Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

6. Hluti

B.F Skinner og róttæk atferlisstefna

QuestionAnswer
Skinner Losið sálfræðina við íbyggin hugtök! Atferlishyggja skinners fæst við tilgang
verkhyggja - instrumentalism um íbyggni Dennett Ef fyrirbæri eru þannig að það hentar vel að tala um þau með því að anota íbyggni þá gerum við það. Að tala um fyrirbæri með íbyggni er bara tæki/verkfæri til að skilja þau -> Ef það virkar þá notar maður það!
Virtus dormitiva Fyrirbærið er útskýrt með sjálfu sér. Af hverju sofnar hann þegar hann fær ópíum? Það er svefnmáttur í ópíum og þess vegna sofnar sjúklingurinn.
Grundvallar misskilningur Dennets (og Chomskys) Skinner verður að skýra alla hegðun með 'fyrri áreitum' og 'viðbrögðum'. Ef einhver hegðar sér á nýjan hátt veldur það vanda. Hér hefur Skinner fundið sinn virtus dormitiva => Rangt
13 atriða listi Zuriff um það sem gæti afmarkað atferlishyggju 1. Sálfræði er hluti af náttúrufræðum 2. Gögn skulu vera hlutlæg 3. Innskoðun (í vissum skilningi) hafnað 4. Sálfræði fæst við heildar aðferði, en ekki einberar hreyfingar.
G Miller og hugfræðibyltingin Vandi sálfræðinnar hefur verið að leysa vandann um hið hugræna. Ef vélar geta hugsað hefur okkur tekist að náttúruvæða hugann. Hugsun er lykildæmið um íbyggni
Turing-prófið Hvar liggur aðgreiningin milli manns og vélar? Ef þú getur greint það sem vélin gerði er það (vélræna aðgerðin) ekki hugsun.
Dennett um Law of effect í Skinner skinned efaðist hann um tilvist operant conditioning og law of effect. Hér segir hann ekki er hægt að komast af án Law of effect ef menn trúa á þróunarskýringuna.
Created by: amo15