Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lentile

REZOLVAȚI CORECT PENTRU A CÂȘTIGA

QuestionAnswer
Lentila este o piesă realizată dintr-un material transparent (sticlă, material plastic etc.), cu două suprafețe opuse, în general curbe.
Lentilele se bazează pe refracția luminii se bazează
Cuvântul lentilă provine din limba franceză
Ce inseamnă cuvântul lentilă din franceză linte
Lentilele sunt produse și folosite de om... de câteva mii de ani, dar prima mențiune se găsește în Grecia antică
Lentila convergentă poate... da foc unui obiect concentrând razele soarelui cu ajutorul acesteia
Împăratul roman Nero folosea o bucată de smarald cu suprafețele concave pentru a urmări luptele de gladiatori, deoarece... suferea de miopie
Primul tratat semnificativ de optică l-a scris... Matematicianul persan Alhazen
Tipurile de lentile sunt...(cel puțin 2) convergente și divergente
Lentilele convergente sunt... mai groase la mijloc și mai subțiri pe margine
Pentru obținerea unor imagini de bună calitate adesea lentilele se folosesc în combinații atent calculate, numite lentile compuse
Lentilele compuse se folosesc... la obiectivele aparatelor fotografice și la alte instrumente optice ca microscopul, telescopul, luneta, teodolitul etc.
Convergența lentilei se notează prin... litera C
Unitatea de măsură a convergenței este... dioptria
Astigmatismul ochiului se poate corecta folosind lentile cilindrice
Lentilele au început să se răspândească... în Italia, după inventarea ochelarilor
Lentilele învățate de noi până acum sunt convergente și divergente
Created by: Cristina Coda