Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Injektionsanæstetika

QuestionAnswer
Nævn et injektionsanæstetikum som IKKE har virkning på GABAreceptorer. Ketamin, Tiletamin.
Hvad er alfaxalon? Et nyere injektionsanæstetikum som anvendes til induktion af anæstesi/generel anæstesi ved CRI. (især kejsersnit)
Alfaxalon virkningsmekanisme Påvirker GABAa-receptorerne og øger chlorid transporten ind i nervecellerne i CNS.
Nævn bivirkninger/kontraindikationer ved alfaxalon. Kan i høje doser give post-induktionsapnø (ventilering, intubering). Må ikke anvendes med andre i.v. injektionsanæstetika, men bør kombineres analgetika!
Nævn 3 receptorer som binder Glutamat. AMPA, NMDA og kainatreceptorer.
Nævn en NMDA antagonist. Ketamin/Tiletamin.
Nævn en AMPA antagonist. Thiopental/Pentobarbital/Phenobarbital.
Barbiturater ADME A: god p.o. absorption, D: god fordeling til CNS + redistribution, M: hepatisk metabolisme ved CYP450, E: renal
Barbiturater virkningsmekanisme. Virker CNS depressive ved at forlænge bindingen af GABA til GABAreceptorer og dermed hyperpolarisering af nervecellen og ved at blokere Glutamats binding til AMPAreceptorer. I store doser virker de også hæmmende på Ach i de neuromuskulære endeplader.
Hvilken gruppe hører Thiopental, Pentobarbital og Phenobarbital til? Barbiturater.
Hvad betyder hyperalgesi? Forstærket smerteopfattelse. Kan forekomme efter brug af barbiturater.
Hvad er den anbefalede dosis af Pentobarbital når man skal aflive et dyr? 87 mg/kg lgv.
Må man tilberede og spise kød fra et dyr som er blevet aflivet med Pentobarbital? Nej, stoffet elimineres slet ikke, hverken med tid eller ved tilberedning, så der er stor risiko for forgiftning.
Hvorfor er barbiturater kontraindiceret i Greyhounds? Fordi barbiturater redistribuerer til fedtvæv - Greyhounds har ikke så meget af dette og opvågningen forlænges + barbiturater metaboliseres af CYP450 systemet og da Greyhounds mangler oxidative enzymer, forlænges effekten af barbituraterne yderligere.
Hvad skyldes det at der kan udvikles tolerance mod langtidsvirkende barbiturater (phenobarbital)? Dette skyldes at barbiturater forårsager mikrosomal enzym induktion og dermed kan øge metabolismen af stoffet selv og også andre stoffer som metaboliseres af CYP450. Derudover så kan der ske en generel neurologisk tolerance mod barbituraters effekt.
Hvorfor er barbiturater kontraindiceret til patienter som skal have en splenotomi? Fordi der sker en ophobning af blod (RBCs) i milten under anæstesi med barbiturater.
Hvad skal man være opmærksom på ved længerevarende brug af phenobarbital mod epilepsi? Inducerer CYP450 og kan derfor give øget metabolisering af andre lægemidler.
Hvad kan der ske hvis man injicerer thiopental hhv. for hurtigt og for langsomt? Ved for hurtig injektion (10 sek) er der risiko for respirationsstop, mens der ved for langsom injektion (40 sek) er risiko for excitation.
Hvad skal man være opmærksom på ved brug af thiopental til ruminanter? De kan regurgitere og de omsætter thiopental 8x hurtigere end hunde.
Nævn 3 klasser af lægemidler som man kan bruge sammen med barbiturater til balanceret anæstesi? Fentiaziner, opioider, alfa2-agonister.
Kan barbiturater administreres i.m.? Nej, pga. saltopløsningernes høje pH er de stærkt vævsirriterende (barbiturater i sig selv er svage syrer).
I hvilket scenarie udskilles der mest barbiturat – sur urin eller alkalisk urin? Alkalisk urin, da barbiturater er svage syrer.
Propofol virkningsmekanisme Virker sederende ved at forlænge GABAs bindingstid til GABAareceptoren og dermed forlænge åbningen af chloridkanaler --> hyperpolarisering af den postsynaptiske membran i nervecellen.
Propofol indikationer Anvendes til induktion til generel anæstesi, til generel anæstesi (CRI infusion), samt til at behandle status epilepticus.
Propofol ADME A: i.v. injektion, D: god fordeling til CNS + redistribution, M: hurtig clearance, ekstrahepatisk metabolisme formodes, E: renal udskillelse af glukoroniderede og konjugerede inaktive metabolitter.
Hvor længe må propofol anvendes til katte? Ikke over 3-4 dage i træk og man skal også være forsigtig ved CRI, da kattes RBCs tager oxidativ skade af propofol.
Hvad skal man være opmærksom på ved administration af en propofol bolus? Der kan opstå apnø (især ved hurtig administration), så det er vigtigt at man har mulighed for at intubere/ventilere dyret.
Hvad er propofol syndrom? Sjælden bivirkning ved længerevarende infusion af propofol. Der kan opstå metabolisk acidose, hjertearytmier, nyresvigt, hjertesvigt og rhabdomyolose. Patienter under CRI bør altid overvåges for kliniske tegn, da propofol syndrom ofte er letalt.
Hvad har propofol til fælles med benzodiazepiner og barbiturater? Alle 3 lægemidler virker ved at forlænge bindingen af GABA til chloridkanaler og giver dermed hyperpolarisering af nerveceller.
Hvilke lægemidler må propofol anvendes sammen med? Alle sedativa, analgetika og inhalationsanæstetika.
Hvor længe er den sedative effekt af 1 injektion med propofol? 1 injektion giver bevidsthedstab i 2-8 minutter.
Dissociative lægemidler virkningsmekanisme Virker CNS depressivt ved at hæmme Glutamats binding til NMDAreceptorer. Derudover er der en analgetisk effekt via binding til opioidreceptorer. Herudover binding til muskarine, monoaminerge receptorer og voltage-gatede ca++ kanaler.
Hvilken effekt har ketamins påvirkning af my og kappareceptorer? Analgetisk.
Nævn 2 dissociative lægemidler Tiletamin, Ketamin.
Må man bruge ketamin eller tiletamin alene? Nej, de giver ikke en dyb nok sedation til at operere og derudover så er der risiko for emergence delirium.
Hvad er effekten af ketamin på det kardiovaskulære system? Der er en direkte depressiv effekt på hjertet, mens der er øget CO, HR og BT.
Hvad betyder aspiration? Indtag af maveindhold i lungerne. Er en risiko ved anæstesi.
Hvad betyder begrebet katalepsi og hvad skyldes det? Det betyder ’zombielignende’ og dækker over at ketamin/tiletamin dissocierer to hjernecentre og gør at patienten ser vågen ud, men er sederet.
Dissociative anæstetika indikationer Bruges til analgesi, som induktion til generel anæstesi og til at kaste heste.
Dissociative lægemidler ADME A: i.m., i.v. og p.o. administration er mulig. D: meget lipofile. M: hepatisk. Ketamin til norketamin som er aktiv. E: renal.
Kan ketamin/tiletamin anvendes til patienter med øget intrakranielt tryk? Nej, de øger trykket yderligere, pga. cerebral vasodilatation.
Hvad er ketamins effekt på respirationssystemet? Mild effekt i relevant dosis, men kan forstærke effekten af andre CNS-/respirationsdepressiva. Bronkiedilatation.
Nævn de vigtigste bivirkninger ved brug af dissociative lægemidler. Hypertension, takykardi, øget salivation/sekretion, udtørrede øjne, emergence delirium, svie ved i.m. injektion grundet lav pH.
Hvad er Zoletil Vet? Et kombinationspræparat med tiletamin og zolazepam. Anvendes ofte til anæstesi af hunde, katte og svin.
Created by: IdaH
 

 



Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards