Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Tetracykliner

QuestionAnswer
Tetracykliner virkningsmekanisme Inhiberer bakteriers proteinsyntese ved at binde til ribosomers 30s del og forhindre bindingen af aminoacyl-tRNA til mRNA/ribosom komplekset. Bakteriostatisk effekt.
Hvordan beskrives effekten af tetracykliner bedst? AUC > MIC
Resistensmekanismer mod tetracykliner Bakterien kan transportere AB ud ved efflux, ændre bindingsstedet på 30s delen eller angribe AB med enzymer. Disse mekanismer erhverves via plasmider eller transposoner. Resistens overfor én TC  resistens overfor alle.
Tetracykliner ADME A: dårlig p.o. absorption (ej doxycyklin), de fleste gives i.m. eller i.v. D: fordeles godt, også intracellulært da lipofile. M: store artsvariationer. E: renal 60% fæces 40% (doxycyklin hovedsageligt fæces).
Hvad er Tigecyklin og Minocyklin? Nyere tetracykliner, som er meget bredspektrede (+MRSA) og som derfor har begrænset anvendelse veterinært.
Hvad er særligt ved Doxycyklin? Det absorberes godt p.o., til forskel fra de andre tetracykliner.
Hvorfor er Doxycyklin godt at anvende ved patienter med nyresvigt? Doxycyklin ekskretion sker primært via galden, i modsætning til andre tetracykliner.
Tetracykliner virkningsspektrum Gram(-), gram(-), spirokæter, mycoplasma, protozoer, intracellulære bakterier (f.eks. Lawsonia, Klamydia).
Tetracykliner indikationer Anvendes mod luftvejsinfektioner, flåtbårne infektioner, diarre (lawsonia intracellularis hos svin f.eks.) og andre tetracyklinfølsomme infektioner.
Hvorfor kan oxytetracyklin og chlortetracyklin administreres p.o. til svin mod diarré når de ikke absorberes p.o.? Fordi de skal have deres virkning i tarmen + man mener at der er ok p.o. absorption hos dyr med skader på tarmene.
Tetracykliner bivirkninger Forstyrret tarmflora (hest – colitis X), esophagus læsioner, allergi, inhibering af knoglevækst, misfarvning af tænder, fotosensibilisering, renal tubulær nekrose, samt hypotension+arytmi ved hurtig i.v. injektion.
Hvorfor kan tetracykliner give misfarvede tænder? Tetracyklin danner chelater med ca++ som kan udfældes i dentin. Derfor administreres det ikke til mennesker under 7 år eller gravide.
Hvorfor kan hurtig i.v. injektion med tetracykliner give kardiovaskulære bivirkninger? Da tetracykliner binder ca++ og dermed er der ikke nok af dette til at holde hjertet optimalt i gang. Der kan ses hypotension, arytmier og kollaps.
Tetracykliner ikke-antimikrobielle indikationer Led-deformiteter hos føl med for stramme sener (giver oxytetracyklin i.v., mekanisme ukendt), artritis og pyoderma (har antiinflammatorisk effekt).
Hvilke 3 tetracykliner er registreret til dyr i DK? Oxytetracyklin, Doxytetracyklin og Chlortetracyklin.
Er tetracykliner syrer eller baser? Syrer
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards