Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Гідросфера

Термінологія з теми гідросфера

TermDefinition
Гідросфера Водна оболонка землі
Море Частина океану, що відрізняється від нього властивостями води, течіями, організмами, які мешкають у ньому.
Затока Частина океану, моря, що глибоко вдається у суходіл
Протока Вузька смуга води між двома ділянками cуходолу, яка cполучає два моря, два океани або море з океаном.
Півострів Частина суходолу, яка вдається в океан або море і з трьох сторін оточена водою.
Оcтрів Ділянка cуходолу, з уcіх боків оточена водою. За своїм походженням бувають материкові, вулканічні, коралові.
Течії Горизонтальне переміщення водних мас в океанах і морях у вигляді величезних потоків, які рухаються певними постійними шляхами (своєрідні річки в океані). Течії бувають холодні і теплі.
Річка Природний водний потік, що протікає в зниженні рельєфу, створеному її рухом
Річище Заглиблення в річковій долині, по якому вода річки тече постійно.
Припливи і відпливи Періодичні підняття та опускання рівня води в океанах і морях, що є результатом впливу на Землю Місяця і Сонця.
Режим річки Зміни рівня води за сезонами, процес замерзання та скресання річки в певний час.
Болота Надмірно зволожені ділянки суходолу, з шаром торфу по над 30 сантиметрів, вкриті вологолюбними рослинами.
Водоспад Падіння води річки з виступу, утвореного в її річищі, складеного твердими породами.
Вододіл Межа між басейнами двох річок
Басейн річки територія, з якої річка збірає свої води.
Гирло річки Місце, де річка впадає в океан, море, озеро чи іншу річку.
Заплава Частина річкової долини, що заливається водою під час повені чи паводків
Льодовик Багаторічні сукупчення прісного льоду на суходолі
Льодостав Період нерухомого льодового покриву на річці.
Межень Найнижчий рівень води в річці.
Озеро Природна заглибина на суходолі, заповнена водою.
Паводок Раптове підвищення води в річці, викликане випаданням великих дощів або інтенсивним таненням снігу.
Підземні води Води, що містяться в порах, пустотах і тріщинах гірських порід у верхній частині земної кори.
Повінь Найвищий рівень води у річці, що наступає щороку в певні строки.
Снігова лінія Лінія, вище якої снігу випадає більше, ніж встигає розтанути протягом року.
Тераси Стара заплава, яка не заливається водою під час повені або паводків
Пороги Мілководні кам'янисті ділянки в річищі, що утворені виходами твердих гірських порід або валунами. На порогах вода тече з великою швидкістю.
Created by: albyl1974
Popular Geography sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards