Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Educația Mediatică

Caracteristicile știrii

TermDefinition
ACTUALITATE Știrea descrie ceea ce se petrece acum. Oamenii sunt curioși și doresc să afle ce se întâmplă astăzi în școala, orașul, țara lor și în lume.
PROXIMITATEA Oamenii sunt interesați dacă evenimentele se petrec în apropiere de școala, casa sau serviciul lor.
IMPORTANȚA Chiar dacă un eveniment nu are loc în apropiere, uneori oamenii își doresc să știe dacă acesta le poate influența viața.
Anvergura Ceea ce este mare este observabil și cu impact. (de amploare)
Proeminența Dacă persoane cunoscute sau influente (celebrități, funcționari de stat, etc.) vizitează comunitatea dvs. sau sunt implicați într-un nou proiect – aceasta constituie o știre.
Emoțiile Știrile de interes uman reflectă astfel de emoții ca dragostea, ura, frica, oroarea, empatia sau mila.
Conflictul Confruntările care influențează comunitățile, instituțiile sau țările necesită atenție.
Progresul O descoperire în știință, medicină sau tehnologie sau speranța unei descoperiri constituie o știre.
Unicitatea Neașteptatul, întâietatea sau pur și simplu bizarul pot constitui o pauză de la știrile ”rele” sau pot reflecta schimbările din societate, știință și tehnologie.
Criteriile știrii Concizie, corectitudine și claritate
Principiile corectitudinii mass media Exprimarea liberă; Diferențierea faptelor de opinii; transparența informației; Comunicarea eficientă a știrii, sintetizarea surselor; verificarea informațiilor; fluxul liber de informații.
Created by: 1196921957155846
Popular Library Media sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards