Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

5. Hluti

Carl Rogers og mannúðarsálfræði

QuestionAnswer
Self-actualization sjálfsþroski, sjálfsbirting. Hafðu þín eigin gildi, do your own thing (en þegar allt kom til alls voru það skoðanir flokksins sem skiptu máli)
The actualizing tendency Hneigð manna til að þroska hæfileika sína - efla það sem í þeim býr
Oranismic experience Frumsjálfið skynjun sem er hrein og óspillt af merkingu eða túlkun. hegðun sem er lærð án samskipta við aðra. uppeldi spillir hreinni skynjun.
Sjálfsmynd - self-concept Hið náttúrulega sjálf. Spillingin kemur frá siðmenningunni og því er eina vitið að treysta frumsjálfinu
Gyllisjálf - Ideal self Eins og þú vilt að þú sért. Ósamræmi milli gyllisjálfs og sjálfsmyndar veldur mönnum hugarangri.
Sjálfsbirtingarhugtakið Lokatakmark einstaklings að stefna að. Er í raun siðaboðskapur í dulbúiningi. Ákveðin skilyrði sem þarf að fara eftir en þó er predikað frelsi
Skólastefna Rogers Freedom to learn Kennarinn á að vera facilitator, kennari er of authoritorian. Miða skal við þarfir, áhuga og þroska hvers og eins. Child-centered, barnið stjórnar sjálft hvað það lærir og hvenær. ekki þvinga þau til að læra þá er tekið af þeim frelsið
Kartísk tvíhyggja Hugeðli vs. Hluteðli Óáþreifanlegt - Efnislegt Hugi/sál - Líkami Private - Public Hið innra - HIð ytra Án rúmtaks - Hefur rúmtak
Skyn í kartískri merkingu Skyn er alltaf vitundarlegt (concious). Það er huglægt, einum og aðeins einum aðgengilegt.
Rogers og atferli Atferli er hluti af hluteðli og þ.a.l. ekki hægt að álykta um hugarástand út frá atferli
Rognes um Rogers Kenning Rogers getur ekki gert grein fyrir hinum ytra heimi og ekki fyrir tilvist huga annarra.
Rognes um Rogers og tvíhyggjuna Rogers skilur ekki að atferlissinnar hafa annan skilning á behavior en kartistar, hjá þeim er hún ekki skilgreind í hreyfingum.
Rognes um einkamál Rogers Einkamál um okkar eigið mental state. Enginn gæit kennt mér sálræn hugtök, því það sem er huglægt er einum og aðeins einum aðgengilegt og því ekki hægt að tenga það því hlutlæga.
Created by: amo15
Popular Psychology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards