Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Rozdělení států

QuestionAnswer
Centralizovaný stát Stát, ve kterém se rozhoduje z jednoho centra (hlavního města)
Federace Stát, který je složen z několika menších částí, které si do značné míry rozhodují samy. (např. Německo, USA)
Konfederace Volný svazek států, které mají některé úkony státní moci společné (např. EU - ale tam je to složitější)
Republika Je stát, jehož hlava státu je volena (nejčastěji prezident) - (např. Česká republika)
Monarchie Je stát, jehož hlava státu má na svůj post nárok dědičně (např. knížectví - Monako, království - Velká Británie a Dánsko, císařství - Japonsko)
Národní stát Je stát, který je založen na soužití určitého národa v jednom státě (např. Česká republika)
Vícenárodnostní stát Je stát, jehož myšlenka je národní, ale národů v něm žije více (např. Belgie - Vlámové a Valoni, Švýcarsko - německy Mluvící, italsky mluvící a rétorománská oblast)
Občanský stát Je stát, který není založen na myšlence nějakého národa. Příslušnost ke státu je dána např. úctou k ústavě (smluvně). (např. Spojené státy americké, Austrálie - státy přistěhovalecké)
Created by: 1347933181