Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kina

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Koja je najveća država Azije? Kina
Koja država je najveća po broju stanovnika? Kina
Kako Kinu jos zovemo zbog najvećeg broja stanovnika? Najmnogoljudnijom zemljom
Koji je kineski naziv za Kinu? ZHONGGUO -središnja zemlja
kakav je položaj Kine? Povoljan jer leži u sjevernom umjerenom pojasu, na zapadu Tihog oceana,izlazi na Žuto, Istočnokinesko i Južnokinesko more
kakve su razlike obale i unutrašnjosti Kine? velike
Kako je Kina prirodno izdvojena od okolnih područja? Teško prohodna gorja na jugu i jugozapadu,pustinje na zapadu
zašto je izgrađen veliki Kineski zid? Da obrani najplodnije nizine od upada nomada sa sjevera (Mongola)
Koje su dvije glavne cjeline Kine? Uža Kina Vanjska Kina
Koji dio Kine zovemo Uža ili Prava Kina? Istočni dio Kine,gusto naseljen,pod utjecajem ljetnih monsuna,prevladavaju nizine i rijeke,stanovništvo prevladavaju Kinezi
Koji dio je izvorište kineske civilizacije? praporni ravnjak uz srednji tok rijeke Huang he
što je prapor ili les? Prapor je žućkasti nanos sastavljen od čestica prašine nanesesnih vjetrom s ruba nekadašnjeg ledenog pokrova - plodno žuto tlo
što čini reljef Kine? Istočne nizine uz rijeke (Huang Ho -žuta rijeka. Yangtze - modra rijeka,Xi Jiang na jugu),Mandžurija na SI,Velika Kineska nizina Visoravni i zavale (Tibet,Tarimska) na zapadu Planine--> zapad čini Vanjsku Kinu
Koja je najdulja azijska i kineska rijeka? Chang Jiang ili Yangtze
Kako se zove najveća kineska luka na ušću Yangtze? Shanghai
Gdje je smještena Vanjska Kina? Na zapadu, rijetko naseljena, to je područje visoravni i zavala okruženih planinama.Tibet, Tarimska zavala, Džungarija,Unutrašnja Mongolija
kakvi narodi žive u Vanjskoj Kini? Nekineski narodi: Tibetanci, Ujguri, Mongoli...
Koji dijelovi Kine su gusto naseljeni? Istočni nizinski
Koji kineski grad je bio do 1999. portugalska kolonija? Macao
Koji je glavni grad Kine? Beijing
Koja klima prevladava u Mandžurijskoj nizine? snježno-šumska s toplim ljetima
U kojoj azijskoj državi je Tibet,najviša visoravan svijeta? U Kini
Čija kolonija je bio Hong Kong? Britanska
Kako se zovu dvije najsjevernije kineske pokrajine? Džungarija i Mandžurija
Koja su dva naziva za žućkasti pješćani materijal nataložen radom vjetra u Velikoj Kineskoj nizini? Prapor ili les
Koja je najmnogoljudnija azijska regija? ISTOČNA AZIJA
Koja je površinom najveća zemlja Azije? Kina
gdje živi najveći broj stanovništva žute rase? U istočnoj i jugoistočnoj Aziji
Kako se zove najduža građevina na svijetu? Veliki kineski zid
zašto je uvedena politika jednog djeteta po obitelji? Zbog prenapučenosti
gdje živi većina stanovništva Kine? na selu
Što se najviše uzgaja u Kini? riža
Koje su ostale važne poljoprivredne kulture osim riže u Kini? pšenica, krumpir, duhan, pamuk i kikiriki
Po kojim izumima i proizvodima je Kina bila poznata još u povijesti? Kompas, barut, papir, svila, čaj
Koje pustinje znaš u kini? Takla Makan i Gobi
Koliko djece se smije imati u Kini i kako se to zove? Smiju imati samo jedno dijete,Politika jednog djeteta
Nabroji neke gradove u Kini Shanghai,Beijing,Wuhan,Hong Kong,Guangzhi,Harbin
Koji je glavni grad Kine? Beijing
Koji su glavni izvoznici? Tekstil,obuća,sportske opreme,elektronicki uredaji
Kakav je BDP u Kini? Veliki BDP,ali ne po stanovniku.
Koliko je posto Kineza 90% KINEZI
Od koje godine je pojacano preseljenje u gradove? 1990-tih
Koliko Shanghai ima stanovnika? 15 mil stan.
Gospodarstvo,velike razlike ______ i ___ Kine. Vanjske i uze
Kakva ima je industrija? Vrlo jaka (Copycats)
Created by: stormycory
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards