Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

filosofia

vznik,Milet, Pythagoras, Elej, Herakleitos, pluraliste, atomiste

QuestionAnswer
filosofie - fillia sofia - milování mourosti
vznik filosofie (kde,kdy,proč) Antické řecko, 6-7.stol. př.n.l.,chabá zemědělská příležitost kvůli nevhodné krajině -> kolonizace, obchod (svoboda cestování), gramtnost
demokracie. Agora - forum, občanské místo pro diskuzi
Milétská škola (předsókratici) Thálés z Milétu, Anaximandros, Anaximenés
Thálés z Milétu (625-545 přnl),jeden ze sedmi mudrců(Hoi sofoi),1.filosof,matematika (Thaletova věta,výška pyramid),astronom(předpověděl zatmění slunce),vydělal balík na sklady na olivy, poznej sám sebe, arché - voda(dává život,3skupenství), fyzis-růst, vzkvétání
ANAXIMANDROS z Milétu (610-546přnl)arché-Apeiron (neomezené,neurčito),země-samostatné kosmické těleso,živočichové se zrodili ve vlhku a vystoupili na souš
arché počátek
ANAXIMENÉS z Milétu (585.528přnl)žák Anaximandra, arché-Apeiros eér (neučitý vzduch-duch,dech)-dech udržuje život,
HÉRAKLEITOS z Efesu (550-480přnl)"temný"-nejasné výroky,arché-Logos,harmonie protikladů (denX noc,válkaX mír), neustálá změna,vše plyne,"2xnevstoupíš do stejné řeky ano i ne",podobné taoismu (jednou je to dobré,jednou špatné,vše se přetváří v další,
PÝTHÁGORAS (572-494přnl)arché-číslo,Itálie,komunita s demokracií a vystudovanými ženami (se svými žáky), hurdba sfér(každá planeta má svoji tóninu-dohromady vesmír->hudba),ve všem je poměr, vše je vyčíslitelné
Eleaté (Itálie) (Xenofanés), Parmenidés
XENOFANES kritika náboženství-tzv.antropomorfizmus(koně:bohy s kopytama,lidští se hádají atd.)-bůh je jeden, dokonalý-koule
PARAMENIDES žák Xenofa,logické uvažování,"bytí je"(když tu něco je, tak to prostě JE) Xnebytí není (ve vagónu není volné místo)->není pohyb, není změna, není čas. vidí něco jiného ->ILUZE
EMPEDDILES z Agrantu (Sicílie) 4 živly (kvality):voda, vzduch, oheň, země ->kořeny všeho (PANTOM RAZOMATA) +láska/nenávist (MIXIS DIALAKIS)vnější prvek,vesmír funguje podle sínusovky*, smrt ve vyhnanství, lidi ho neměli rádi, toužil po prestiži
ANAXAGORAS z Klazomen (500-428)Slunce není bůh Helios ale rozžhavený předmět velký jako Peloponés-vyhnanství do Malé Asie,SPERMATA CHREMATON (semena věcí)-neexistuje kvalitativní rozdíl "Jak by mohlo vzniknout z nemasa maso?" +vnější činitel:NÚS (rozum, duch,oživující princip
Atomisté A.Leukippos, Démokritos z Abdér,
A.LEUKIPPOS (5.stol) vymyslel atomy
DÉMOKRITOS z Abdér (460-360 přnl) napsal cca60 děl,rozvinul učení Leukippa,atomy - atomoi (nedělitelný: elementární prvky,hmotné,nesčíslitelné,mají určitou stejnou velikst,tvar, poloha, uspořádání)všude se atomy sami hýbají,žádný vnější činitel(žádný počátek)*,
DÉMOKRITOS z Abdér determinismus(absolutní) -vidění kauzality:příčina, následek, neexistuje náhoda ani počátek, vše je řetězec, vše se děje nutně a nevyhnutelně. Lidé by měli usilovat o to mít EUTHYMIA=dobrá mysl, ATHAMIA=nebázlivost, lidem vzniká dobrá mysl ze střídmost
Created by: Narcistka