Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

testo klausimas

QuestionAnswer
Turiya Aukščiausias Atman būvis, kuriame pažįstantysis, pažinimo objektas ir pažinimas susilieja į vieną. UPANIŠADOS
arete vertybės, kiekvieno asmeninė paskirtis. Sofistai
daimonion savyje vidinį vadovą visam gyvenimui, kuris pranokstąs geriausius mokytojus ir auklėtojus. SOKRATAS
eudaimonia aukščiausia laimė ar gerovė praktinio mąstymo tikslas. Aristotelis
primordia pirminės dalelės
species Pavidalas ar forma. Akvinietis
pneuma Materiali medžiaga, turi ir oro ir ugnies ypatybiu, perduodama kvepuojant
hegemonikon protas
simulacra Išplėtotas patyrimas, skiriasi nuo pirminio. epikūriečiai
emanacija išspinduliavimas, išsiliejimas; pasaulio atsiradimas; įvairių būties formų išsiliejimas iš absoliuto;
samsara samprata, ji nusako gyvenimo bangavimą nuo gimimo iki mirties ir vėl į naują gimimą
arche pirminis substratas, elementas, iš kurio, kaip tikėta, susidarė pasaulis. Talio - vanduo, kitu kiti.
thumos aistros
nous protas
prolepsis ikisąvoka
eupsychia Geros psichikos šalis. maslow
Spiritus animales gyvybiniai dvelkimai, dekartas
vernunft Protas, gebėjimas aprioriškai spręsti. Protu galima pažinti daiktus pačius savaime. Kantas
cathexis psichinių reiškinių sąnaudos i idėja objekta ar veiksma
samskara „proto ar minčių struktūros, pavidalai“, reiškiantys išorinio pasaulio atspindžius ir laikomi tikrais, nors iš tiesų – nesantys.
Buddhi intelektas (CITTA - PATANJALI)
Pranji Protas
karma dorinės energijos tvermės dėsnis;
dharma gyvenimo būdas/iš anksto nustatyta tvarka.
samadhih susikaupimo, pasinėrimo į save prielaidos
Created by: SigitaT