Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1. Hluti

Sálgreiningarhugtök og Sálgreining

QuestionAnswer
Hugtakið persónuleiki skv. Ross Það er samsett hugtak. Samansett úr mörgum öðrum hugtökum
Idiographic Einstaklingar. Mentalískk. Subjective Phenomena
Nomothetic Hópar. Ekki mentalískt. Universal principles
Nietzche There are no facts only interpretations
Frjál hugrenning láta hugann reika um allt og ekkert, óviðkomandi eða viðkomandi sálarþjáningunni. Á að leiða einstaklinginn niður í óvitundina
Merkingarsambönd fyrirbæra (thematic affinity) Orsökn þarf ekki að líkjast afleiðingunni
Grunbaum lyfleysa hefur oft meiri áhrif en niðurstöður samanburðahópa sýna (biðlisti, engin meðferð).
Tally Arguement - Samsvörunarrökin Sjúklingurinn læknast ef hugmyndir þerapistans samsvara því sem er að sjúklingnum. Ef bati þá sálgreining, ef ekki bati þá ekki sálgreining. Freud: ef sálgreining gefur besta batann getur hún talist vísindagrein. Rangt
Weiss Vitsmunaleg útgáfa af sálgreiningu. Allir sálarkvillar stafa af skoðunum sem menn gera sér ekki grein fyrir
Karl Popper Sálgreining er röklega óhrekjanleg Svo: Kenning freuds um að draumar séu uppfylling langana er hrakin með kvíðadraumum
Forvitund Þeir þættir sem eru ekki meðvitaðir en eiga mjög auðvelt með að verða það. Ef bældar minningar laumast hingað inn stoppar forvitundin það áður en það kemst í meðvitund
Tvenns konar virkni yfirsjálfs (superego) samviska (conscience) og ego-ideal. Samviskan þróast þegar að barninu er refsað fyrir óæskilega hegðun og ego-ideal þróast þegar barnið er verðlaunað fyrir æskilega heðgun Skömm er vegna samviskunnar og vanmættið er vegna ego-ideal.
Neurotic anxiety Kvíði vegna óþekktrar hættu, s.s. í nærveru lögregluþjóna eða kennara
Moral anxiety Er vegna árekstra milli sjálfs og yfirsjálfs, þegar við gerum/finnst eitthvað sem er ekki í samræmi við siðferðiskennd okkar
Realistic anxiety Er líkara hræðslu en kvíða, óþægileg, nonspecific tilfinning sem felur í sér hættu, þó raunverulega sé ekkert að óttast (aka í ókunnugri borg)
Bæling Allir varnarhættirnir fela í sér bælingu, Þegar hvatir frá frumsjálfinu verða of ákafar fyrir sjálfið er þeim ýtt aftur niður í undirvitund. Brýst stundum fram á fullorðinsárum
Andhverfing – Reaction formaiton Ein leið bældrar hvatar til að sýna sig er með því að dulbúast sem algjör andstæða upprunalega forms síns. Stúlka hatar móður sína sem er ekki samþykkt, elskar hana því ennþá meira á sýndarlegan hátt
Festing - Fixation Þegar þroski persónuleikans stoppar á ákveðnu stigi vegna kvíðans sem myndast við að fara yfir á það næsta ósveigjanleg og áráttukennd hegðun
Afturför - Regression Þegar stress og kvíði verður mikill og einstaklingurinn fer aftur um skeið. T.d. þegar að 3 ára barn eignast systkini vill það aftur fara að drekka úr pela eða þegar fullorðinn einstaklingur leggst í fósturstellngu Tímabundið!
Uppbót og einangrun – Undoing and Isolation Árátta og þráhyggja. Þegar bæling myndi útiloka of mikið af heiminum. Sé þetta gert stöðugt áfram þarf sjálfið ekki að takast á við kvíðann. - Isolation er að um leið og atburðurinn hefur átt sér stað fer hann í black out, finnur ekkert
Frávarp - Projection Þegar einstaklingur varpar tilfinnngum sinum yfir á aðra manneskju
Göfgun - Sublimation Göfgun er varnarháttur sem samfélagið nýtur góðs af, s.s. list, tónlist og bókmenntir
Created by: amo15
Popular Psychology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards