Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Lægemidler med indflydelse på adfærd eller emesis

QuestionAnswer
Hvordan kan man behandle en hund eller kat der lider af tvangshandlinger? Man kan administrere Clomipramin, som er en serotonin reuptake hæmmer (SRRI), sammen med adfærdsterapi.
Hvilke beroligende midler kan man give til en hund som er bange nytårsaften? Diazepam, Acepromazin, betablokkere (sidste dog uvist om effektivt).
Hvordan virker anti-emetika? De virker ved at inhibere forskellige neurotransmittere som ellers har deres emetiske virkning i CRTZ (chemoreceptor trigger zone).
Maropitant virkningsmekanisme og indikationer Virker ved at inhibere substans P (~neurokinin1) receptor i CRTZ. Eneste anti-emetika registreret til dyr i DK.
Metoclopramid virkningsmekanisme og indikationer Dopamin-antagonist. Virker også inhiberende på serotonin i høje doser. Tømmer også ventriklen og øvre duodenum.
Hvilke anti-emetika findes som er dopamin-antagonister? Metoclopramid, fenthiaziner.
Nævn 4 lægemidler som kan anvendes anti-emetisk. Metoclopramid, fenthiaziner, antihistamin, Maropitant.
Hvilke lægemidler kan anvendes til at inducere emesis? Xylazin (kat), Apomorfin og saltvand 10%.
Xylazin virkningsmekanisme og indikation ift. emesis Alfa2 adrenerg agonist som anvendes til at inducere emesis hos kat. Formodes virkning i CRTZ. Vomitus ses 3-4 minutter efter i.m. administration. Virker hos 80% af katte.
Apomorfin virkningsmekanisme og indikationer ift. emesis Syntetisk morfinderivat som er en dopamin agonist. Virker i CRTZ. Anvendes til at inducere emesis hos hund s.c. og topikalt (mukosa). Ikke virksomt til kat.
Hvad skal man være påpasselig med hvis man skal inducere emesis med saltvand? Man skal være meget forsigtig med ikke at overdosere saltet (10% salt ~ man kan putte for meget salt i eller undervurdere dyrets vægt), da man ellers kan forårsage saltforgiftning.
Hvornår inducerer man emesis? For at tømme ventriklen ved forgiftning og dermed nedsætte giftstoffets virkning eller forud for anæstesi for at undgå aspiration.
Created by: IdaH