Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

FILOSOFU`

prov!

QuestionAnswer
Vad innebär utilitrism? Största möjliga lycka åt största möjliga antal.
Vad innebär Konsekvensteori? en handling är riktig om den leder till goda konsekvenser.
VAd innebär Epikurism? man flyr ont och lever i skymundan för att slippa bråk och svårigheter
VAd innebär Deontologi? rätt innebär att följa normen
Vad innebär det Kategoriska imperativet? anpassa sina handlingar till kravet på lagbundenhet
Vad innebär Universalism? de goda konsekvenserna ska gälla för hela männskligheten i stort, inte bara mig själv.
Vad tyckte Aristoteles? man kan inte bedömma vad som är rätt genom att följa regler.
Vad innebär existentialismen? Hur det är att vara människa och hur man ska leva
Vad innebär Fenomenologi? Läran om vår egen upplevelsebild
Man kan uppleva frånvaron av något, tex "ingen har ringt", vilken etisksyn är det? Fenomenologi
Vem var Sören Kierkegaard och vad ansåg han? Existentialist, alla väljer sitt liv, annars väljer någon annan åt oss. Friheten innebär att själv få välja. Metaforen med segelbåten och vinden. Vinden bestämmer åt en om man inte orkar/vill själv.
Vad innebär Automoni? individens kapacitet att styra sig själv
Vad tyckte existentialisterna? folk fattar inga egna beslut, man bör inte fastna i den etiska fasen!
Existentialismen tre faser? Estetiska fasen: Söker njutning Etiska fasen: Rättvisa över allt! Religiösa fasen: meningen med livet, kommer man inte dit så förlorar man sig själv.
Vad innebär Existentialismen? Ofta kopplat till ångest och fruktan och död. "det mänskliga livet har en mening"
Vem var Sartre? Fransk Existentialist!
De tre politiska filosofierna? Liberalism, Konservatism och Socialism.
Vad innebär Liberalismen? Franska revolutionen, individens frihet!! John Stuart Mill Individens frihet, rätt för alla och inte existentialistiskt!
Vad innebar Konservatismen? Tydligare ramar, aristokrater, allt ska byggas på tidigare grejer. Edmund Burke Starkare ramar! Allting ska byggas på visdomen som växt fram med tiden, släkten är viktigast!
Vad innebar Socialismen? Arbetarklasserna ska bestämma, Karl Heinrich Marx Arbetande folkets visdom skall styra!
Vad innebär Feminsm? Jämställdhet mellan kvinnor och män!
Vad innebär Facism? Den starke styr, hävdar sig och kör över svaga.
Vad innebär Nasicm? starke styr, kör över svaga, men är mer åt det nationalistiska hållet
Vad innebär "grönt"? tex miljöpartiet, visdomen är att ta hänsyn till naturens och samhällets sammankoppling.
Created by: amandawestman