Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EHbyOSC-006

polski czeski

QuestionAnswer
krzyczeć křičet
strach strach
przypomnieć sobie vzpomenout si
odpowiedzieć odpovědět
podnieść; unieść zvednout
położyć položit
sprawdzać zkontrolovat
puls tep
sprawdzić puls zkontrolovat tep
rzeczy věci
w ogóle vůbec
trząść się; drżeć chvět se
głos hlas
przy mówieniu (podczas, gdy ktoś mówi) pří řeči
oczekiwać očekávat
zostawiać; pozostawiać (w spokoju) nechávat
odłączyć odpojit
mózg mozek
wyłączony vypnutý
narkotyk droga
działać; oddziaływać učinkovat
przestać; ustać přestat
co najmniej aspoň
na stałe natrvalo
uśmiechnąć się usmát se
ostatecznie; wszak vždyť
sposób způsob
wynaleźć vynalézt
wysłać posílat
komunikat sdělení
zmusić přinutit
maszerować pochodovat
tajny; ukryty tajný
upominać; karcić nadávat (komu)
metoda metoda
Created by: czesuaw