Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kognition

Inför tentan, PAO Stockholms Universitet

TermDefinition
Afasi Förlust eller nedsättning av en eller flera aspekter av språkfunktionen till följd av hjärnskada
Agnosi Oförmåga att känna igen eller tolka stimuli trots adekvat sensorisk funktion. Visuell agnosi betecknar alltså oförmåga att känna igen objekt man ser
Agrammatism Symptommönster vid afasi som kännetecknas av bristande grammatisk struktur i talat språk, där grammatiska funktionsord och böjningar tenderar att utelämnas
Aktiv perception Perception som en funktion av interaktion med omvärlden
Algoritm Väldefinierad procedur för bearbetning av information
Alzheimers sjukdom (AD) Degenerativ sjukdom i hjärnan som oftast (men inte alltid) drabbar äldre personer. Yttrar sig först som minnesstörningar och utvecklas senare till en mer generell demens
Amnesi Patologisk störning i minnesfunktion
Anomi Störd förmåga att benämna objekt
Anterograd amnesi (AA) Störning i förmåga att minnas händelser som inträffar efter att skadan uppstått (motsats:retrograd amnesi)
Arbetsminne (AM) Hypotetiskt korttidsminnessystem som fungerar som ett mentalt arbetsutrymme där diverse former av bearbeting av såväl nya stimuli som framplockade minnen äger rum
Artikulatoriskt undertryckande Uppgift som används för att sysselsätta den artikulatoriska kontrollprocessen i arbetsminnet. Involverar vanligen repetition av ett ljud (till ex. "the") som kräver artikulering men föga bearbetning
Attenuering Omfattningen av bearbetningen av en stimulus varierar beroende på uppgiften och stimulusens personliga betydelse för individen
Attraktionsbassäng I ett återkopplat nätverk med stabilitetstillstånd betecknar detta den uppsättning av tillstånd som kommer att resultera i ett specifikt stabilitetstillstånd
Automatisk bearbetning Bearbetning som inte kontrolleras av medvetandet och som är snabb, oundviklig och icke-viljestyrd (motsats:kontrollerad bearbetning)
Behaviorism Psykologisk inriktning som begränsar psykologisk forskning till studiet av observerbara beteenden och inte beaktar inre psykologiska processer
Binaurala ledtrådar Ledtrådar om exempelvis varifrån ett ljud kommer, bygger på jämförelse mellan den information som når de respektive öronen
Blindsyn Förmåga hos vissa patienter med funktionell blindhet att på en omedveten nivå upptäcka visuella stimuli, trots att de inte är medvetna om att de ser dem. Förekommer vanligen hos patienter med lesioner på occipitalloberna
Blixtljusminne Att människor kan erinra sig exakt vad de höll på med när de fick höra talas om en mycket betydelsefull nyhet eller en dramatisk händelse
Bottom-Up bearbetning Stimulusutlöst bearbetning. Bearbetning som styrs av den information som stimulusen innehåller (motsats:top-down bearbetning)
Brocas område Område i hjärnan, normalt lokaliserat till den vänstra frontalregionen, som kontrollerar den motoriska talproduktionen
Böjningsändelse Ändelse som tillfogas en ordstam, och som uttrycker en grammatisk relation, till exempel imperfektändelsen "-de" eller pluraländelsen "-r"
Cellkonstellation Grupp av celler som har länkats samman så att de bildar ett funktionellt nätverk. Enligt Hebb en möjlig mekanism bakom representation och lagring av ett minnesspår
Centrala exekutiven En hypotetisk mekanism som förmodas ha den övergripande kontrollen över arbetsminnet. Antas kontrollera en rad olika uppgifter, bland annat beslutsfattande, problemlösning och selektiv uppmärksamhet
Cocktailparty-fenomenet Förmågan att fokusera på ett specifikt samtal i en situation där många andra samtal pågår i bakgrunden. Modelleras i form av dikotiskt lyssnande
Databegränsande Betecknar processer som begränsas av stumuluskvaliteten snarare än de kognitiva resurser som invisteras i dem
Datorsimulering Simulering av mänskliga kognitiva processer med hjälp av en dator. Används ofta för att testa lämpligheten hos en mekanism för informationsbearbetning
Detektorer för kännetecken Mekanismer i en apparat för informationsbearbetning (hjärna, dator etc..) som reagerar på specifika egenskaper i ett stimuleringsmönster, till exempel linjer eller hörn
Deduktiv uppgift Problem som har en väldefinierad struktur inom ett formellt logiksystem där slutsatsen är given
Deklarativt minne Minne som kan rapporteras på ett övervägt och medvetet sätt (motsats: procedurminne)
Delad uppmärksamhet Fördelning av kognitiva resurser på två eller flera uppgifter samtidigt (motsats:fokuserad uppmärksamhet)
Diencephalon (mellanhjärnan) Struktur i hjärnan som omfattar talmans och hypotalamus. Delar av diencephalon är involverade i bearbetning och framplockning av minnen, och skador på dessa strukturer kan ge upphov till amnesi
Dikotiskt lyssnande Experimentell simulering av cocktailparty-fenomenet där två separata budskap presenteras simultant för var sitt öra via hörlurar
Direkt perception Perception utan behov av top-down bearbetning
Baddeleys minnesmodell Består av 4 st flytande delar: Visuospatiala klotterblocket, Fonologiska loopen, Episodiska bufferten och Centralexekutivet. 3 st kristalliserade delar: Visuell betydelse, språk och episodiskt långtidsminne.
Visuospatialt klotterblock
Fonologisk loop
Episodisk buffert Händelser. Inre representation av sensoriskt integrerad information; helhetsuppfattning.
Centralexekutivet
Top-Down bearbetning
Induktivt resonerande
Deduktivt resonerande
Nudging Man vill förändra människors beteenden (till det rätta), utan att påverka deras valmöjligheter. Ex: frukt vid kassan, fluga i botten av urinoar.
Anchoring
Framing
Loss Aversion En förlust väger tyngre än motsvarande vinst.
Representative Heuristic Om något påminner om X, antas det vara X.
Base-rate fallacy Man tenderar att ignorera generell information.
Conjunction fallacy Tendensen att tro att det är sannolikare att två händelser sker samtidigt än var för sig.
Availibility heuristic Vi förlitar oss på hur LÄTT det är att komma på exempel av olika alternativ.
End-of-history illusion Vi ser oss själva som färdiga produkter. Sker genom hela livet. Vi underskattar hur mycket vi förändras över tid. Gäller alla åldersgrupper, men äldre personer tenderar att förändras mindre.
Stability bias in memory Vi underskattar hur mycket mer vi kan lära oss av att studera och hur mycket vi kommer glömma.
Planning fallacy Människor underskattar tid, kostnader och risker när de gör planer.
Optimism bias Problem händer inte "mig" i lika stor utsträckning som andra.
Self-serving bias Din egen framgång beror på dig själv. Misslyckanden beror på yttre omständigheter.
Created by: robinwiksander
Popular Psychology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards