Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Lægemidler der påvirker det autonome nervesystem

QuestionAnswer
Hvad er effekten af atipamezol? Det er en alfa2-blokker, som virker som antisedan hvis man har givet en alfa2-agonist.
Hvilke neurotransmittere og receptorer er typisk involveret i et sympatisk nervesignal? Primært acetylcholin præganglionært og noradrenalin/adrenalin postganglionært, samt adrenerge receptorer (alfa eller beta).
Hvilken neurotransmitter og receptorer er typisk involveret i et parasympatisk nervesignal? Acetylcholin primært og cholinerge receptorer (nikotine og muskarine).
Hvor syntetiseres hhv. noradrenalin og adrenalin? Noradrenalin syntetiseres i nervecellen og ligger i vesikler, mens adrenalin også syntetiseres i den adrenale medulla og frigives til blodet.
Hvorfor medfører administration af atropin pupil-udvidelse? Atropin er et parasympatolytika, som blokerer de muskarine receptorer i øjet som styrer m. sphincter pupillae.
I hvor høj grad virker hhv. adrenalin, noradrenalin og isoprenalin på alfa/beta receptorer? Adrenalin virker lige meget på alfa- og betareceptorer, noradrenalin virker primært på alfareceptorer, mens isoprenalin primært virker på betareceptorer.
Hvad gør enzymet MAO? MAO befinder sig intraneuronalt og stimulerer nedbrydelsen af adrenalin til metabolitter og der vil derfor være mindre adrenalin til deponering. (efter reuptake)
Hvad gør enzymet COMT? Nedbryder NA til metabolitter udenfor neuronet.
Hvad er effekten af adrenalin på hjertet? Positiv chronotrop (hjertefrekvens), inotrop (kontraktion) og dromotrop (ledningsnet) effekt. Beta1 receptor.
Hvad er effekten af adrenalin i lungerne? Øget bronkiedilatation ved stimulering af beta2 receptorer.
Hvad er effekten af adrenalin på det perifere vaskulære system? Der er primært alfa1 receptorer, som medierer en vasokonstriktion.
Hvad er effekten af adrenalin på musklerne? Gennem stimulering af beta2 receptorer sker en vasodilatation og der kommer mere ilt til musklerne.
Hvad er effekten af adrenalin på leveren? Gennem stimulering af betareceptorer sker der en øget glukose metabolisme og lipolyse.
Hvad er effekten af adrenalin på øjet? Dilateret pupil via beta1 receptorer.
Hvad er effekten af adrenalin på GI systemet? Nedsat tarmmotilitet via alfa2 og betareceptorer, samt nedsat sekretion via alfareceptorer.
Hvilke 2 feedback-mekanismer til noradrenalin er der postjunktionelt? Adrenalin kan påvirke en beta2 receptor og øge frigivelsen af noradrenalin, mens noradrenalin kan påvirke en alfa2 receptor og nedsætte frigivelsen af noradrenalin.
Hvilken indflydelse har alfa2 agonister på CNS? Sedativ effekt.
Hvad betyder udtrykket adrenalin reversal? Hvis man giver alfa-adrenerge antagonister samtidig med adrenalin, så kan der ske et systemisk fald i blodtrykket, fordi at effekten af adrenalin på alfa1 receptorerne i blodkarrene og dermed vasokonstriktionen hæmmes.
Adrenalin ADME A: absorberes ikke p.o. Kan indgives s.k. Ved i.m. risiko for nekrose pga. perifer vasokonstriktion. i.v. risiko for hjerteflimmer. D: passerer ikke BBB, men placenta. M: metaboliseres af MAO samt COMT. E: udskilles som inaktive metabolitter renalt.
Nævn et stof som hæmmer det neuronale reuptake af noradrenalin. Kokain, tricykliske antidepressiva.
Adrenalin indikationer Sammen med lokalanæstetikum, stoppe blødning lokalt, allergiske reaktioner, hjertestop (bør ikke anvendes til andre typer hjertesvigt, da hjertet vil blive overbelastet).
Hvordan gives adrenalin ved hjertestop? Kan gives i.v., intratrakealt eller direkte i hjertet. NB! Skal indgives hvert 5. minut og hjertemassage skal vedligeholdes hele tiden for at sørge for at fordele stoffet i systemet.
Hvilke stoffer kan sammen med adrenalin give hjertearytmi? Visse inhalationsanæstetika og digoxin.
Hvad er propranolol? Beta-blokker.
Kan adrenalin blive for gammelt? Ja, det oxideres og misfarves (gulligt).
Clenbuterol indikation Selektiv beta2 receptor agonist som bruges til at give bronkiedilatation hos ’hoste-heste’.
Dobutamin indikation Selektiv beta1 receptor agonist som kan bruges til at give selektiv positiv inotrop effekt i hjertet.
Hvad er forskellen på propranolol og fentolamin? Propranolol er en beta-blokker, mens fentolamin er en alfa-blokker.
Hvad kan atipamezol anvendes til? Det er en selektiv alfa2-antagonist og kan bruges som antidot til alfa2 adrenerge agonister, f.eks. xylazin og detomidin.
Hvad gør Acetylcholinesterasehæmmere? De hæmmer nedbrydelsen af Ach, sådan at der er større virkning af denne = parasympatomimetisk effekt.
Hvorfor anvendes Acetylcholin ikke som lægemiddel? Det er ikke selektivt (effekt på flere væv) og så nedbrydes det hurtigt af Ach-esteraser.
Hvad betyder mydriasis og miosis? Mydriasis = pupil-dilatation, miosis = pupil-kontraktion.
Pilokarpin indikation Muskarin agonist som anvendes til at give miosis ved topikal behandling af glaukom.
Nævn 2 Acetylkolinesterasehæmmere. Neostigmin og fysostigmin, organophosphater.
Fysostigmin og neostigmin indikationer Bruges klinisk til behandling af glaukom, antidot til neuromuskulære blokkere, rumen atoni og ved behandling af myesthena gravis.
Atropin indikationer Blokerer muskarin receptorer og er dermed en parasympatolytika. Anvendes til at nedsætte sekretion i luftvejene under inhalationsanæstesi, ved ønske om mydriasis, for at nedsætte GI motilitet, samt som antidot mod Achkolinesterasehæmmere.
Hvad er glykopyrronium? En syntetisk fremstillet muskarinreceptor antagonist som gerne anvendes fremfor atropin, da der er færre bivirkninger og længere virkning.
Karbakolin og metakolin er? Syntetiske Ach derivater, som er meget potente og nedbrydes langsommere end Ach. Anvendes ikke ofte veterinært. Tidligere anvendtes karbakolin mod kolik hos hest og rumen atoni hos kvæg.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards