Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Biogeografija

Geografija 11 kl.

QuestionAnswer
Žemės sluoksnis, kuriame aptinkama gyvųjų organizmų Biosfera
Mokslas tiriantis augalijos ir gyvūnijos sisteminių grupių pasiskirstymo žemėje dėsningumus Biogeografija
Sausuma skirstoma į zoogeografines karalystes. Kiek jų yra ? Keturios
Didelės ekosistemos vadinamos Kraštovaizdžiais
Urbanistiniai kraštovaizdžiai Miestų ekosistemos
Beveik visos Lietuvos dirvodarinių uolienų kilmė Ledyninė
Drėgmės perteklius, trukdantis patekti deguoniui į dirvožemį Glėjėjimas
Nederlingiausias dirvožemis Smėlis
Derlingiausias Lietuvos dirvožemis Rudžemis
Aliuvinis dirvožemis dar vadinamas Salpžemiu
Itin storas geležies ir aliuminio sluoksnis būdingas Feralitiniams dirvožemiams
Be vertikaliojo zoniškumo stričių ,yra skiriami pagrindiniai biomai. Kiek? Devyni
Amazonijos miškai dar vadinami Selva
Pusiaujo miškuose 60 metrų ir daugiau siekiantys medžiai vadinami Išsišovėliais
Prie medžio prisitvirtinęs augalas Epifitas
2 metrų aukščio žolės auga Drėgnojoje savanoje
8-10 mėnesių sausasis laikotarpis trunka Dygliuotoje savanoje
Tipingiausias savanos augalas Baobabas
Didžiausia pasaulyje dykuma Sahara
Seniausia pasaulyje dykuma Namibo
Tik po lietaus atsirandantys ir labai trumpai gyvenantys augalai Efemerai
Labiausiai paplitęs Viduržemio augalijos tipas Makija
Šiaurės Amerikoje stepės vadinamos Prerijomis
Stepė Urugvajuje vadinama Pampa
Vengrijoje galima pamatyti nesuartų stepių Puštų
Spygliuočių miškai vadinami Taiga
Taigos gyvūnai Rudieji lokiai, briedžiai, vilkai
Stambiausias tundros gyvūnas Avijautis
Pakaspijo žemumos stepėse nemažai antilopių Saigų
Afrikos dykumose gyvenančius vaikus taip pat aplanko Kalėdų senis. Jo roges traukia ne elniai, bet Oriksai
Created by: aceikauskiene
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards