Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Turizmas

QuestionAnswer
70 procentų BVP iš turizmo gauna Seišeliai
Seniausia turizmo rūšis Religinis
Turizmo rūšis kai vykstama į atrakcionų parkus Pramoginis
Ribotoje erdvėje susitelkę dideli turistų srautai Masinis turizmas
Krikščionis traukia šventosios vietos Jeruzalė , Vatikanas
Religinis centras Lurdas yra Prancūzijoje
Religinis centras Čenstakova yra Lenkijoje
Šv. Jokūbo kelias yra Ispanijoje
Jeruzalė yra Izraelyje
Šiluva yra Maldininkų traukos centras Lietuvoje
Lietuvoje gydomasis turizmas plėtojamas Druskininkuose, Birštone, Palangoje
Pasaulyje turizmo sektoriuje dirba žmonių 250 milijonų
Tiesioginė turizmo reikšmė Kemperiai , viešbučiai, kruiziniai laivai
Netiesioginė turizmo reikšmė Muziejai, ūkininkai, amatininkai
Daugiausia užsienio turistų priima Prancūzija, JAV , Kinija
Didžiausias pajamas iš turizmo gauna JAV , Ispanija , Prancūzija
Su vietos ekosistemomis, kultūra supažindina Ekologinis turizmas
Vienas iš didžiausių užsienio turistų traukos objektų Lietuvoje yra Kryžių kalnas
Svarbi turizmo šaka Lietuvos kaimiškose vietovėse yra Kaimo turizmas
Created by: aceikauskiene