Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Tosú ag Obair

Cearta, freagrachtaí, ioduchtachán

CeistFreagra
Cén obair nach bhfuil cead ag daoine faoi 18 mbliana déag d'aois a dhéanamh? Obair: atá róchua orthu go fisiciúil nó go meabhrach a nochtann d'abhair thocsaineacha iad a nochtann do radaighníomhaíocht iad a bhaineann baraíocht teasa, torainne nó creathaidh léi a bhfuil rioscaí ag baint léi nach n-aithneodh siad
Cad í an dlí a chosnaíonn daoine óga agus iad ag obair? An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996
Cén ciall atá le 'Lá uasta oibre'? An t-uasmhéid d'uaireanta oibe le linn an lae oibre, m/s 8 n-uaire an chloig
Cén ciall atá le 'Seachtain uasta oibre'? An t-uasmhéid d'uaireanta oibe le linn seachtaine oibre, m/s 40 uair an chloig
Cén am scíthe ar cheart a bheith ag oibrí faoi bhun 16 bliana d'aois? Leathuair tar éis ceithre uaire oibre 14 huaire saora as a chéile ar feadh an lae 2 lá saora, agus iad as a cheile más féidir le linn seachtaine
Cén eolas ar cheart do fhostóir a thabhairt do fhostaí úr? Rialacha an ionaid oibre Eolas faoi chúrsaí sláinte agus sábháilteachta Eolas faoi ghuaiseacha agus rioscaí san ionad oibre Polasithe sábhailteachta an ionaid oibre
Cé atá freagtrach as an ionad oibre a choineáil sábháilte agus sláintiúil? an fostóir agus an fostaí
Created by: Pól Ó Mongáin