Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geirfa Uneds 1-15

Wplan Geirfa Uneds 1 to 15

QuestionAnswer
Uned Un Unit One
berfenwau verb-nouns
aros to wait, to stay
bwyta to eat
cerdded to walk
coginio to cook
chwarae to play
darllen to read
dawnsio to dance
edrych (ar) to look (at)
ffonio to phone
gallu to be able
gweithio to work
gweld to see
gwneud to do, to make
hoffi to like
seiclo to cycle
sgïo to ski
siopa to shop
smwddio to iron
teipio to type
yfed to drink
enwau gwrywaidd masculine nouns
bachgen boy
banc bank
cylchgrawn magazine
ffrind friend
llyfr book
mynydd mountain
papur paper
penwythnos weekend
teledu television
teulu family
enwau benywaidd feminine nouns
ffilm film
merch girl
wythnos week
enwau lluosog plural nouns
gwyliau holidays
cylchgronau magazines
ansoddeiriau adjectives
braf fine
cynnar early
da good, well
hwyr late
ofnadwy awful
wedi blino tired
cysyllteiriau conjuctions
gyda with (in the company of)
Ymadroddion Sayings
Ble? Where?
Pwy? Who?
Beth? What?
Sut? How?
Pam? Why?
Bore da Good morning
Prynhawn da Good afternoon
Noswaith dda Good evening
Nos da Good night
Hwyl Goodbye
Hwyl fawr Goodbye
da iawn very good, very well
eitha da quite good, quite well
iawn OK
Diolch yn fawr Many thanks
Ychwanegol Extra, additional
Ble? Where?
Pwy? Who?
Beth? What?
Sut? How?
Pam? Why?
Uned Dau Unit Two
berfenwau verb-nouns
cael to get, to have
cefnogi to support
dal to catch, to hold
dod to come
dysgu to learn, to teach
gwandro (ar) to listen (to)
mynd to go
nofio to swim
prynu to buy
symud to move
ymweld â to visit
enwau gwrywaidd masculine nouns
afal apple
amser time
athro male teacher
bore morning
bws bus
caffi café
caws cheese
cig meat
cinio dinner
clerc clerk
dŵr water
enw name
ffŵl fool
gwaith work
gwin wine
llawer lot
môr sea
oren orange
paned cuppa
rygbi rugby
siwgr sugar
sudd juice
te tea
ysbyty hospital
enwau benywaidd feminine nouns
athrawes female teacher
fferm farm
rhaglen programme
adferfau adverbs
weithiau sometimes
Ymadroddion Sayings
faint o'r gloch yw hi? what time is it?
o'r gloch o'clock
does dim ots it doesn't matter
Sut mae? How's things?
Ychwanegol Extra, additional
gwybod (b) to know (a fact)
gwybod (eg) knowledge, studies
heddiw (ad) today
hefyd (ad) also, as well
wythnos nesa next week
Uned Tri Unit Three
berfenwau verb-nouns
byw to live
codi to get up, to pick up
dwlu ar to adore
eisiau to want
glanhau to clean
gyrru to drive
mewn in a
siarad to speak, to talk
ysgrifennu to write
enwau gwrywaidd masculine nouns
actor actor
bwrdd table
enwau benywaidd feminine nouns
dinas city
ffatri factory
ffordd road, way
gellygen pear
nos night
pêl ball
pêl-droed football
swydd job
swyddfa office
tre town
ysgol school
enwau lluosog plural nouns
pysgod fish
sglodion chips
swyddi jobs
ansoddeiriau adjectives
anffodus unfortunate
anhapus unhappy
anlwcus unlucky
drud expensive
ffodus fortunate
hapus happy
iach healthy
rhad cheap
sâl ill
siwr sure
wedi ymddeol retired
adferfau adverbs
adre homeward (motion)
gartre at home
o gwbl at all
rhagenwau pronouns
ble (?) where (?)
Ymadroddion Sayings
ar wyliau on holiday
A bod yn onest To be honest
A dweud y gwir To tell the truth
dros y sul over the weekend
dros y penwythnos over the weekend
Pam lai? Why not?
Ychwanegol Extra, additional
cyn (rh) before
ar ôl (cmb) after, left, remaining
yn ôl (cmb) according to, ago
ymlaen (ad) on, ahead, forward
yma (ad) here
perfformio (b) to perform
cyngerdd (eg) concert
nerfus (an) nervous
côr (eg) choir
actio (b) to act, acting
drama (eb) play, drama
Uned Pedwar Unit Four
enwau gwrywaidd masculine nouns
car car
cerddor musician
cigydd butcher
clwb club
clwb nos nightclub
cyfreithiwr solicitor
cyfridiadur computer
cyfrifydd accountant
gweithiwr worker
gwely bed
gwerthwr tai estate agent
gyrrwr driver
meddyg doctor
mis month
mosg mosque
Nadolig Christmas
parc park
peiriannydd engineer
plismon policeman
pobydd baker
pwll pool
pwll nofio swimming pool
tad-cu grandfather
tafarnwr publican
trên train
house
enwau benywaidd feminine nouns
awyren aeroplane
eglwys church
gêm game
gorsaf station
gorsaf reilffordd railway station
gwisg outfit
mamgu grandmother
Almaeneg German
Arabeg Arabic
Cymraeg Welsh
Eidaleg Italian
Ffrangeg French
Pwyleg Polish
Rwsieg Russian
Saesneg English
Wrdw Urdu
Ymadroddion Sayings
ar y cyfan on the whole
wrth gwrs of course
ar bwys near
mynd am dro go for a walk
ar gyrion on the outskirts
mwy neu lai more or less
Ychwanegol Extra, additional
rhoi (v) to give, to put, to donate, to hand in
adar (el) birds
aderyn (eg) bird
brechdan (eb) sandwich
hefyd (ad) also, as well
Uned Pump Unit Five
berfenwau verb-nouns
ateb to answer
gofyn to ask
golchi to wash
recordio to record
sychu to dry
enwau gwrywaidd masculine nouns
arian money
ateb an answer
bara bread
beic bike
beic modur motorbike
brawd brother
bwyd food
cartre home
ceffyl horse
ci dog
clem clue
coffi coffee
cwch boat
cwrw beer
dosbarth class
ffôn a phone
gair word
halen salt
llaeth milk
llythyr letter
mab son
meicrodon microwave
newid change
peiriant machine
plentyn child
pupur pepper
rhif number
siocled chocolate
tegell kettle
tocyn ticket
(y)sbwriel rubbish
enwau benywaidd feminine nouns
allwedd key
anrheg a present
canolfan centre
cath cat
chwaer sister
fflat flat
enwau lluosog plural nouns
cŵn dogs
Ymadroddion Sayings
ffôn symudol mobile phone
amser sbâr spare time
teledu digidol digital television
dim problem no problem
Ychwanegol Extra, additional
credu (v) to believe, to think, to deem, to hold
pecyn (eg) package, kit
cyfarwyddiadau (el) directions, instructions
cyfarwyddiad (eg) guidance, direction
ymddangos (b) to appear, to seem, to emerge, to arise
sgrîn (eb) screen
cerdyn (eg) card
credyd (eg) credit
ond (c) but
punt (eb) (punnoedd, punnau) pound (money)
Uned Chwech Unit Six
berfenwau verb-nouns
anghofio to forget
bwrw (glaw) to rain
canu to ring, to sing
cofio to remember
cysgu to sleep
deall to understand
galw to call
helpu to help
nabod to know (a person or place)
parcio to park
rhedeg to run
smygu to smoke
enwau gwrywaidd masculine nouns
bryn hill
cefn back
cyfeiriad address, direction
drws door
gaeaf winter
swper supper
tafarn pub
treath beach
tŷ bach toilet
enwau benywaidd feminine nouns
cegin kitchen
galwad a call
melin mill
merch daughter
potel bottle
siop trin gwallt hairdressers
teisen cake
cacen (nau, ni) cake
enwau lluosog plural nouns
dillad clothes
llestri dishes
newyddion news
plant children
ansoddeiriau adjectives
bach small, little
gwyrdd green
nesa next
newydd new
cysyllteiriau conjuctions
a and (before consonants and ein, eich, ei, eu giving a'n, a'ch, a'i, a'u)
ac and (before vowels and fe, mi, mae, sy(dd), roedd, fe, felly, mai, mor, mewn, wedyn)
adferfau adverbs
pam (?) why (?)
unwaith once
Ymadroddion Sayings
dwrs nesa next door
mae'n ddrwg gyda fi I'm sorry
mae'n flin gyda fi I'm sorry
os gwelwch yn dda please
os gweli di'n dda please
da boch chi goodbye
da bo' bye
bob bore every morning
Uned Saith Unit Seven
berfenwau verb-nouns
dechrau to start, to begin, a beginning
hedfan to fly
reidio to ride
bolaheulo to sunbathe
ymlacio to relax
enwau gwrywaidd masculine nouns
capel chapel
castell castle
coleg college
cwestiwn question
cyfarfod meeting
garej garage
lle a place
y Pab the Pope
parti party
sinema cinema
tacsi taxi
theatr theatre
enwau benywaidd feminine nouns
amgueddfa museum
angladd funeral
canolfan hamdden leisure centre
malwoden snail
marchnad market
neuadd hall
adferfau adverbs
ddoe yesterday
echdoe the day before yesterday
echnos the night before last
heddi(w) today
heno tonight
neithiwr last night
yfory tomorrow
Ymadroddion Sayings
iechyd da! good health
braf cwrdd â chi nice to meet you
does dim ots gyda fi I don't mind
Ychwanegol Extra, additional
i mas (ar) out
rhwng (ar) between
wedyn (ad) then, afterwards
hynny (rh) that (abstract)
swnio (b) to sound
parod (ad) ready, get set
gwych (ad) brilliant, excellent, fantastic
gynta (ad) first
cynta(f) (an) first (only ordinal numeral in Welsh to follow its noun. In compound numerals eg eleven, twenty-first unfed is used eg yr unfed ar hugain)
Uned Wyth Unit Eight
berfenwau verb-nouns
cwblhau to complete
defnyddio to use
garddio to garden, gardening
holi to ask, make enquiries
enwau gwrywaidd masculine nouns
brecwast breakfast
dim byd nothing (at all)
llun picture, photograph
tost toast
enwau benywaidd feminine nouns
brechdan sandwich
cawod shower
prifysgol university
priodas marriage, wedding
swyddfa'r post post office
enwau lluosog plural nouns
brechdanau sandwiches
ffrwythau fruit
ansoddeiriau adjectives
ail second
cyntaf first
diwetha(f) last (previous)
priod married
pob each, every
adferfau adverbs
allan out(side)
mas out
nawr now
pryd (?) when (?)
pwy (?) who (?)
sut (?) how (?)
yna then, there, that
cyn before
Ymadroddion Sayings
bob dydd every day
bob wythnos every week
bob blwyddyn every year
yr wythnos diwetha last week
Ychwanegol Extra, additional
hefyd (ad) as well, too, also
drwy (ar) through
blaenorol (an) previous, preceding
olaf (an) last (of all)
prysur (an) busy
am y tro (ym) for the time being, for the moment
siwrnai saff (ym) safe journey
diwrnod (eg) day (a period of 24 hours, or day, as a set period of time rather than the opposite of night)
Uned Naw Unit Nine
berfenwau verb-nouns
anfon to send
cwympo to fall, to drop
gwisgo to dress, to wear
sgwrsio to chat
ymolchi to wash onself
enwau gwrywaidd masculine nouns
adroddiad a report
cawl soup
cig oen lamb (meat)
hufen cream
ice
llawr floor
menyn butter
wy egg
enwau benywaidd feminine nouns
egwyl interval
enwau lluosog plural nouns
datys dates (fruit)
granwin grapes
losin sweets
llysiau vegetables
mefus strawberries
moron carrots
pys peas
selsig sausages
tatws potatoes
ansoddeiriau adjectives
cryf strong
gwyn white
heulog sunny
twym hot
syth straight
adverf-cysyllteriau adverb-conjuctions
ar ôl after
felly therefore, so, then
Ymadroddion Sayings
Beth amdanoch chi? what about you?
bwyta allan to eat out
fel arfer usually
bwyta mas to eat out
a ti? and you?
beth amdanat ti? and you?
Ychwanegol Extra, additional
te (particle) then
digon (ad) (digon o) enough (as a quantity expression, requires following o when a noun is specified but not when it qualifies as an adjective)
digonol (an) sufficient, adequate
ar ôl (add) after
felly (an) such
Uned Deg Unit Ten
berfenwau verb-nouns
berwi to boil
dibynnu to depend
llogi to hire
pwyntio to point
rhentu to rent
talu to pay
enwau gwrywaidd masculine nouns
côr choir
garlleg garlic
grŵp group
gwanwyn spring
haf summer
hydref autumn
gaeaf winter
peth thing
rhywbeth something
enwau benywaidd feminine nouns
synagog synagogue
drama play
gardd a garden
sgwrs a chat
tarten tart
teml temple
enwau lluosog plural nouns
bricyll apricots
eirin plums
mwyar duon blackberries
adferfau adverbs
digon enough
faint? how much?, how many?
gormod too much
sownd sound, stuck
ansoddeiriau adjectives
tawel quiet
trwm heavy
rhagenwau pronouns
beth (?) what (?)
Ymadroddion Sayings
hanner dydd midday
hanner nos midnight
gyda'r nos in the evening
Ychwanegol Extra, additional
yn ychwanegol (an) extra, in addition, additional
yn raddol (graddol - adj) gradually (gradual, controlled)
yn anad dim (anad - rh) above all (above)
dewis (b) to choose
dewis (eg) choice
rownd (eb) round (competition etc)
rownd (ad) round (mostly in the phrase rownd y gornel round the corner)
o gwmpas, o amglych (add) around, round, about
brawddeg (eb) (brawddegau) sentence (sentences)
clywed (b) to hear
amhenodol (an) indefinite
penodol (an) particular, specific
ffurfio (b) to form, to create
gwirio (b) to verify
gwir (eg) truth
gwir (an) real (precedes noun)
rhestr (eg) list
llais (eg) voice, vote
Uned Undegun Unit Eleven
berfenwau verb-nouns
agor to open
brysio to hurry
deffro to wake up
dihuno to wake up
dringo to climb
hwylio to sail
llithro to slip
lliwio to colour
paentio to paint
tynnu to draw, to pull
ymarfer to practice, to exercise, an exercise
enwau gwrywaidd masculine nouns
cerdyn card
clustog pillow
crys shirt
cyw iâr chicken (on a plate)
geiriadur dictionary
grawnfwyd cereal
gwyddoniadur enclyclopaedia
hanes history, personal news
pen-blwydd birthday
sinsir ginger
tei tie
trowsus trousers
enwau benywaidd feminine nouns
archfarchnad supermarket
blows blouse
cot coat
ffenest window
ffrog dress
het hat
nofel novel
sgarff scarf
sgert skirt
siaced jacket
siwmper jumper
Ymadroddion Sayings
ar agor open
ar gau closed
Ychwanegol Extra, additional
o'r any of the
colli (b) to lose, to miss
cau (b) to close, to shut
draw (an) over (there)
llawn (an) full
cyw (eg) (cywion) chicken, chick, young bird (chickens)
iâr (eb) hen
ffowlyn chicken (on a plate - West Wales)
Uned Undegdau Unit Twelve
berfewau verb-nouns
cyrraedd (cyrhaedd-) to arrive, to reach
dyflau to guess
gadael (gadaw-) to leave
gwario to spend (money
enwau gwrywaidd masculine nouns
gwydr glass (material)
gwydraid glassful
gwydryn a glass
hofrennydd helicopter
hwyl fun
parsel parcel
peint pint
potelaid bottleful
enwau benywaidd feminine nouns
ffwrn cooker, oven
Sbaeneg Spanish
ansoddeiriau adjectives
cosher kosher
Ymadroddion Sayings
Esgusodwch fi Excuse me
Chwarae teg Fair play
Uned Undegtri Unit Thirteen
enwau gwrywaidd masculine nouns
pryd o fwyd, pryd meal
uwd porridge
enwau benywaidd feminine nouns
pêl-fas baseball
pêl-fasged basketball
pêl-foli volleyball
taten bob baked potato
enwau lluosog plural nouns
creision crisps
cŵn dogs
ffa beans
menig gloves
sanau socks
addodiaid prepositions
trwy through
ansoddeiriau adjectives
byr short
mawr big, large
Ymadroddion Sayings
Croeso Welcome
Croeso nôl Welcome back
Ychwanegol Extra, additional
dod â to come with, to bring
dod â'r to come with the
dod ag to come with, to bring (before vowel)
â (add) with, by means of (and before ei, eich, eu, giving â'i, â'n, â'ch, â'u)
ag (add) with, by means of (before vowels)
Uned Undegpedwar Unit Forteen
berfenwau verb-nouns
bod to be
colli to lose, to miss
gamblo to gamble
neidio to jump
sgelfrio to skate
enwau gwrywaidd masculine nouns
asyn ass, donkey
balŵn baloon
bara lawr laverbread
broga frog
cyngerdd concert
draenog hedgehog
enwau benywaidd feminine nouns
naid a jump
coes leg
addodiaid prepositions
tramor overseas
Ymadroddion Sayings
trwy'r nos all night
trwy'r dydd all day
Uned Undegpump Unit Fifteen
Uned Unit
berfenwau verb-nouns
cwrdd â to meet
dweud (wrth) to say (to), to tell
enwau gwrywaidd masculine nouns
neb no-one
pwrs purse
rhywun someone
trempyn tramp
ysbryd spirit, ghost
enwau benywaidd feminine nouns
eglwys gadeiriol cathedral
sboncen squash (game)
seren star
seren wib shooting star
waled wallet
enwau lluosog plural nouns
wystrys oysters
ansoddeiriau adjectives
enwog famous
adferfau adverbs
eto again, yet
Ymadroddion Sayings
Dim eto not yet, not again
Dim o gwbl not at all
Ychwanegol Extra, additional
dychwelyd (b) to return
Created by: jrhysmartin
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards