Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Tetracykliner

QuestionAnswer
Tetracykliner virkningsmekanisme Inhiberer bakteriers proteinsyntese ved at binde til ribosomers 30s del og forhindre bindingen af aminoacyl-tRNA til mRNA/ribosom komplekset. Bakteriostatisk effekt.
Hvordan beskrives effekten af tetracykliner bedst? AUC > MIC
Resistensmekanismer mod tetracykliner Bakterien kan transportere AB ud ved efflux, ændre bindingsstedet på 30s delen eller angribe AB med enzymer. Disse mekanismer erhverves via plasmider eller transposoner. Resistens overfor én TC  resistens overfor alle.
Tetracykliner ADME A: dårlig p.o. absorption (ej doxycyklin), de fleste gives i.m. eller i.v. D: fordeles godt, også intracellulært da lipofile. M: store artsvariationer. E: renal 60% fæces 40% (doxycyklin hovedsageligt fæces).
Hvad er Tigecyklin og Minocyklin? Nyere tetracykliner, som er meget bredspektrede (+MRSA) og som derfor har begrænset anvendelse veterinært.
Hvad er særligt ved Doxycyklin? Det absorberes godt p.o., til forskel fra de andre tetracykliner.
Hvorfor er Doxycyklin godt at anvende ved patienter med nyresvigt? Doxycyklin ekskretion sker primært via galden, i modsætning til andre tetracykliner.
Tetracykliner virkningsspektrum Gram(-), gram(-), spirokæter, mycoplasma, protozoer, intracellulære bakterier (f.eks. Lawsonia, Klamydia).
Tetracykliner indikationer Anvendes mod luftvejsinfektioner, flåtbårne infektioner, diarre (lawsonia intracellularis hos svin f.eks.) og andre tetracyklinfølsomme infektioner.
Hvorfor kan oxytetracyklin og chlortetracyklin administreres p.o. til svin mod diarré når de ikke absorberes p.o.? Fordi de skal have deres virkning i tarmen + man mener at der er ok p.o. absorption hos dyr med skader på tarmene.
Tetracykliner bivirkninger Forstyrret tarmflora (hest – colitis X), esophagus læsioner, allergi, inhibering af knoglevækst, misfarvning af tænder, fotosensibilisering, renal tubulær nekrose, samt hypotension+arytmi ved hurtig i.v. injektion.
Hvorfor kan tetracykliner give misfarvede tænder? Tetracyklin danner chelater med ca++ som kan udfældes i dentin. Derfor administreres det ikke til mennesker under 7 år eller gravide.
Hvorfor kan hurtig i.v. injektion med tetracykliner give kardiovaskulære bivirkninger? Da tetracykliner binder ca++ og dermed er der ikke nok af dette til at holde hjertet optimalt i gang. Der kan ses hypotension, arytmier og kollaps.
Tetracykliner ikke-antimikrobielle indikationer Led-deformiteter hos føl med for stramme sener (giver oxytetracyklin i.v., mekanisme ukendt), artritis og pyoderma (har antiinflammatorisk effekt).
Hvilke 3 tetracykliner er registreret til dyr i DK? Oxytetracyklin, Doxytetracyklin og Chlortetracyklin.
Er tetracykliner syrer eller baser? Syrer
Created by: IdaH