Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

owoce - ovoce

polski czeski

QuestionAnswer
pomarańcza pomeranč
jabłko jablko
banan banán
śliwka švestka
gruszka hruška
morela meruňka
czereśnia třešeň
wiśnia višeň
ananas ananas
mango mango
czarna jagoda borůvka
borówka brusinka
białe winogrono bílé hrozno
czerwone winogrono červené hrozno
figa fík
papaja papája
arbuz vodní meloun
melon meloun
czarna porzeczka černý rybíz
czerwona porzeczka červený rybíz
biała porzeczka bílý rybíz
agrest angrešt
poziomka lesní jahoda
jeżyna ostružina
orzech włoski vlašský ořech
orzech laskowy lískový ořech
mandarynka mandarinka
grejpfrut grapefruit
pomelo pomelo
kiwi kiwi
brzoskwinia broskev
cytryna citrón
daktyl datle
malina malina
migdał mandle
kokos kokos
orzeszki ziemne arašídy
truskawka jahoda
kasztan jadalny jedlý kaštan
żurawina klikva
morwa moruše
rodzynka rozinka
liczi liči
orzech brazylijski brazilský ořech
pigwa kdoule
oliwka oliva
marakuja marakuja
kaki (sharon) kakichurma (kaki)
opuncja opuncie
awokado avokádo
durian durian
granat granátové jablko
karambola karambola
kiwano kiwano
kumkwat kumquat
limonka limetka
nektarynka nektarinka
berberys dřišťál
owoce głogu hložinky
owoce dzikiej róży šípky
Created by: czesuaw