Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Educația Mediatică

Caracteristicile știrii

TermDefinition
ACTUALITATE Știrea descrie ceea ce se petrece acum. Oamenii sunt curioși și doresc să afle ce se întâmplă astăzi în școala, orașul, țara lor și în lume.
PROXIMITATEA Oamenii sunt interesați dacă evenimentele se petrec în apropiere de școala, casa sau serviciul lor.
IMPORTANȚA Chiar dacă un eveniment nu are loc în apropiere, uneori oamenii își doresc să știe dacă acesta le poate influența viața.
Anvergura Ceea ce este mare este observabil și cu impact. (de amploare)
Proeminența Dacă persoane cunoscute sau influente (celebrități, funcționari de stat, etc.) vizitează comunitatea dvs. sau sunt implicați într-un nou proiect – aceasta constituie o știre.
Emoțiile Știrile de interes uman reflectă astfel de emoții ca dragostea, ura, frica, oroarea, empatia sau mila.
Conflictul Confruntările care influențează comunitățile, instituțiile sau țările necesită atenție.
Progresul O descoperire în știință, medicină sau tehnologie sau speranța unei descoperiri constituie o știre.
Unicitatea Neașteptatul, întâietatea sau pur și simplu bizarul pot constitui o pauză de la știrile ”rele” sau pot reflecta schimbările din societate, știință și tehnologie.
Criteriile știrii Concizie, corectitudine și claritate
Principiile corectitudinii mass media Exprimarea liberă; Diferențierea faptelor de opinii; transparența informației; Comunicarea eficientă a știrii, sintetizarea surselor; verificarea informațiilor; fluxul liber de informații.
Created by: 1196921957155846