Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Lægemidler med indflydelse på reproduktion (hormoner)

QuestionAnswer
Hvilke hormoner frigives fra hypofysens forlap? TSH, LH, ACTH, FSH, GH, PRL
Hvilke hormoner frigives fra hypofysens baglap? Vasopressin (ADH), Oxytocin
Hvad sker der i proøstrus – østrus? Dette er den follikulære fase, her udvikles follikler i ovarierne, østrogen og dermed LH produceres og æg frigives ind i ægleder.
Hvad sker der i metøstrus - diøstrus? Dette er den luteale fase, den rupterede follikel bliver til et corpus luteum som udskiller progesteron som sørger for at et evt. befrugtet æg kan sætte sig fast og vokse i livmoderen.
Hvad sker der med corpus luteum ved hhv. drægtighed og ikke-drægtighed? Hos et drægtigt dyr forlænges corpus luteum (dog ikke tæve) og bliver ved at udskille progesteron. Hos det ikke-drægtige dyr degenererer CL, hvilket forårsages af PGF2α som frigives fra endometriet i livmoderen.
Hvad sker der i anøstrus? Ingen ovarieaktivitet.
GnRH – hvor produceres det og hvad gør det? Gondadotropin releasing hormone syntetiseres i hypothalamus og stimulerer frigivelsen af gonadotropinerne LSH og FH fra hypofysens forlap ved at binde til GnRH receptorer.
Hvilken effekt på reproduktionen er der af hhv. at give GnRH i intermitterende doser og kontinuerligt? I intermitterende doser stimuleres produktionen af FSH, LH og dermed kønshormonerne (større fertilitet), hvorimod kontinuerlig administration af GnRH nedregulerer GnRH receptorerne og dermed kønshormonerne og forårsager medicinsk kastration.
Hvad er Buserelin? Syntetisk GnRH som er registreret til kvæg og hest i DK.
Buserelin indikationer Bruges til at inducere follikelmodning og ovulation, til at forbedre libido hos hingst, til at behandle follikelcyster hos kvæg, samt til at brunstsynkronisere kvæg.
Hvad er follikelcyster hos kvæg og hvordan behandles de? Follikelcyster ses oftere post partum hos malkekvæg end hos kødkvæg og er persisterende follikler som ikke ovulerer. Man luteiniserer folliklerne ved at behandle med buserelin (GnRH) og gør dermed koen klar til østrus igen.
Forklar brunstsynkronisering? Man synkroniserer kvægs brunst for at kunne kunstigt inseminere dem på én gang. Der er nogle protokoller som følges; ’timed AI’ eller ’Ovsynch’. Buserelin gives (GnRH) med PGF2α i et bestemt tidsinterval og på denne måde styres hvornår køerne ovulerer.
Hvad er Deslorelin? Syntetisk GnRH, registreret til hund i DK.
Deslorelin indikationer Anvendes til at inducere østrus hos hund og kat (ved forlænget anøstrus), som subkutant implantat til medicinsk kastration til hund og til diagnostiske formål (finde hypofyse/hypothalamus defekt ved manglende FSH eller LH).
Forklar GnRH vaccinens virkning Indeholder GnRH analoger som der dannes antistoffer mod, mængden af GnRH i kroppen nedsættes og dermed mindre FSH + LH + kønshormon. Cyklisk aktivitet ophører 2 uger efter revaccination. Langtidseffekter ukendte. Ikke reg. i DK, men kan ansøge til hest.
Hvad står FSH for og hvad gør det? Follikelstimulerende hormon. Bevirker både modning af follikler/æg og sædceller.
Hvad står LH for og hvad gør det? Luteiniseringhormon. Bevirker follikelmodning, ovulation og dannelse af corpus luteum.
Hvad er hCG og hvad gør det? Humant choriongonadotropin. Dannes i placenta. Har primært LH effekt. (follikelmodning+ovulation+CL)
Hvad er eCG og hvad gør det? Equint choriongonadotropin. (~PMSG) Dannes i placenta. Har primær FSH effekt. (modning af follikler/æg+sæd)
Hvad er hMG og hvad gør det? Humant menopause gonadotropin, isoleres fra human urin. Har FSH=LH aktivitet. Begrænset veterinær anvendelse.
hCG indikationer 1 Ofte kun 1 injektion nødvendig, da længerevarende virkning. Anvendes til infertilitetsbehandling hos hopper (hypogonadisme sfa. hypofysedysfunktion og ovulationsinduktion).
hCG indikationer 2 Anvendes til behandling af impotens hos hingst (stimulerer tesosteron produktion i testis), kryptorkisme (drug of choice, dog ikke reg. i DK), samt til induktion af pseudodrægtighed hos kat.
hCG indikationer 3 Anvendes til cystiske ovarier hos køer (i.v. eller i.m. 1 gang  brunst efter 3-4 uger), induktion af brunst hos prepubertale svin (i kombi med eCG).
eCG indikationer Anvendes til induktion af brunst hos prepubertale svin (i kombi med hCG) og til at inducere follikelmodning hos får og geder (også i kombi med hCG for at opnå ovulation og CL).
FSH indikationer Man kan få ovint FSH og porcint FSH. De anvendes til at inducere superovulation (mange follikler modnes) hos donorkøer med henblik på oocytopsamling og embryoproduktion.
Prolaktin virkning Prolaktin stimulerer udviklingen af mammae under drægtighed, samt laktationen post partum. Inhiberes af dopamin via D2 receptorer. Dopamin-antagonister kan således bruges til at øge prolaktin niveauet.
Metoclopramid indikationer Dopamin antagonist, øger niveauet af prolaktin. Anvendes ikke til dyr, men der er interesse for at anvende det til agalakti. Dog adfærdsændringer hos hest.
Domperidon indikationer Dopamin antagonist, øger niveauet af prolaktin. Anvendes til heste med agalakti (passerer ikke BBB, så ikke bivirkninger), sfa. mykotoksiner i fescue græs (ikke i DK).
Cabergolin indikationer Syntetisk dopamin agonist. Nedsætter prolaktin og hæmmer derved laktation. Anvendes mod uønsket laktation ved pseudodrægtighed, fjernelse af afkom/tidlig fravænning og abort/fosterdød hos kat og hund. Sløvhed, opkast og anoreksi kan forekomme.
Oxytocin virkningsmekanisme Oxytocin stimulerer uteruskontraktioner og mælkenedlægning via oxytocin receptorer i glat muskulatur.
Oxytocin indikationer Mælkenedlægning (spray nasalt på tæve 5-10 min før der dies), uterustømning og fødselsinduktion, til tømning af efterbyrd, til behandling af uterusprolaps, til persisterende endometritis hos hopper, samt til mastitis hos malkekvæg (tømning af yveret).
PGF2α virkningsmekanisme PGF2α produceres i endometriet og virker luteolytisk; dvs. det medierer en nedsat progesteron produktion, dels fra placenta og via CL regression. PGF2α virker via G-proteinkoblede receptorer.
PGF2α indikationer Brunstsynkronisering (med GnRH), til behandling af persisterende endometritis hos hoppe og åben pyometra hos tæve, til fødselsinduktion og abort hos kvæg og hund, samt til at inducere faring hos svin (3 dage før forventet faring = faring efter 30t).
PGF2α præparater Luprostiol, Cloprostenol bl.a. Præparater kan indeholde genuint eller analog Prostaglandin F2α
Hvad er fælles for østrogen, testosteron og progesteron? De er steroidhormoner som virker ved at binde til steroidreceptorer intracellulært og forårsage en ændring i gentranskription. Derfor tager det også længere tid før denne type hormoner virker, end andre hormoner som binder til ekstracellulære receptorer.
Estriol virkning Østrogen, steroidhormon som virker ved at binde til steroidreceptorer intracellulært og forårsage en ændring i gentranskription.
Estriol indikationer Begrænset veterinær anvendelse, da bivirkninger. Må ikke anvendes til fødevareproducerende dyr, da carcinogent. Kan anvendes til behandling af østrogen-responderende inkontinens hos hund, men der kan ses adfærdsændringer, knoglemarvsdepression og alopeci.
Progesteron virkningsmekanisme Virker ved at binde til progesteronreceptorer i hypothalamus/hypofysen og øge den negative feedback til LH og FSH = nedsat produktion af disse.
Progesteron indikationer Findes som vaginalt indlæg til kvæg og anvendes til brunstsynkronisering. PGF2α/dinoprost administreres som injektion 1 dag før man fjerner indlægget = brunst 3-4 dage herefter.
Altrenogest (allyl-trenbolon) indikationer Syntetisk progesteron, som kan administreres p.o. og som anvendes til brunstsynkronisering hos hopper og søer (med PGF2α). Kan anvendes i lav dosis til at nedsætte abortrisiko hos drægtige hopper, men med risiko for fosterskader.
Medroxyprogesteronacetat indikationer Syntetisk progesteron, som anvendes til udsættelse/afbrydelse af løbetid hos hund og kat. Bivirkninger: øget appetit, adfærdsændringer, fedme, forstørrede mammae. Risiko for cancer.
Aglepriston indikationer Kompetitiv progesteron-antagonist. Anvendes til abort hos hund inden dag 45. Abort efter 7 dage. NB! bør ikke håndteres af gravide kvinder.
Testosteron virkningsmekanisme Frigives fra Leydig cellerne i testis som respons på LH. Omdannes via 5α-reduktase til det mere potente 5α-dihydrotestosteron. Giver de sekundære seksuelle karakteristika hos hannen ved at binde til androgen receptorer i muskler, fedt og reproduktionsvæv.
Anaboliske steroider indikationer Androgener som har mere anabolisk effekt end androgen. Stanozolol, Nandrolon, Boldenon undecylenat. Anvendes som præstationsfremmere til hest, dog forbudte i EU.
Hvad er benign prostata hypertrofi og hvem rammer det? Det er spontant opstået forstørrelse af prostata, det ses ved polyuri og blodfarvet urin. Det rammer ca. 80% af alle intakte hanhunde over 5 år.
Hvordan kan benign prostata hypertrofi behandles? Kastration eller anti-androgene lægemidler. I USA anvendes Finasteride, som inhiberer omdannelsen af testosteron til 5α-dihydrotestosteron. I DK anvendes Osateronacetat, som blokerer transporten af testosteron ind i prostata.
Dexamethason indikationer ift. reproduktion Glukokortikoid. Anvendes til fødselsinduktion hos kvæg. Kan anvendes til abort hos hund, men andet præparat er registreret til formålet.
Created by: IdaH
Popular Pharmacology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards