Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

vodní hospodářství

QuestionAnswer
1) Kolik procent sladké vody je na Zemi? 2,53%
2)Co je to vodní hospodářství – definujte Vodní hospodářství je soubor opatření ke zkoumání, ochraně a racionálnímu využívání (rozvoji) vodních zdrojů pro potřeby národního hospodářství a k ochraně proti škodlivým účinkům vod, s cílem zajištění optimálních parametrů životního prostředí.
3 )Definujte trvale udržitelný rozvoj v rámci vodního hospodářství. efinujte trvale udržitelný rozvoj v rámci vodního hospodářství. Měli bychom zachovávat vodohospodářská díla pro další generace a zaroven jich vyuzívat jen max. stejne jako je dokážeme udržovat v pořádku.
4) Čím se zabývá hydrologie? Věda, která se zabývá poznáním zákonů výskytu a oběhu vody v přírodě.
5) Popište slovně malý koloběh vody v přírodě. je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. Odehrávající se bud pouze na vodou, nebo pouze nad pevninou.
6) Popište slovně velký koloběh vody v přírodě. je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. Odehrávající se nad vodou i pevným povrchem země.
7)) Co je základním úkolem hydrologie? Co je základním úkolem hydrologie? Definice průtoku – objem vody proteklý daným profilem za jednotku času. Q= V/t Q – průtok [m3.s-1], V – objem [m3], t – čas [s]
8)Co je čára překročení? Poskytuje informaci kolikrát nebo po jakou dobu byla určitá hodnota znaku v určitém obdobídosažena, nebo překročena. -Výsledkem zpracování čar překročení jsou mimo jiné návrhové veličiny pro projektování vodohospodářských a jiných staveb
9) Co je to m –denní průtok (např. Q330)? -denní průtok je průměrný denní průtok, který je dosažen nebo překročen během M dní v roce. Udává se buď pro konkrétní rok, nebo pro dlouhodobé průměrné denní či měsíční průtoky
10)Co je to čára opakování? Vychází z čáry překročení a vyjadřují zákonitost růstu kulminačního průtoku s počtem období, ve kterém je tento průtok QN
11) Co je to N-letý průtok (např. Q20)? Takový průtok, který je dosažen nebo překročen alespoň jednou za N let ( např. jednou za 20 let
12)Bilance oběhu vody. Hydrologická bilance rekapituluje vstupy (srážky, přítok, přírůstek zásob vody) a výstupy (výpar, odtok, úbytek zásob vody) do hydrologického systému povodí.  Základní bilanční období = hydrologický rok 12 měsíců (od 1.11. do 31.10.)  HS = O + HE
13) Co je to srážková výška? ýška vodního sloupce, která by se vytvořila z deště na dané ploše bez odtoku, výparu či vsaku.
14) Co je to srážkový úhrn?  Srážkový úhrn (mm/min) je výška vodního sloupce srážek v mm za určitý časový úsek (např za min.
15)Způsoby měření srážek. Ombrometr (srážkoměr) – válec s nálevkou.  Impulsní srážkoměry – princip počítání pulsů od překlopení člunku pod výtokem nálevky  Optické srážkoměry – měření srážek pomocí infračerveného paprsku  Měření pomocí meteorologických družic a radarů
16)Co je to ombrograf? Ombrometr (srážkoměr) – válec s nálevkou. Nálevkou jsou padající srážky sváděny do nádoby uvnitř válce. Úhrn srážek zjistíme přelitím obsahu do kalibrovaného odměrného válce (každý den v 7hod)
17) Jaký je u nás průměrný dlouhodobý roční srážkový úhrn?  Průměrný dlouhodobý roční srážkový úhrn v ČR je 693 mm.
18)aký je u nás rozmezí dlouhodobého ročního srážkového úhrnu?  Minima – u nás 400 mm (Slaný, Žatec, soutok Dyje a Svratky)  Maxima – u nás 1700 mm (Krkonoše, Jeseníky, Beskydy),
19)Jaké je období, kdy se měří srážky? srážková sezóna - období kdy jsou měsíční srážkové úhrny větší než dlouhodobý průměr.
20)Co je to délka toku? vzdálenost mezi ústím a pramenem toku měřená po střednici -linie probíhaící středem říčního koryta
Created by: 2738637033099977
Popular Geography sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards