylenšteino
Pirmoji latvištai parašyta gramatika 1879 - 1880 Sterstu Andrejs
Moderni mokslinė latvių kalbos gramatika 1922 Endzelyno
Pirmasis žodynas 1638 Mancelio
Pirmasis latvių liaudies dainų rinkinys 1807 m. Bergmano 238 dainos
Latvju dainas 6 tomai autorius Baruonas
Pirmasis pasajų rinkinėlis latviškai F. Bryvzemnieko 27 pasakos Mūsų tautas pasakas
Seniausias prūsų paminklas XIV a. vid. foliante įrašytas tekstelis rastas Maklaskio Bazelio bibliotekoje
Pirmasis žodynas prūsų Elbingo vokiečių-prūsų
Kitas prūsų žodynas XVI Simono Grunau
Pirmasis prūsų katekizmas 1545
Antrasis prūsų katekizmas 1545
Vertingiausias prūsų paminklas 1561 Enchiridionas trečiasis katekizmas Abelio Vilio verstas
Pirmasis lietuviškas tekstas 1503 Traktatas kunigams
Martyno Mažvydo katekizmas 1547
1549 Mažvydo knyga Giesmės šv. Ambraziejaus bei šv. Augustino
1559 Mažvydo knyga Forma krikštymo
Didžiausias Martyno Mažvydo darbas Giesmės krikščioniškos
B. Vilento knygos 1579 Enchidrionas, katekizmas mažas ir Evalgenijos ir Epistolos
1591 Karaliaučiuje reiškmingas darbas Bretkūno Postilla
1612 giesmynas Karaliaučiuje Zengštoko Giesmės krikščioniškos ir duchauniškos
Naujas liuteronų giesmynas Karaliaučiuje 1666 Kleino Najos giesmių knygos
LDK pirmoji lietuviška knyga 1595 Daukšos Ledesmos katekizmas
1599 reikšminga knyga LDK Daukšos Vujeko Postilla
Pirmas žinomas giesmynas Lietuvoje 1646 Slavočinskio Giesmės tikėjimui kalaickam priderančios
XVII Kėdainiuose išspausdinta knyga Knyga nobažnystės krikščioniškos
Iš naujo versta Biblija Chilinskio
Pirmoji lietuvių kalbos gramatika 1653 Kleino
Kleino gramatika Vilniuje išspausdinta 1737
Pirmasis parašė mokslinę lietuvių k. gramatiką Škleicheris
"Lietuvių kalbos gramatika" 1911 Jauniaus
Pirmasis žodynas lenkų-lotynų-lietuvių Sirvydo
Ruigys išspausdino pirmąsias 3 lietuvių dainas Lietuvių kalbos tyrinėjime
Pirmasis lietuvių liaudies dainų rinkinys 1825 Rėzos
Žymiausias dainų rinkėjas Juška
Didžiausias pasakų rinkinių leidėjas Basanavičius
Pirmosios lietuvių literatūros autorius Šliūpas
Created by: 1510416445