Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Percepții

QuestionAnswer
Percepțiile procese psihice senzoriale complexe si, totodată, imagini primare, care conțin totalitatea informațiilor despre insușirile concrete ale obiectelor și fenomenelor
Cum apar percepțiile? în condițiile acțiunii directe a acestora asupra analizatorilor.
Imaginea perceptivă Este bogată în conținut, cuprinde atât însușiri semnificative, cât și pe cele mai puțin semnificative, de detaliu
Procesul perceptiv Antrenează mai mulți analizatori – este plurimodal
Detecția sesizarea și conștientizarea doar a prezenței stimulului, fără să se poată spune ceva despre el
Discriminarea detașarea stimulului de fond
Identificarea cuprinderea într-o singură imagine unitară a informațiilor, subiectul poate recunoaște ceea ce percepe
Interpretarea stabilirea semnificației obiectului perceput, a importanței lui pentru subiect.
Percepția spațiului formă, mărime, distanță
Percepția timpului trecut-prezent-viitor
Percepția mișcării mișcarea corpului
Percepția interpersonală însușirile, trăsăturile și conduitele personale.
Observația activitatea perceptivă intenționată, orientată spre un scop, reglată prin cunoștințe generale, organizată și condusă sistemic, conștient și voluntar.
Spiritul de observație aptitudinea de a sesiza cu ușurință ceea ce este relevant, deși nu apare în mod evident.
Funcție a percepției Ajută subiectul să înțeleagă realiatea înconjurătoare
Funcție a percepției Face posibilă interpretarea cât mai corectă a obiectelor, fenomenelor și elementelor de interes.
Funcție a percepției Detectează elementul din câmpul vizual, de care este interesat subiectul
Caracterizarea imaginii perceptive Reflectă obiectul în totalitatea însușirilor lui, unitar și integral
Created by: VijeLaura