Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

LCC 11, 12, 13

Middle Childhood

QuestionAnswer
Þroski heilans Mýelínslíður eykst (sérstaklega í framheila), synaptic pruning verður til þess að hugsun breytist, breytingar á heilavirkni (fleiri alpha færri theta) samhæfing í heila eykst.
Einkenni stig hlutbundinna aðgerða Rökræna aðgerðir, geta hugsað um marga hluti í einu, verða minna egócentrísk, skilja hlutfesti, félagsleg samskipti breytast (leika saman skv. reglum og skilja að refsing verður að fit the crime )
Flokkun Aukin færni í flóknari hugsun. Betri skilningur á yfir- og undirflokkum. Flokkun verður skynsamari.
Skipulagshæfni Þau skipuleggja sig fram í tímann. T.d. ef þau þurfa að komast í gegnum völundarhús
Metacognition Átta sig á eigin hugsun og hugsun annarra. Geta stjórnað hugsunum sínum. Eftir því sem metagognition er betra því betur sjá þau hvernig þeim gengur á verkefni og hvað þau geti gert til að ná markmiðum sínum. Brauðristarrannsóknin.
Minnisaðferðir Endurtekning (rehersal), flokkunaraðferð (organizational strategies) og merkingarsambönd (elaboration). Þegar börn fara í skóla breytast aðferðir þeirra til þess að muna. Þau börn sem ekki fóru í skóla stöðnuðu í því að þróa með sér minnisaðferðir.
Forskóli Þau börn sem fara í forskóla koma betur undirbúin í grunnskólann. Börn læra mikið af öðrum börnum
Hefðbundin uppsetning kennslustofu Kennarinn er yfirvald. Endurtekning og æfing
Gagnkvæm kennsla (Reciprocal teaching) Kennarinn hluti af hópnum. Áhersla lögð á að börnin tali, leiði umræðuna. Þau fá sjálf að vera þátttakendur en ekki bara þiggjendur af kennslunni.
Realistic mathmatice education Þegar börn læra stærðfræði út frá samhengi. Sjá ekki bara 2+2=4 á blaði heldur í gegnum sögu. Tveir sitja fremst og tveir aftast, hvað eru margir í strætó?
Playworld practice Leikur er mikilvægur í vitsmunaþroska og því hefur verið tekið upp á því að hafa listir og umræðu um barnabókmenntir.
Mastery orientation Barnið er hvatt til að læra, reyna mikið á sig og bæta sig. Líklegri til að ná árangir seinna meir. Þó þeim gangi illa á einu verkefni eru þau bjartsýn og halda áfram.
Performance orientation Árangur barns hvetur það áfram, hæfni og hvati. Gangi þeim illa á verkefni er líklegra að þau gefist upp og þegar þau rekast á krefjandi verkefni seinna meir er líklegt að þau forðist það.
Lesblina- Prófun Notast er við tilbúin gerviorð. Til að geta lesið úr þeim þarf maður að breyta graphemes (bókstafir) í hljóðunga (phoneme). Er hugsanlega vegna misþroska í heila.
Siðferðisþroski Piaget - Heteronomous morality Rétt og rangt er skilgeint út frá afleiðingum (hvort 1 eða 10 bollar brotnuðu). Reglur eru algildar og óbreytanlegar.
Siðferðisþroski Piaget - Autonomous morality Rétt og rangt skilgreint eftir ætlun manneskjunnar. Það má breyta reglum ef allir eru sammála.
Siðferðisþroski Kohlbergs - 1. stig Fylgni við reglur vegna ótta við refsinguna. Reynt að forðast efnislegan skaða.
Siðferðisþroski Kohlbergs - 2. stig 7-8 ára. Það sem er rétt er afstætt. Allir hafa sínar eigin hugsanir sem stangast á við hugsanir annarra.
Siðferðisþroski Kohlbergs - 3. stig 10-11. Góðubarna stigið. Standast undir væntingum þeirra í kringum þig. Hafa góðar ætlanir og sýna umhyggju gagnvart öðrum. Heldur upp á reglur og vald sem support stereotypical good behavior.
Félagsleg staða - Dominance Þeir sem hafa hæfileikann til að leysa úr málunum verða ráðandi einstaklingurinn. Sá sem er dominant ræður hvað er leikið með o.s.frv.
Einelti Kemur oft fram þegar að börn eru að skipta um umhverfi, t.d. bekk. Það minnkar þegar komið hefur verið á dominance skipun. Einelti er líkamlegt, andlegt og hunsun. Minnkar á unglingsárum
Vinsæl börn Virðast betri ía ð stofna til og viðhalda jákvæðum samböndum. Gera málamiðlanir
Börn sem er hafnað Fá neikvæð stig, fá ekki að vera með. Stundum feimin og hlédræg en oftast aggressive. Áhættuhópur til framtíðar til að þróa með sér ofbeldi, neyslu
Börn sem eru hunsuð Hvorki valin skemmtileg né leiðinleg. Fá ekki athygli. Eru ekki félagslynd. Sátt með að vera ein og eru ekki í sérstökum áhættuhóp í framtíðinni.
Umdeild börn Fá bæði plús og mínus stig. Aggressive hegðun er til staðar en hún truflar ekki.
Vinátta og sjálfsálit (self-esteem) Þau börn sem eiga besta vin hafa hærra sjálfsálit og hafa jákvæðari tilfinningar um sjálft sig. Þau börn sem ekki eiga vini eru óframfærin, viðkvæm og í áhættuhópi fyrir að þróa með sér sálræna kvilla.
Siðferðisþroski Kohlberg - Skeið I Forskeið hefðubindis siðgæðismats. Stig 1 og 2
Siðferðisþroski Kohlberg - Skeið II Hefðbundið siðgæðismat. Stig 3 og 4
Siðferðisþroski Kohlberg - Skeið III Sjálfstætt siðgæðismat. Stig 5 og 6
Created by: amo15