Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Biogeografija

Geografija 11 kl.

QuestionAnswer
Žemės sluoksnis, kuriame aptinkama gyvųjų organizmų Biosfera
Mokslas tiriantis augalijos ir gyvūnijos sisteminių grupių pasiskirstymo žemėje dėsningumus Biogeografija
Sausuma skirstoma į zoogeografines karalystes. Kiek jų yra ? Keturios
Didelės ekosistemos vadinamos Kraštovaizdžiais
Urbanistiniai kraštovaizdžiai Miestų ekosistemos
Beveik visos Lietuvos dirvodarinių uolienų kilmė Ledyninė
Drėgmės perteklius, trukdantis patekti deguoniui į dirvožemį Glėjėjimas
Nederlingiausias dirvožemis Smėlis
Derlingiausias Lietuvos dirvožemis Rudžemis
Aliuvinis dirvožemis dar vadinamas Salpžemiu
Itin storas geležies ir aliuminio sluoksnis būdingas Feralitiniams dirvožemiams
Be vertikaliojo zoniškumo stričių ,yra skiriami pagrindiniai biomai. Kiek? Devyni
Amazonijos miškai dar vadinami Selva
Pusiaujo miškuose 60 metrų ir daugiau siekiantys medžiai vadinami Išsišovėliais
Prie medžio prisitvirtinęs augalas Epifitas
2 metrų aukščio žolės auga Drėgnojoje savanoje
8-10 mėnesių sausasis laikotarpis trunka Dygliuotoje savanoje
Tipingiausias savanos augalas Baobabas
Didžiausia pasaulyje dykuma Sahara
Seniausia pasaulyje dykuma Namibo
Tik po lietaus atsirandantys ir labai trumpai gyvenantys augalai Efemerai
Labiausiai paplitęs Viduržemio augalijos tipas Makija
Šiaurės Amerikoje stepės vadinamos Prerijomis
Stepė Urugvajuje vadinama Pampa
Vengrijoje galima pamatyti nesuartų stepių Puštų
Spygliuočių miškai vadinami Taiga
Taigos gyvūnai Rudieji lokiai, briedžiai, vilkai
Stambiausias tundros gyvūnas Avijautis
Pakaspijo žemumos stepėse nemažai antilopių Saigų
Afrikos dykumose gyvenančius vaikus taip pat aplanko Kalėdų senis. Jo roges traukia ne elniai, bet Oriksai
Created by: aceikauskiene