Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Гідросфера на "12 "

Географія, 6 клас

TermDefinition
Океан Водний простір земної кулі за межами суходолу
Затока Частина океану, моря, озера, що заходить у суходіл, але має вільний водообмін з основною частиною водойми
Протока Вузький водний простір, що поділяє ділянки суходолу і поєднує водні басейни
Озера Природні водоймища у заглибинах суші (котловинах), заповнені в межах озерної чаші (озерного ложа) різнорідними водними массами
Болото Надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу не менш як З0 см – це
Льодовик Багаторічне природне накопичення льоду на земній поверхні
Гідросфера Водяна оболонка Землі
Річка Природний водний потік, який витікає з джерел чи з озера, болота (рідше), має сформоване ним річище і тече під дією сили тяжіння; живиться поверхневими й підземними водами, з атмосферних опадів свого бассейну
Байкал Найглибше озеро світу
Амазонка Найдовша річка планети
Басейн Територія, з якої стікають в річку поверхневі та підземні води
Водосховище Штучні водойми з великими запасами води, створені шляхом будування на річках гребель
Дельта Рівнина в гирлі річки, де остання ділиться на багато рукавів
Ехолот Вимірювальний прилад для визначення глибини під судном, вивчення рельєфу, структури дна і виявлення риби
Канал Гідротехнічна споруда у вигляді відкритого штучного русла з безнапірним рухом води
Півострів Частина суші, що вдається в море чи океан та з трьох боків оточена водою
Ставок Невелика штучна водойма
Течія Горизонтальне переміщення величезних мас води в океані та морі в певному напрямку на великі відстані
Цунамі Хвилі, довжиною більше 500м, які утворюються в морі чи в океані зазвичай внаслідок землетрусів (або падіння астероїду тощо
Шельф Частина континенту, занурена нижче рівня моря
Created by: 1705002826462054
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards