Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kina

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Koja je najveća država Azije? Kina
Koja država je najveća po broju stanovnika? Kina
Kako Kinu jos zovemo zbog najvećeg broja stanovnika? Najmnogoljudnijom zemljom
Koji je kineski naziv za Kinu? ZHONGGUO -središnja zemlja
kakav je položaj Kine? Povoljan jer leži u sjevernom umjerenom pojasu, na zapadu Tihog oceana,izlazi na Žuto, Istočnokinesko i Južnokinesko more
kakve su razlike obale i unutrašnjosti Kine? velike
Kako je Kina prirodno izdvojena od okolnih područja? Teško prohodna gorja na jugu i jugozapadu,pustinje na zapadu
zašto je izgrađen veliki Kineski zid? Da obrani najplodnije nizine od upada nomada sa sjevera (Mongola)
Koje su dvije glavne cjeline Kine? Uža Kina Vanjska Kina
Koji dio Kine zovemo Uža ili Prava Kina? Istočni dio Kine,gusto naseljen,pod utjecajem ljetnih monsuna,prevladavaju nizine i rijeke,stanovništvo prevladavaju Kinezi
Koji dio je izvorište kineske civilizacije? praporni ravnjak uz srednji tok rijeke Huang he
što je prapor ili les? Prapor je žućkasti nanos sastavljen od čestica prašine nanesesnih vjetrom s ruba nekadašnjeg ledenog pokrova - plodno žuto tlo
što čini reljef Kine? Istočne nizine uz rijeke (Huang Ho -žuta rijeka. Yangtze - modra rijeka,Xi Jiang na jugu),Mandžurija na SI,Velika Kineska nizina Visoravni i zavale (Tibet,Tarimska) na zapadu Planine--> zapad čini Vanjsku Kinu
Koja je najdulja azijska i kineska rijeka? Chang Jiang ili Yangtze
Kako se zove najveća kineska luka na ušću Yangtze? Shanghai
Gdje je smještena Vanjska Kina? Na zapadu, rijetko naseljena, to je područje visoravni i zavala okruženih planinama.Tibet, Tarimska zavala, Džungarija,Unutrašnja Mongolija
kakvi narodi žive u Vanjskoj Kini? Nekineski narodi: Tibetanci, Ujguri, Mongoli...
Koji dijelovi Kine su gusto naseljeni? Istočni nizinski
Koji kineski grad je bio do 1999. portugalska kolonija? Macao
Koji je glavni grad Kine? Beijing
Koja klima prevladava u Mandžurijskoj nizine? snježno-šumska s toplim ljetima
U kojoj azijskoj državi je Tibet,najviša visoravan svijeta? U Kini
Čija kolonija je bio Hong Kong? Britanska
Kako se zovu dvije najsjevernije kineske pokrajine? Džungarija i Mandžurija
Koja su dva naziva za žućkasti pješćani materijal nataložen radom vjetra u Velikoj Kineskoj nizini? Prapor ili les
Koja je najmnogoljudnija azijska regija? ISTOČNA AZIJA
Koja je površinom najveća zemlja Azije? Kina
gdje živi najveći broj stanovništva žute rase? U istočnoj i jugoistočnoj Aziji
Kako se zove najduža građevina na svijetu? Veliki kineski zid
zašto je uvedena politika jednog djeteta po obitelji? Zbog prenapučenosti
gdje živi većina stanovništva Kine? na selu
Što se najviše uzgaja u Kini? riža
Koje su ostale važne poljoprivredne kulture osim riže u Kini? pšenica, krumpir, duhan, pamuk i kikiriki
Po kojim izumima i proizvodima je Kina bila poznata još u povijesti? Kompas, barut, papir, svila, čaj
Koje pustinje znaš u kini? Takla Makan i Gobi
Koliko djece se smije imati u Kini i kako se to zove? Smiju imati samo jedno dijete,Politika jednog djeteta
Nabroji neke gradove u Kini Shanghai,Beijing,Wuhan,Hong Kong,Guangzhi,Harbin
Koji je glavni grad Kine? Beijing
Koji su glavni izvoznici? Tekstil,obuća,sportske opreme,elektronicki uredaji
Kakav je BDP u Kini? Veliki BDP,ali ne po stanovniku.
Koliko je posto Kineza 90% KINEZI
Od koje godine je pojacano preseljenje u gradove? 1990-tih
Koliko Shanghai ima stanovnika? 15 mil stan.
Gospodarstvo,velike razlike ______ i ___ Kine. Vanjske i uze
Kakva ima je industrija? Vrlo jaka (Copycats)
Created by: stormycory