Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EHbyOSC-003

polski czeski

QuestionAnswer
kłamstwo lež
proszę cię prosím tě
idź; przejdź přejdi
stół stůl
za chwilkę za chvilku
obejrzeć; zbadać prohlédnout
wyłączyć vypnout
spróbować; pokusić się o coś pokoušet se
wyobrazić sobie představit si
aparat; urządzenie zařízení
zniknąć zmizet
szyja šíje
obrócić się (w łóżku) převalit se
uciskać tlačit
prysznic; kąpiel pod prysznicem sprchování
poczuć ucítit
kłuć; mrowić; szczypać píchat
rozgrzewać; rozpalać rozpálit
ciało tělo
całe celé
nienawidzić nenávidět
pokazać ukázat
zrozumieć pochopit
udawać; symulować předstírat
zwyczajny obyčejný
wybaczyć odpustit
niebezpieczny nebezpečný
zezłościć się; wpaść w gniew rozzlobit se
bracia bratři
wykazać; udowodnić; podołać dokázat
nawet dokonce
w tej chwili v okamžiku
atak; napad záchvat
gniew; furia vztek
podstawowy; elementarny základní
Created by: czesuaw