Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Aminoglykosider

QuestionAnswer
Er aminoglykosider syrer eller baser? Baser
Aminoglykosider virkningsmekanisme Inhiberer proteinsyntesen ved at binde irreversibelt til 30s delen på ribosomet. Forhindrer flere forskellige funktioner; bl.a. dannelse af mRNA-ribosomkomplekset som giver præmatur afslutning af proteiner/ forkerte aminosyrer i proteinet. Baktericide.
Er aminoglykosiders effekt tids- eller koncentrationsafhængig? Koncentrationsafhængig.
Hvorfor er anaerobe bakterier resistente overfor aminoglykosider? Aminoglykosiders transport ind i bakterier er bifasisk – først penetration af den ydre væg via poriner og så en oxygenafhængig transport fra det periplasmiske rum og ind i bakterien.
Hvorfor kan aminoglykosider administreres én gang pr. dag? SID = single daily dose. Da aminoglykosider har PAE effekt.
Hvilke aminoglykosider er registreret til dyr i DK? Gentamycin, Dihydrostreptomycin, Apramycin, Paramomycin (systemisk) og Framycetin, Neomycin (lokalt).
Hvorfor anvendes Neomycin kun lokalt? Pga. toksicitet.
Resistensmekanismer overfor Aminoglykosider Nedsat binding til bakteriens overflade, ændring af poriner i den ydre cellevæg, enzymatisk inaktivering, nedsat binding til ribosomer og nedsat aktiv transport over bakteriens plasmamembran.
Aminoglykosider ADME A: begrænset p.o. absorption pga. kationisk og polar struktur (vandopløselige). Kan anvendes p.o. til GI infektioner. Ellers parenteralt. D: lille Vd, fordeles primært til ECF væske. M: metaboliseres ikke. E: renal.
Er der tilbageholdelsestider på Aminoglykosider? Ja, meget lange – restkoncentrationer er set et helt år efter administration.
Hvad skyldes Aminoglykosiders nefro- og ototoksicitet? Aminoglykosider har stor affinitet for phospholipider som især findes i stor koncentration i de renale proximale tubulus celler og i endo- og perilymfen. Ophobning af AG fører til hhv. renal dysfunktion og vestibulære/høremæssige skader.
Hvilke mekanismer ligger bag Aminoglykosiders nefrotoksicitet? Ikke helt afklaret, men kan være mitokondriel skade, lysosomal skade eller membran skade på tubuluscellerne.
Hvilke følger er set ifm. ototoksicitet forårsaget af Aminoglykosider? De sensoriske hår i endo- og perilymfen ødelægges. Hund = auditiv skade, kat = vestibulær skade (oftest). Ses efter nefrotoksicitet.
Aminoglykosider virkningsspektrum Primært gram(-), herunder Pseudomonas.
Aminoglykosider indikationer Begrænset anvendelse, pga. toksicitet. Luftvejsinfektioner (hest og føl), enteritis hos svin, mastitis + endometritis hos køer og søer, samt øredråber.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards