Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Гідросфера на "12 "

Географія, 6 клас

TermDefinition
Океан Водний простір земної кулі за межами суходолу
Затока Частина океану, моря, озера, що заходить у суходіл, але має вільний водообмін з основною частиною водойми
Протока Вузький водний простір, що поділяє ділянки суходолу і поєднує водні басейни
Озера Природні водоймища у заглибинах суші (котловинах), заповнені в межах озерної чаші (озерного ложа) різнорідними водними массами
Болото Надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу не менш як З0 см – це
Льодовик Багаторічне природне накопичення льоду на земній поверхні
Гідросфера Водяна оболонка Землі
Річка Природний водний потік, який витікає з джерел чи з озера, болота (рідше), має сформоване ним річище і тече під дією сили тяжіння; живиться поверхневими й підземними водами, з атмосферних опадів свого бассейну
Байкал Найглибше озеро світу
Амазонка Найдовша річка планети
Басейн Територія, з якої стікають в річку поверхневі та підземні води
Водосховище Штучні водойми з великими запасами води, створені шляхом будування на річках гребель
Дельта Рівнина в гирлі річки, де остання ділиться на багато рукавів
Ехолот Вимірювальний прилад для визначення глибини під судном, вивчення рельєфу, структури дна і виявлення риби
Канал Гідротехнічна споруда у вигляді відкритого штучного русла з безнапірним рухом води
Півострів Частина суші, що вдається в море чи океан та з трьох боків оточена водою
Ставок Невелика штучна водойма
Течія Горизонтальне переміщення величезних мас води в океані та морі в певному напрямку на великі відстані
Цунамі Хвилі, довжиною більше 500м, які утворюються в морі чи в океані зазвичай внаслідок землетрусів (або падіння астероїду тощо
Шельф Частина континенту, занурена нижче рівня моря
Created by: 1705002826462054