Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Penicilliner, cephalosporiner og karpabenemer

QuestionAnswer
Betalaktamer virkningsmekanisme Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese og -struktur ved at binde til PBP enzymerne og forhindre transpeptidering. Virker baktericidt.
Har betalaktamer en tidsafhængig eller koncentrationsafhængig drabseffekt? Tidsafhængig. TID > MIC er vigtigt.
Hvad er effekten på bakterier af betalaktamers binding til hhv. PBP1, 2 og 3? PBP1 = cellelysis, PBP2 = runde celler (spheroblaster), PBP3 = lange filamentøse celler.
Hvordan fungerer PBP2a? Betalaktamer kan ikke binde til dette enzym og bakterien er derfor resistent. F.eks. MRSA.
Hvorfor er gram(+) bakterier generelt mere følsomme overfor betalaktamer end gram(-) bakterier? Fordi det er nemmere for betalaktamerne at trænge igennem den ydre cellevæg i gram(+) bakterier, da denne er tyndere end hos gram(-) bakterier.
Hvilke 3 ting har betydning for bakteriers følsomhed for betalaktamer? Bakteriens produktion af betalaktamaser, ABs mulighed for at penetrere den ydre cellevæg og nå ind til PBP, samt hvilken PBP bakterien producerer (f.eks. PBP2a).
Hvad gør betalaktamaser? De hydrolyserer betalaktam-ringen og ødelægger dermed betalaktamer. De kan have affinitet for penicillin, cephalosporin eller begge.
Hvordan kan en bakterie opnå evnen til at danne betalaktamaser? Ved kromosomal nedarvning eller ved plasmid-mediering.
Hvilke betalaktamaser er de vigtigste i veterinær medicin? Klasse A betalaktamaser, som inkluderer betalaktamaser produceret af Staphylococcus og gram(-) bakterier (herunder ESBL).
Hvad er ESBL? Extended spectrum betalaktamaser, kan induceres (plasmid) og giver resistens overfor selv de mest bred-spektrede cephalosporiner.
Hvad er enheden for Penicillin? Units ~ et mg penicillin svarer til 1,667 units.
Nævn de 4 klasser af penicilliner Klassiske penicilliner, aminopenicilliner, anti-stafylokok penicilliner og extended spektrum penicilliner.
Hvad er idéen i at kombinere Penicillin G med Prokain? Når man injicerer s.c. eller i.m. (aldrig i.v.) virker prokain kontraherende på de perifere blodkar og sørger således for en langsommere absorption og længere virkningstid af Penicillin G.
Absorberes klassiske penicilliner p.o.? Nej, de nedbrydes af mavesyre. Undtagelsen er Penicillin V, som er syrestabil.
Hvad er forskellen på Ampicilin og Amoxicillin? Amoxicillin har en ekstra hydroxygruppe. Dette gør at Amoxicillin er mindre lipofilt, men absorberes bedre p.o. end Ampicillin.
Klassiske penicilliner virkningsspektrum De fleste gram(+), få gram(-), spirokæter. Betalaktamase-følsomme.
Aminopenicilliner virkningsspektrum Samme som klassiske penicilliner (gram(+), gram(-), spirokæter), men bedre virkning overfor gram(-), da bedre penetration af den ydre cellevæg.
Anti-stafylokok penicilliner virkningsspektrum Mange stafylokokker, som ellers er resistente overfor klassiske penicilliner.
Extended spektrum penicilliner virkningsspektrum Er de penicilliner med bedst virkning overfor gram(-), men ingen fordel overfor gram(+).
Penicillin farmakokinetik A+D A: Dårlig p.o. absorption (undtagen Amoxicillin og Penicillin V). i.m., s.c. og i.v. (ikke Prokain Penicillin G). D: fordeles moderat, pga. ionisering i plasma. Fordeling til nyre, lever, lunger, hud og bløddele.
Penicillin farmakokinetik M+E M: betalaktam-ringen hydrolyseres til inaktive metabolitter. E: renal udskillelse med høje koncentrationer i urin.
Hvad er virkningen af Probenecid administration sammen med Penicillin? Probenecid inhiberer den aktive tubulære sekretion af Penicillin og kan således bruges til at forlænge halveringstiden for Penicillin. (anvendes ikke så ofte mere)
Hvilke Penicillin opløsninger findes til injektioner? Penicillinsalte med Na+ og K+, de må admin. i.v., i.m. og s.c.. Prokain Penicillin G, må admin. i.m. og s.c., absorberes langsomt og giver længere plasmahalveringstid. Benthamat Penicillin til intramammært. Penethamat = Penicillin G di-ethyl ester.
Hvad er Pivampicillin? Ester-derivat af Ampicillin, som er stabilt i GI (syrestabilt).
Hvordan er halveringstiden af Penicillin i hhv. krybdyr og fugle? Meget lang og meget kort hhv.
pKa for Penicillin? 2.7 og dermed en svag syre.
Nævn 2 klassiske penicilliner Penicillin V og G.
Nævn 2 aminopenicilliner Amoxicillin og Ampicillin.
Nævn 2 anti-stafylokok penicilliner Cloxacillin og Methicillin.
Nævn 1 extended spektrum penicillin Piperacillin, ikke registreret til dyr.
Hvor mange gange i døgnet skal man administrere penicillin/cephalosporin med kort halveringstid hvis man skal behandle en slem infektion med en gram(-) bakterie? 3-4 gange for at være sikker på at koncentrationen er over MIC det meste af tiden.
Hvad anvendes methicillin/oxacillin som markør for? Resistensgenet mecA som koder for PBP2a og dermed resistens mod methicillin (MRSA).
Hvilken klasse Penicillin kan bruges mod Pesudomonas spp.? Extended spektrum penicilliner. Ikke registreret til dyr, anvendes oftest til smådyr.
Cloxacillin indikation Intramammært mod mastitis
Penicilliner bivirkninger Generelt sikre. Allergiske reaktioner, GI problemer (overvækst med Clostridium f.eks.) og CNS excitation ved høje doser.
Hvilke dyr skal doseres hyppigst med Penicillin – store eller små? De store, da øget legemsvægt giver langsommere renal clearance.
Hvad er en betalaktamasehæmmer? Et stof som ikke har den store antibakterielle virkning i sig selv, men som hæmmer betalaktamaser ved at binde til dem irreversibelt og som dermed kan potentere en betalaktam. F.eks. clavulansyre.
Clavulansyre indikationer Anvendes i kombination med Amoxicillin (Amoxiclav 4:1) især til smådyr. Der er begrænset p.o. absorption hos store dyr.
Amoxiclav indikationer Følsomme infektioner i næsten alle væv (ikke CNS). Er særligt virksom mod infektioner med beta-laktamaseproducerende stafylokokker. Kan også anvendes mod anaerobe bakterier.
Cephalosporiner virkningsmekanisme Inhiberer cellevægssyntesen ved at binde til primært PBP2 og PBP3. Tidsafhængig baktericid virkning.
List de tre klasser af betalaktamer efter hvilken der er mest baktericid. Karpabenem > Penicillin > Cephalosporin
Hvor mange generationer af cephalosporiner findes der? 5, men de mest brugte er de første 3.
Cephalosporiner ADME A: oftest god p.o. abs. Cefadroxil og Cephalexin dog ikke store dyr. D: Vd = 0.2-0.3 ikke intracellulær. M: minimal hepatisk metabolisme, variation med type (Ceftiofur). E: renal udskillelse, varierende halveringstider.
Nævn mindst 3 cephalosporiner registreret til dyr i DK. Cefadroxil, Cephalexin, Ceftiofur, Cefquinom, Cefapirin, Cefoperazon, Cefavecin.
Nævn mindst 2 1. generationscephalosporiner Cefadroxil, Cephalexin, Cefapirin
Nævn mindst 2 3. generationscephalosporiner Ceftiofur, Cefapirin, Cefoperazon
Nævn 1 4. generationscephalosporin Cefquinom
Cephalosporiner indikationer Følsomme infektioner, ofte luftveje, hud, urinveje og andre bløddele. (mastitis)
Cephalosporiner bivirkninger Højt TI, men bivirkninger kan forekomme: allergiske reaktioner, vomitus, diarré, anoreksi, hæmolyse, anæmi, trombocytopeni, blødningsforstyrrelser, samt glukosuri.
Hvordan metaboliseres ceftiofur? Hepatisk metabolisering til metabolitten desfuroylceftiofur, som er aktiv. Halveringstiden for ceftiofur er derfor længere end for de fleste andre cephalosporiner.
Hvad er særligt ved cefovecin? Det har en meget lang halveringstid og kan derfor administreres hver 14. dag (eller én gang hvis 14 dage er nok). (Convenia)
Hvorfor kan man have længere doseringsintervaller når man behandler stafylokokker med cefalexin end når man behandler andre bakterier? Det er pga. PAE = post-antibiotisk effekt, der forlænger cefalexins virkningstid.
Hvilken generation af cephalosporiner er mest effektive mod infektioner med gram-negative bakterier? 3. generationscephalosporiner.
Karpabenemer virkningsmekanisme Inhiberer cellevægssyntesen ved at binde til PBP1 og PBP2. Binder primært til PBP1 og giver cellelysis. Meget baktericide.
Karpabenemer indikationer Har et meget bredt spektrum (dog ikke MRSA) og anvendes derfor kun ved meget alvorlige infektioner efter konsultation af specialister på området. Vigtig for human medicin.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards