Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EHbyOSC-003

polski czeski

QuestionAnswer
kłamstwo lež
proszę cię prosím tě
idź; przejdź přejdi
stół stůl
za chwilkę za chvilku
obejrzeć; zbadać prohlédnout
wyłączyć vypnout
spróbować; pokusić się o coś pokoušet se
wyobrazić sobie představit si
aparat; urządzenie zařízení
zniknąć zmizet
szyja šíje
obrócić się (w łóżku) převalit se
uciskać tlačit
prysznic; kąpiel pod prysznicem sprchování
poczuć ucítit
kłuć; mrowić; szczypać píchat
rozgrzewać; rozpalać rozpálit
ciało tělo
całe celé
nienawidzić nenávidět
pokazać ukázat
zrozumieć pochopit
udawać; symulować předstírat
zwyczajny obyčejný
wybaczyć odpustit
niebezpieczny nebezpečný
zezłościć się; wpaść w gniew rozzlobit se
bracia bratři
wykazać; udowodnić; podołać dokázat
nawet dokonce
w tej chwili v okamžiku
atak; napad záchvat
gniew; furia vztek
podstawowy; elementarny základní
Created by: czesuaw
Popular Miscellaneous sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards