Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Opioider

QuestionAnswer
Hvilke opioid-receptorer er der? My, delta og kappa (sigma er beskrevet, men irrelevant).
Nævn et stof som er en primær my-opioid receptor agonist. Morfin.
Hvad vil det sige at buprenorfin er en partiel opioid receptor agonist? Det binder til receptoren men giver kun et submaksimalt respons (plateau).
Nævn 2 opioid receptor antagonister. Diprenorfin og Naloxon.
Opstil disse opioider i rækkefølge med den mest potente først; morfin, fentanyl, buprenorfin, butorphanol, kodein. Fentanyl > Buprenorfin > Butorphanol > Morfin > Kodein
ADME opioider Absorberes ikke godt p.o., så gives ofte kutant til dyr. Fordeles godt, især til fedtvæv (lipofilt). Metaboliseres ved hepatisk glukoronid konjugering (katte sulfat konjugering). Udskilles med urin.
Virkningsmekanisme opioider Hæmmer smertesignalet til CNS. Dels i dorsalrodsganglie; hyperpolarisering og i dorsale horn af medulla; nedsætter mængden af frigivet neurotransmitter.
Kan man bruge opioider til dyr med kongestivt hjertesvigt? Det anbefales ikke, da der er varierende kardiovaskulære effekter blandt arter (hunde CO↓ og hest CO↑)
Hvilken opioidreceptor medierer den respirationsdepressive effekt? My-receptoren.
Hvilke receptorer medierer den hostestillende (antitussive) effekt? My- og kappareceptorer.
Hvad skyldes den emetiske effekt af opioider? Direkte stimulation af triggerzone i hjernestammen, samt stimulation af dopaminreceptorer i brækcenteret. Effekten er størst ved første dosering.
Hvad kan man anvende det humane præparat loperamid til? At hæmme tarmperistaltik og tarmsekretion hos dyr med diarré. Har ingen sedativ effekt, dog hunde med MDR1 deletion undtaget.
Morfin ADME A: parenteral, da dårlig p.o. absorption. D: fordeles godt, da lipofilt. M: metaboliseres hepatisk til morfin-3-glukoronid og morfin-6-glukoronid hvor M6G har stærkere analgetisk effekt end opium. Udskilles med urin.
Hvilke receptorer virker morfin på? Primært my, begrænset virkning på kappa.
Morfin indikationer Analgesi, Hostestillende, Sedativa
Metadon ADME A: i.m., s.c., i.v. (de to første kan ved gentagende administration give irritation). D: lipofil. Længere effekt end morfin. M: metaboliseres hepatisk. E: udskilles med urin.
Metadon indikationer Er ofte god til smerter som ikke kan dækkes af andre opioider. Anvendes med alfa2agonister og ketamin til at bedøve heste.
Hvilke receptorer virker metadon på? My-receptoren, samt NMDA receptorer antagonist.
Fentanyl ADME A: p.o., i.v. og transdermal (plastre). D: meget lipofilt, hurtig virkning CNS pga. redistribution. M: metaboliseres hepatisk. E: udskilles i urin.
Fentanyl indikationer Humant fentanyl-plaster kan anvendes som analgesi. Er 100X så potent som morfin. Kan anvendes hjemme hvis NSAIDs ikke er tilstrækkelige.
Hvilken receptor påvirker fentanyl? My-receptor agonist.
Buprenorfin ADME A: i.v., i.m., p.o., transdermal og mukosa. D: lipofilt. M: metaboliseres hepatisk. E: udskilles i urin.
Buprenorfin indikationer Virker sedativt og analgetisk. Der er dog et loft for den analgetiske virkning. 25X så potent som morfin. Det er mere sikkert end andre opioid-agonister (TI = 12.313).
Hvilke receptorer virker buprenorfin på? Partiel my-receptor agonist og kappa-receptor antagonist.
Butorphanol ADME A: s.c., i.m., p.o., i.v. (2 første smertefuldt). D: lipofilt. M: metaboliseres hepatisk. E: udskilles i urin.
Butorphanol indikationer Virker analgetisk mod milde smerter, samt antitussivt. Anvendes ofte til hest, da der ikke er så meget GI inhibition og CNS excitation. Potens 1-7X morfin.
Hvilke receptorer virker butorphanol på? Primært kappa receptor agonist og my-receptor antagonist/partiel agonist.
Etorfin indikationer Anvendes til at bedøve vilde dyr. Da det er ekstremt potent (3-4000X morfin) skal man altid have en antidot ved hånden.
Nævn 2 antidoter mod opioider Diprenorfin, Naloxon.
Hvad betyder hyperalgesi? Forstærket smerteopfattelse. Kan forekomme efter brug af visse opioider.
Hvordan påvirker opioider respiration og kredsløb? Mild effekt ved relevante doser, dosisafhængig respirationsdepression.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards