Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Farmakologi

Inhalationsanæstetika

QuestionAnswer
Hvilken betydning har blod/gas koefficienten for en inhalationsgas? Jo lavere koefficient, jo hurtigere induktion, skift i anæstesiens dybde og opvågning.
Hvilken betydning har olie/gas koefficienten for en inhalationsgas? Jo højere olie/gas koefficient, jo bedre fordeles gassen til hjernen og jo mere potent er den.
Hvad er MAC? Minimal alveolær koncentration, er den dosis hvor 50% af patienter er i dyb anæstesi.
Hvilken anæstesigas er mest potent – en med høj MAC og lav blod/gas koefficient eller en med lav MAC og høj blod/gas koefficient? Den mest potente gas vil have en lav MAC værdi og en høj blod/gas koefficient.
Ved hjælp af hvilken refleks kan man tjekke om dyret er tilstrækkeligt dybt i anæstesi til at operere? Cilierefleksen/Cornearefleksen. Når denne udebliver er dyret i stadium 4 (plan 3/4).
Må man bruge halothan som anæstesigas hvis patienten har øget intrakranielt tryk? Nej, da halothan øger blodflow til hjernen i en sådan grad at trykket i kraniet kan blive livstruende for patienten. Her foretrækkes isofluran, kombineret med hyperventilation.
Sæt følgende i rækkefølge med den der nedsætter CO mest først; sevofluran, halothan, isofluran. Halothan > Isofluran = Sevofluran
Hvilken effekt kan halothan og katekolaminer have når de administreres samtidig? De kan give hjertearytmi.
Hos hvilken dyreart er inhalationsanæstesi (specielt halothan) forbundet med en risiko for at udvikle malign hypertermi? Svin.
Hvad er Glutamat? Neurotransmitter med excitatorisk virkning i CNS
Hvad er GABA? Neurotransmitter med inhibitorisk virkning i CNS
Hvad gør mutation i MDR1 (multi drug resistance gene, nu kaldet ABCB1) genet hos hunde? P-glykoprotein transportsystemet fungerer ikke optimalt i en hund som er homozygot for deletion af MDR1 og den er derfor mere følsom overfor visse stoffer (f.eks. butorphanol).
Hvad er fordelen ved at bruge balanceret anæstesi? Ved at kombinere forskellige anæstetika kan man give en lavere dosis af hver enkelt og dermed bliver anæstesien mere sikker.
Hvad er virkningsmekanismen af inhalationsanæstetika? De påvirker GABAreceptorer i CNS og forårsager CNS depression.
Hvad er lipid-teorien? At inhalationsgasser påvirker nervecellerne mere eller mindre alt efter gassens lipiditet – at de binder til lipider i cellemembranen og derved forårsager nogle strukturelle ændringer.
Hvad betyder det at en receptor er metabotrof? Den er g-proteinkoblet og virker ved at åbne K+ og lukke ca++ kanaler --> hyperpolarisering. Bl.a. GABAb receptorer.
Hvad betyder det at en receptor er ionotrof? Den er ligand-aktiveret. Består af 5 subunits som undergår en ændring i konformitet ved binding af en ligand og denne ændring gør at chloridkanaler åbnes --> hyperpolarisering. F.eks. GABAa receptorer.
Hvad sker der i stadium 4 af anæstesien? (kollapsstadiet) Hjertet og respirationen stopper sfa. hæmning af det respiratoriske og kardiovaskulære center i medulla oblongata.
Hvordan vil du tjekke om en hund der skal aflives er tilstrækkeligt anæsteseret? Ved at tjekke cilie-refleksen = når hundens øjenvipper ikke reagerer på berøring er den i staidum 3 og dermed tilstrækkeligt anæstereset til at aflive.
Nævn 3 ting som man kan bruge til at monitorere anæstesidybde. Cilierefleks, cornearefleks og pupilstørrelse (sidste dog ikke ved samtidig administration af parasympatolytika).
Giv et eksempel på en inhalationsgas med lav blod/gas koefficient. N2O, dinitrogenoxid har en blod/gas koefficient på 0,46. (1 partikel i blod, når der er 2 i gas)
Giv et ekspempel på en inhalationsgas med en høj blod/gas koefficient. Diethylæter har en blod/gas koefficient på 15,1. (15 partikler i blod, når der er 1 i gas)
Opstil de 3 anæstetika (sevofluran, isofluran, halothan) i rækkefølge med den højeste blod/gas koefficient først: Halothan (2,4) Isofluran (1,4) Sevofluran (0,65)
Opstil de 3 anæstetika (sevofluran, isofluran, halothan) i rækkefølge med den højeste olie/gas koefficient først: Halothan (224) Isofluran (98) Sevofluran (47)
Opstil de 3 anæstetika (sevofluran, isofluran, halothan) i rækkefølge med den højeste MAC værdi (hund) først: Sevofluran (2,36) Isofluran (1,30) Halothan (0,87)
Hvilke 2 inhalationsgasser anvendes veterinært i DK? Sevofluran og Isofluran
Hvorfor anvendes desfluran ikke så meget veterinært? Der skal bruges noget andet anæstesiudstyr end til de andre inhalationsgasser.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards