Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

LCC 14, 15

Adolescence

QuestionAnswer
Byrjun hugtaksins unglingsár Unglingsárin eru sett í samhengi við iðnbyltinguna. Þörf fyrir meira þéttbýli og þá fóru að koma upp meiri unlingavandamál.
Hraðvaxaskeið Gerist ekki hjá öðrum prímötum. Líkaminn breytist á þremur árum úr barni í fullorðinn einstakling.
Primary sex characteristics - Secondary sex characteristics Primary: Líffræðilegir þættir sem viðkoma æxlun. Secondary: Sjáanlegar breytingar sem greina kynin í sundur.
Sveigjanleiki heilans er vegna... þess að gráa efnið (fjöldi taugamóta) eykst mikið og svo verður synaptic pruning.
Stig formlegra aðgerða Unglingar ná tökum á formlegum/óhlutbundum aðgerðum. Geta dregið rökréttar ályktanir byggðar á hugsun. Hæfni til að hugsa kerfisbundið og til að byggja hugsun á aflleiðslu-aðleiðslu.
Hugsun unglinga - Sjónarmið upplýsingavinnslu (informal processing) Betra minni, hraðari hugsun, meiri þekking, betri aðferðir til að leysa þrautir.
Hugsun unglinga - Félags- og menningartengd nálgun (socio-cultural) Hlutverk mennignar. Hvernig félagslegt umhverfi breytir hugsun.
Siðferðisþroski Kohlbergs - Stig 4 Áhersla á að halda uppi lögum og reglum, þannig helst samfélagið gangandi.
Siðferðisþroski Kohlbergs - Stig 5 Fólk hefur mismunandi skoðanir og gildi sem miðast við gildi hópsins sem það tilheyrir. Mannréttindi
Siðferðisþroski Kohlbergs - Stig 6 Fylgir self chosen ethical principles. Sjaldgjæft að fólk komist á þetta stig.
I-self Maður veit sjálfur hvernig maður virkar og sést ekki utan á manni.
I-self. Self-awareness Hvernig þér líður, langanir hugsanir og tilfinnignar
I-self. Self-agency Þú ert skapri þinna eigin hugsana og aðgerða.
I-self. Self-continuity Þú ert sama manneskjan frá einum tíma til annars.
I-self. Self-coherence Þú ert ein, samþátta eining
Me-self Lýsing á því hvernig manneskja þú ert sem aðrir sjá, nemandi, kennari, átt svona bíl o.s.frv.
Marcia: Hlutverkaruglingur Kominn stutt á veg, er alveg sama, er ekkert að spá í þessu. Hefur ekki velt þessu enitt fyrir sér og er ekki að skuldbinda sig við neitt val.
Kenning Marcia Hvernig sjálfskilningur myndast á unglingsárunum. Hlutverkaruglingur, forgefin sjálfsmynd, átakaskeið og heildstæð sjálfsmynd.
Marcia: Forgefin sjálfsmynd. Einstaklingar sem eru komin á einhvern stað, hafa samt ekki farið sjálfir í einhverja leit. Ætlar að verða lögfræðingur því pabbi er það. Er kominn á stað sem hann er sáttur við án þess að hafa lent í togstreytu
Marcia: Átakaskeið Þeir sem eru í óvissu, eru að skoða og spá en vita ekki alveg hvað þeim finnst. Identity crisis. Eru ekki komnir að niðurstöðu
Marcia: Heildstæð sjálfsmynd Hafa velt þessu fyrir sér, hafa farið í gegnum leitarferlið og eru komnir að niðurstöðu og lifa samkvæmt því sem þeir komust að.
Innhverf vandamál - Úthverf vandamál Þunglyndi, áhyggjur, depurð. - Erfið, óæskileg hegðun, skapofsaköst, ofbeldi
Created by: amo15
Popular Psychology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards