Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

SOT-19 KURS 1

BLANDAT FRÅN FÖRSTA KURSEN I SOT-19

TermDefinition
GOB GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET
OCG ORGANISED CRIME GROUP
EBM EKOBROTTSMYNDIGHETEN
UC UPPLYSNINGSCENTRALEN
SVERIGES FYRA GRUNDLAGAR REGERINGSFORMEN, SUCCESSIONSORDNINGEN, TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN, YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN
RIKSDAGEN STIFTAR... LAGAR
REGERINGEN UTFÄRDAR... FÖRORDNINGAR
MYNDIGHETER UTFÄRDAR... INSTRUKTIONER ELLER RÅD
LOV LAG OM ORDNINGSVAKTER
VÅRA TRE ALLMÄNNA DOMSTOLAR ÄR... TINGSRÄTT, HOVRÄTT, HÖGSTA DOMSTOLEN
VÅRA TRE FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR ÄR... FÖRVALTNINGSRÄTT, KAMMARRÄTT, HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
LSO LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR
SVERIGE ÄR EN... DEMOKRATI
SVERIGE HAR ETT ...... STYRELSESKICK PARLAMENTARISKT
SVENSKA FOLKET VÄLJER REPRESENTANTER TILL... RIKSDAGEN
RIKSDAGEN UTSER... STATSMINISTER
STATSMINISTERN BILDAR... REGERING
VI HAR ...... ST REGIONER (FD. LANDSTING) I SVERIGE 21
VI HAR ...... ST KOMMUNER I SVERIGE 290
LÄNSSTYRELSER ÄR... REGERINGENS FÖRLÄNGDA ARM I LÄNEN
LÄNSTYRELSER LEDS AV... LANDSHÖVDINGAR
SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET ÄR... VERKSAMHET SOM ÄR VIKTIG FÖR SAMHÄLLETS FUNKTIONALITET
BID BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT (SAMVERKAN FÖR BÄTTRE NÄRINGSLIV)
AS ALLMÄN SAMMANKOMST (EX. DEMONSTRATIONER, KONSERTER)
OT OFFENTLIG TILLSTÄLLNING (EX. MÄSSOR, IDROTTSEVANGEMANG)
LOB LAGEN OM OMHÄNDERTAGANDE AV BERUSADE PERSONER M.M.
SVENSKA KRISHANTERINGSSYSTEMETS TRE GRUNDPRINCIPER ANSVARSPRINCIPEN, LIKHETSPRINCIPEN, NÄRHETSPRINCIPEN
DET FINNS UNGEFÄR ...... ST STATLIGA MYNDIGHETER I SVERIGE 220
FÖR ATT ÄNDRA EN GRUNDLAG KRÄVS... TVÅ OMRÖSTNINGAR I RIKSDAGEN ÖVER TVÅ MANDATPERIODER (ALTERNATIVT EN FOLKOMRÖSTNING EFTER RESULTAT I FÖRSTA)
ALLA SVERIGES LAGAR FINNS ATT LÄSA PÅ... WWW.RIKSDAGEN.SE
NSD NÄRINGSLIVETS SÄKERHETSDELEGATION
CSO CHIEF SECURITY OFFICER
NOLLTOLERANS GÅR UT PÅ ATT... POLISER SKALL INGRIPA MOT ALL TYP AV KRIMINALITET ÄVEN OM BROTTET ÄR RINGA. (STOPPA DET LILLA FÖR ATT FÖRHINDRA EN STÖRRE NEGATIV UTVECKLING, AKA. BROKEN WINDOWS TEORIN)
RSA RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
SANNOLIKHET x KONSEKVENS = ...... RISKVÄRDE
RISKVÄRDE = ...... SANNOLIKHET x KONSEKVENS
1 APRIL 2019 BÖRJADE DEN NYA ...... GÄLLA SÄKERHETSSKYDDSLAGEN
ORDNINGSVAKTER FÖRORDNAS OCH LYDER UNDER... POLISMYNDIGHETEN
FÖR ATT JOBBA SOM ORDNINGSVAKT MÅSTE DU VARA MINST ...... ÅR GAMMAL 20
VID PROFILERING ÄR DET BÄTTRE ATT TITTA PÅ ...... SNARARE ÄN UTSEENDE BETEENDE
VID ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER OCH OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR KRÄVS ETT... TILLSTÅND FRÅN POLISEN
MSB MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
LIA LÄRANDE I ARBETE
BRÅ BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
EUROPOL EUROPEISKA POLISBYRÅN
TVÅ VANLIGASTE DRIVKRAFTERNA BAKOM BROTT KÄNSLOR OCH PENGAR
POLISENS RAPPORT OM ORGANISERAD BROTTSLIGHET KOMMER UT ...... ÅR VARTANNAT
CIVILRÄTT BERÖR JURIDISKA ÄRENDEN MELLAN PRIVATPERSONER (MOTSATS TILL OFFENTLIG RÄTT)
OFFENTLIG RÄTT BERÖR JURIDISKA ÄRENDEN MELLAN FOLK OCH STAT (MOTSATS TILL CIVILRÄTT)
LEDNINGSGRUPPEN TRÄFFAS ...... GÅNGER OM ÅRET 5
FYRA OBLIGATORISKA FAKTORER FÖR ATT DET SKA DEFINIERAS SOM GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET 1. SAMVERKAN MELLAN FLER ÄN TVÅ PERSONER 2. LÅNG ELLER OBEGRÄNSAD UTSTRÄCKNING I TID 3. MISSTANKE OM ALLVARLIGA KRIMINELLA HANDLINGAR 4. STRÄVAN EFTER VINNING OCH MAKT
TRE LÖSNINGAR FÖR ATT SKYDDA SIG MOT RISKER KRISHANTERING, KONTINUITETSPLAN, SKADEFINANSIERING (FÖRSÄKRING)
DEN NYA SÄKERHETSSKYDDSLAGEN PÅVERKAR ALLA SOM... BEDRIVER SÄKERHETSKÄNSLIG VERKSAMHET
UTÖVER ALLMÄNNA DOMSTOLAR OCH FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR FINNS DET... SPECIALDOMSTOLAR (EX. MARK- OCH MILJÖ-ELLER ARBETSDOMSTOLEN)
TRE STYRANDE DOKUMENT FÖR ETT FÖRETAGS SÄKERHETSARBETE KAN VARA... SÄKERHETSPOLICY, SÄKERHETSDIREKTIV, SÄKERHETSINSTRUKTIONER
NBC NATIONELLT BEDRÄGERICENTER
Created by: edwinwmiller
Popular Management sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards