Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Reljef Azije

Geografija 6. razreda

QuestionAnswer
Koja su prastara visočja Azije? Srednjosibirsko visočje Sjevernokinesko Južnokinesko Dekan Arabija
Što je Indijski štit? Dekan
Koja su snižena i zaobljena stara gromadna gorja? Ural Altaj Sajansko gorje Jablonovsko gorje Stanovojsko gorje
Koja je najveća delta na Zemlji? Zajednička delta Gangesa i Brahmaputre
Zašto je došlo do sudara Dekana i Arabije s Azijom? Nekad su bili dio Afrike,ali ZBOG utjecaja unutrašnjih sila su se odvojili.Zbog GIBANJA LITOSFERNIH PLOČA približili su se Aziji i silovito se sudarili.
Što se izdiglo kod sudara Dekana i euroazijske ploče? HIMALAJA se izdigla kod sudara Dekana i euroazijske ploče.
S kim se sudara Arabijska ploča? Ona se podvlači pod euroazijsku ploču stvarajući planine IRANSKOG GORJA.
Koja su mlada ulančana gorja? Toros, Kavkaz,Elburs,Iransko gorje,Hindukuš,Pamir,Karakoram, Himalaja, Kunlun Shan i Tien Shan
Kako se zove najviše planinsko područje na Zemlji? Himalaja
Odakle se pružaju mlade ulančane planine? Od Sredozemnog mora do Malajskog poluotoka
Kako se zove najveća visoravan na svijetu? Tibet
Koje su visoravni u Aziji? Anatolija (u Turskoj), Iranska visoravan, Tibet, Tarimska zavala u Kini
Kako su nastala mlada ulančana gorja? Kao posljedica sudara Arabije i Dekana s Azijom.
Koje su najvažnije nizine i koje rijeke protječu njima? Mezopotamija(Eufrat i Tigris),Punjab(Ind),Hindustan (Ganges), Asam (Brahmaputra),Bengal (delte Gangesa i Brahmaputre),Velika kineska nizina(HuangHo,Yangtze),Mandžurija(Amur,Nen,Songhua),Turanska nizina (Amu Darja,Sir Sarja),Zapadnosibirska i Prikaspijska
Koji je drugi naziv za Yangtze? CHANG JIANG
Koja je najveća azijska nizina? ZAPADNOSIBIRSKA NIZINA ( rijeka Jenisej)
Kako se zove najprostranija depresija na -28m uz obalu Kaspijskog jezera? PRIKASPIJSKA NIZINA
Koje rijeke teku Prikaspijskom nizinom? Volga,Ural,Kuma
Što je depresija? Područje niže od razine mora
Koje je najdublje i najstarije jezero? BAJKALSKO JEZERO koje je i najstarije i najdublje jezero, 1165 m ispod razine mora. BAJKALSKO JEZERO je najdublja KRIPTODEPRESIJA, površina jezera je 455 m iznad razine more,a dno udubljenja je 1165 m ispod razine mora.
Što je MRTVO MORE? Slano jezero koje je i depresija jer mu je površina na -429 m,a dubina mu je na -794 m. Najniže smješteno jezero
Koje je najveće jezero na Zemlji? Slano Kaspijsko jezero između Europe i Azije
Koja je najdublja depresija na Zemlji? Mrtvo more
Koje jezero zbog svoje dubine ima velike zalihe pitke vode? BAJKALSKO JEZERO s obzirom na svoju izrazitu dubinu od 1637m i veliku površinu (31.500 km2), zaprema više od 20% svjetskih zaliha slatke vode u tekućem stanju
Zašto je najveća azijska nizina gotovo nenaseljena? ZAPADNOSIBIRSKA NIZINA ima sibirsku hladnu klimu gdje je tlo u većem dijelu godine smrznuto i velikim dijelom je močvarna.
Kako nastaje DUBOKOMORSKI JARAK (BRAZDA)? Na mjestima PODVLAČENJA jedne litosferne ploče pod drugu u moru.
Koja je posljedica posljedica podvlačenja litosfernih ploča? POTRESI I VULKANI
Što znači tektonski nemirno područje? Znači da ima potresa i vulkana
Koja područja u Aziji su tektonski nemirna? Azijsko priobalje i otočja u Tihom oceanu.
Zašto je azijsko priobalje i otočje u Tihom oceanu tektonski nemirno? Dio su PACIFIČKOG VATRENOG PRSTENA gdje ima gibanja litosfernih ploča na rubnim dijelovima Tihog oceana.
Što je PACIFIČKI VATRENI PRSTEN? To je područje djelovanja vulkana i potresa na rubovima Tihog oceana.
Koji je drugi naziv za Tihi ocean? Pacifički ocean
Zašto se uzduž pacifičke ploče pružaju dubokomorski jarci? Najveći dio Azije je EUROAZIJSKA litosferna ploča pod koju se na istoku podvlače TIHOOCEANSKA I FILIPINSKA PLOČA. Na mjestima tih podvlačenja nastaju dubokomorski jarci.
Koje su prednosti,a koji su nedostatci življenja uz vulkane? To su područja stalne opasnosti,ali su gusto naseljeni jer je tlo jako plodno
Čime se bavi vulkanologija? Proučavanjem vulkana
Što je seizmologija? Znanost koja se bavi potresima.
Što je seizmograf? Uređaj koji bilježi potrese.
Što je tsunami? Val u moru koji uzrokuje jak potres na dnu mora.
Koji je uzrok tsunamija? Potres na dnu mora
Koji je japanski naziv za razornu oluju na području zapadnog Pacifika? TAJFUN
U kojoj državi je Tarimska zavala? U Kini
Koja pustinja je u Tarimskoj zavali? Takla Makan
Koji je najčešći razlog nastanka potresa? Pomicanje litosfernih ploča
Kako se zove pustinja na jugu Turanske nizine? Karakum
Koje rijeke možemo naći u Zapadnosibirskoj nizini? Jenisej i Ob
Koje su reljefne cjeline Indije? Zapadni Gati,Dekan,Istočni Gati
Koja rijeka je najduža tekućica Kine? Najduža kineska rijeka je Chang Jiang (Yangtze)
Gdje se nalazi Shanghai luka? Na ušću Chang Jiang (Yangtze)
Koju vrstu ušća ima rijeka Ganges? Deltu
kako se zove država u kojoj se najvećim dijelom nalazi ušće rijeke Ganges? Bangladeš
Kako se zove treća najduža rijeka na svijetu? Treća najduža rijeka na svijetu je Yangtze (Chang Jiang)
Kako se zove najviša visoravan svijeta? Tibet je najviša i najveća visoravan svijeta.
Koje dvije rijeke pripadaju slijevu Bengalskog zaljeva? Ganges i Brahmaputra
Koja je najveća rijeka Južne Azije (indijskog potkontinenta)? Ganges
U hinduizmu kako zovu rijeku Ganges koje izvire u Himalaji? Sveta rijeka
Kako se zove hidroelektrana s najvećom proizvodnjom energije na svijetu na rijeci Yangtze? Hidroelektrana "TRI KLANCA"
Kako je nastala Hindustan nizina? Taloženjem nanosa rijeke Ganges.
Kao je nastala nizina Mezopotamija? Taloženjem nanosa rijeka Eufrat i Tigris
kako je nastala nizina Asam? Taloženjem nanosa rijeke Brahmaputra
Koje rijeke teku nizinom BENGAL? GANGES I BRAHMAPUTRA
Kolika je dubina Marijanske brazde? 11022m
Koja rijeka prolazi kroz Mandžuriju? Amur prolazi kroz Mandžuriju
Kako se zove sušna nizina u unutrašnjosti Azije? Turanska nizina u kojoj poljodjelstvo ovisi o rijekama Amu Darja i Sir Darja
Koja gorja su bogata rudama? Stara gromadna gorja Ural,Altaj,Sajansko gorje,Jablonovsko gorje i Stanovojsko gorje
Koja su obilježja azijskih visoravni? Zatvaraju ih planinski lanci i imaju zaravnjen reljef.
Što je Anatolija? Anatolija je visoravan u Turskoj
Kakva je pustinja Takla Makan? Takla Makan je hladna pješćano-stjenovita pustinja.
Kako se zove visoravan u Maloj Aziji? Anatolija
Koji planinski lanci omeđuju Dekan? Istočni i Zapadni Gati
Na koliko se Zemljinih polutki nalazi Azija? 4
Koji morski prolazi odvajaju Aziju od Afrike? Sueski kanal i Bab al Mandab
Šta odvaja Malajski prolaz? Sumatru i Malajski poluotok
Što u prijevodu znači Bab Al Mandab? Vrata suza na arapskom
Koji su začini potekli iz Indije? Kurkuma, cimet,klinčić,đumbir,papar
Koje gorje ima Mala Azija? Toros,mlado ulančano gorje
Dvije države koje su sa svojom cijelom površinom na Himalaji su Nepal i Bitan
Koja mora i oceani okružuju Aziju na sjeveru? Sjeverno ledeno more, Karsko more, Istočno sibirsko more
KOja mora i oceani okružuju Aziju na jugu? Indijski ocean, Arapsko more, Južno kinesko more
Koja mora i oceani okružuju Aziju na istoku? Tihi ocean, Ohotsko more, Žuto more
Koja mora i oceani okružuju Aziju na zapadu? Crveno more, Sredozemno more, Crno more.
Prevladava li u Aziji nizinski ili planinski reljef? Planinski reljef
Gdje živi više stanovnika, u nizinskim ili planinskim predjelima? U nizinskim
Koje su najplodnije nizine Azije? Uz tokove velikih rijeka 1. Mezopotamija 2. Punjab 3. Hindustan 4. Velika kineska nizina.
KOji kontinent je najviši? Azija
Potresni val razorne moći je tsunami
što su visoravni? ravnice iznad 200m npr. Tibet, Anatolija, Iranska visoravan
koji je najveći poluotok na svijetu? Arapski poluotok
Created by: stormycory
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards