Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Maropp ord&uttrykk

Her kan du teste dine kunnskaper innenfor grunnleggende maritime ord og uttrykk

QuestionAnswer
Akter Den bakerste delen av et skip.
Avdrift Et fartøys sideforskyvning i forhold til den styrte kurs på grunn av vind og sjø.
Babord Skipets venstre side sett aktenfra.
Bakstørn Gjøre klart til måltidene i messen og bære ut maten fra byssa, samt rydde inn og vaske.
Deviasjon Differansen mellom magnetisk nord-sør og kompassnålens retning.
DP ET instrument som holder båtens posisjon automatisk samt holder bauen i den retningen man ønsker.
Dregg Lite lett anker med flere armer, ofte sammenleggbart.
Drivanker Seilduksekk i form av en kjegle eller avskåret pyramide som slepes etter båten. Brukes i dårlig vær for å redusere avdriften og holde baugen opp mot vind/sjø.
Dødvekt Skipets samlede lasteevne inklusive bunkers, vann, forsyninger osv.
Dørk Gulvet om bord.
Fender Kule- eller sylinderformet legeme av bløtt materiale som skal beskytte båten/skipet mot slag og riper fra kai eller andre båter.
Forhaling Flytting av et fartøy innenfor et havneområde.
Halegatt Fortøyningsbeslag for å lede fortøyningstauet dit man vil ha dette.
Pullert Feste for fortøyninger på båten.
Sekstant Vinkelmåler. Brukes til navigasjon. Måler høyden på solen og stjernene.
Skott vegg om bord i en båt.
Spygatt Åpning i skutesiden til avløp for vann på dekk.
Trikker Skipselektriker
Flo Når havvannet stiger. Kommer av solen og månens tiltrekningskraft på jorda.
Fjære Når havvannet synker. Kommer av solen og månens tiltrekningskraft på jorda.
1 Nautisk mil 1852 meter
1 Kabellengde 185 meter eller 1/10 nautisk mil
1 knop 1 nautisk mil per time. ca 1,85km/t
Bestikkplass Posisjonen vi skulle vært på ifølge beregninger.
Skjær Fellesbetegnelse på små holmer eller knatter som alltid er synlige over vannet.
Skvalpeskjær Grunner hvor vannstanden er mindre enn 0,5 meter. Kan bli synlige ved lavvann.
Overettlinjer Linjer trukket på kart mellom karakteristiske sjømerker som vi kan peile etter for å styre unna grunner. Også kalt friseilingsmed eller medlinjer.
Båke Stort sjømerke i tre satt opp på holmer og skjær. Kan ha toppmerke eller veiviser.
Varde Stort sjømerke i mur satt opp på holmer og skjær. Kan ha toppmerke eller veiviser.
Lateralsystemet Bøyesystem som brukes til sidemerking av leier. Når vi seiler i leias hovedretning skal vi ha røde bøyer på babord side og grønne bøyer på styrbord side.
Kardinalsystemet Bøyesystem som brukes for retningsbestemt merking av navigasjonsfarer. Deles inn i Øst-, Sør-, og Vest-, Nord-,merket. Det er trygt å gå på deres side. De har lysblink (3,6,9,kontinuerlig)
Midtgrunnsmerke Markerer frittliggende grunner og farer som vi kan seile på alle sider av. Er svarte og røde.
Senterledsmerke Er forankret midt i leia og angir at det er seilbart på alle sider. Røde og hvite.
Spesialmerke Gule bøyer som markerer badeplasser,militærøvingsfelt, kabler, rørledninger og lignende.
Sidelanterne Grønt lys på Styrbord side og rødt lys på babord side. Lys sektor = 112,5 grader
Topplanterne Ubrutt hvitt lys i toppen på en båt. Lys sektor = 225 grader
Akterlanterne Ubrutt hvitt lys bak på båten. Lys sektor = 135 grader
Slepelanterne Gult lys plassert over akterlanternen. Lys sektor = 135 grader. Brukes på slepebåter.
Bulben Kuleformet utspring på et skip. Finnes helt forut og under vann. Gjør at skipet får mindre motstand i vannet.
Hekken Skipets bakerste del.
Forstevnen Skipest fremste del som bryter bølger og skyver vannet unna når skipet går fremover.
Bunnklaring Marginen mellom fartøyets kjøl og havbunnsnivået.
Dobbelled En del av en led eller en hel led hvor det er beregnet plass til skip i begge seilingsretninger.
Bruttotonnasje Skipets totale volum. Forkortes GT. Oppgis i kubikkmeter.
Nettotonnasje Volumet til skipet som en kan tjene penger på. Forkortes NT. NT= BT-lugarer-maskinrom-brennstofftanker etc. Oppgis i kubikkmeter.
Egenvekt Vekten på det tomme skipet.
Dødvekt Den største vekten skipet kan bære av last og beholdninger. Oppgis i metriske tonn (1000kg)
Bunkers Skipets drivstoff. Påfylling av bunkersolje kalles bunkring.
Ballast Vann som fraktes istedenfor last for å stabilisere et tomt fartøy.
Lektring Overføring av last fra ett fartøy til et annet til sjøs.
Ballast Vann som fraktes istedenfor last for å stabilisere et tomt fartøy.
Bareboat certeparti Leiekontrakt for tomt skip. Alle driftsutgifter for befrakters regning.
Bekvemmlighetsflagg Betegnelse brukt av arbeidstakerorganisasjoner om land som tillater registrering av utenlandske skip for å oppnå lavt lønnsnivå med lav eller ingen skatt eller avgift til flaggstaten.
Beredskapsskip Fartøy som ligger stasjonert i nærheten av en installasjon og har som oppgave å evakuere besetningen i farlige situasjoner. Utfører også løpende vakttjeneste.
Bulkskip Skip som fører tørre bulklaster. Enkelte er spesialbygd for transport av kull, malm, korn, papir etc
Bøyelaster Skip som frakter råolje eller oljeprodukter fra et offshore oljefelt til en terminal.
Cruiseskip Passasjerfartøy som har passasjerer på krysningstokt. Har som regel høy standard på passasjertilbud.
Dynamisk posisjonering Fastholdelse av et fartøys posisjon ved hjelp av satelittnavigasjon og automatisk styrte propeller.
Flytedokk Innretning med tanker som fylles med vann, og som i nedsenket tilstand kan ta inn et skip, og heve det over vannflaten når vannet pumpes ut.
Forsyningsskip Skip som transporterer forsyninger til borefartøyer eller installasjoner under oppbyging eller i produksjon.
Gasstankskip Spesialskip for transport av kondenserte (flytende) gasser som ammoniakk, etylen, metan etc.
Inert gas Surstoff fri gass, f.eks renset eksos, som man pumper inn i tomme, men skitne oljetanker for å fjerne eksplosjonsfaren.
Kjemikalietankskip Spesialtankskip for transport av kjemikalier. Skipet kan føre mange forskjellige laster samtidig, fordi hver tank har sitt eget pumpe- og rørsystem for lasting og lossing.
Klasseselskap Kontrollorgan for fartøyer som godkjenner fartøyskonstruksjoner og fører tilsyn med bygging og drift. De er også delegert en rekke inspeksjonsoppgaver fra flaggstatens myndighet.
Panmax Bulkskip med bredde mindre enn 32,2m som kan gå lastet gjennom Panamakanalen.(ca.55 000 - 80 000dwt).
Seismikkskip Fartøy som kartlegger geologiske strukturer i havbunnen gjennom "skyting av seimsikk" (lydbølger). Ekkoene av lydbølger fanges opp av lytteutstyr som slepes etter skipet.
Sjøforklaring Rettslig avjør etter uhell til sjøs for å bringe årsakene til uhellet på det rene. Avhøret omfatter i første rekke mannskapet, men også andre som har noe å tilføre.
Slappkiste Varebeholdningen om bord for salg til mannskap og offiserer.
Stykkgods Gods/varer som ikke fraktes i containere eller i bulk.
Suezmax Største tankskip som kan gå lastet gjennom Suezkanalen (120 000 - 165 000 dwt).
Tankskip Skip som fører flytende bulklaster.
Tørrdokk Utgravd dokk der skip kan seiles inn, dokkporten stenges, vannet pumpes ut slik at skipet blir liggende tørt for reparasjon og vedlikehold.
Created by: solveig
Popular Miscellaneous sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards